موسى خان اکبرزاده فرزند حاجى اکبر، در سال ١٣٣٧خورشيدى در ولسوالى سيدکرم ولايت پکتيا به دنيا آمد. تعليمات ابتدايى خويش را در مکتب مچلغو و غړک اين ولسوالى انجام داد.
وى در سال ١٩٧٩ميلادى، از مکتب حربى فارغ و تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در پوهنتون جواهر لعل نهرو درسال ١٩٨٠ ميلادى ادامه داد، و بعداً تعليمات نظامى يکساله را در اندين ملترى اکادمى (IMA) هند حاصل کرد.
اکبرزاده تا سال ١٩٨٤ ميلادى، در پوهنتون حربى حضرت على، استاد علوم نظامى بود. در سال ١٩٩٢ ميلادى مسوول روابط خارجى بخش نظامى حزب اتحاد اسلامى بود. درسال ١٩٩٥جنرال قونسل در پشاور، درسال ١٩٩٦ميلادى سرپرست سفارت در عربستان سعودى و از ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥ به حيث رييس موسسه انکشافى و بازسازى زراعتى اکبرزاده، ايفاى وظيفه کرده و همچنان، از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ رييس شرکت ساختمانى و تجارتى بود.
وى علاوه بر زبان مادرى پشتو، به زبان هاى درى، انگليسى، عربى و اردو نيز تکلم کرده ميتواند. وى عضويت حزب اتحاد اسلامى را که اکنون به نام (دعوت اسلامى) ياد ميشود نيز دارد.