تورنجنرال محمدنعيم بلوچ والى هلمند فرزند حبيب الله نواسه شاه دوست درسال ١٣٣٠ ه ش در زرنج مرکز ولايت نيمروز متولد گرديده است .
موصوف تعليم ابتدايى در نيمروز به پايان رسانده و تحصيلات عالى خود را در پوهنتون حربى تکميل کرده است .
 محمدنعيم درسال ١٣٥٤ ه ش با رتبه دويم بريدمن فارغ و تا ٦ ماه سنبله سال ١٣٥٧ ه ش بحيث آمر در     فرقه هشتم ايفاى وظيفه کرده است .
وى بعد از اين وظيفه رسمى را ترک کرد و جهاد عليه تجاوز اتحاد شوروى سابق را آغاز کرد .
 وى از سال ١٣٧١ ه ش تا ١٣٧٤ بحيث قوماندان امنيه نيمروز و از سال ١٣٧٤ تا سال ١٣٨٠ در مقابل طالبان ايستاده شد . از سال ١٣٨١ تا ١٣٨٨ بحيث رييس امنيت ملى ولايات نيمروز ، غور و هلمند ايفاى وظيفه کرده است .
 محمدنعيم از سال ١٣٨٨ ه ش تا ١٣٩٠ معاون اوپراتيفى رياست عمومى امنيت ملى  و از سال ١٣٩٠ تا اول ماه سنبله سال ١٣٩١ ه ش رييس بورد عالى مقرارتى اين رياست بود و اکنون والى ولايت هلمند است .
 موصوف در زمان جهاد عضوى تنظيم اتحاد اسلامى و در طرف نيمروز ، فراه و هرات قوماندان عمومى ( رهبر جبهه ) اين نظيم بود ، وى به زبان هاى پشتو و درى تسلط دارد .