مولوى عطاءالله لودين فرزند مولوى شمس الرحمن کاموى درسال ١٣٤٠ خورشيدى در ولسوالى کامه متولد گرديده است.
موصوف تعليمات ابتدايى را در قريۀ خود و دورۀ ثانوى در مدرسۀ نجم المدارس اين ولايت سپرى کرده است.
وى تحصيلات عالى خود را در زمان هجرت در کشورهاى پاکستان و عربستان سعودى انجام داده است.
مولوى عطاءالله لودين با حزب اسلامي پيوند دارد و قبل از اين بحيث  څارنوال ننگرهار، رييس استيناف کابل، رييس محاکم کابل،  معاون شوراى عالى صلح و نمايندۀ مردم ننگرهار در ولسى ايفاى وظيفه کرده است.
موصوف در زمان جهاد مقدس مردم افغانستان عليه تجاوز اتحاد شوروى، يکى از قوماندان جهادى گروه حزب اسلامى در ولايت ننگرهار بود.
وى با زبان هاى پشتو، درى و عربى صحبت کرده ميتواند.