داکتر فضل الله مجددى فرزند عبدالحى مجددى درسال ١٣٣٦ هجرى شمسى در ولسوالى بره کى برک ولايت لوگر متولد گرديده است . ليسانسه پوهنځى حقوق پوهنتون کابل ميباشد ونوسينده يکتعداد آثار در بخش سياسى و تاريخ نيز است .
 وى در زمان تجاوز اتحاد شوروى سابق قوماندان عمومى مجاهدين حزب جمعيت اسلامى بود، بعد از سقوط رژيم طالبان قوماندان کندک اردوى ملى و بعداً بحيث والى تعيين شد .
 مجددى در دور گذشته ولسى جرگه ( دور پانزدهم ) نمايندۀ مردم لوگر بود.
زبان مادرى وى درى؛ اما با زبان هاى پشتو ، انگليسى  و عربى نيز صحت کرده ميتواند . موصوف اکنون بحيث والى لغمان ايفاى وظيفه مى نمايد .