پوهنوال داکتر توريالى ويسا فرزند عبدالصمد ويسا درسال١٣٣٣ه ش درقريۀ کوهک ولسوالى ارغنداب ولايت کندهار متولد گرديد.
 موصوف، تعليمات ابتدايى، متوسطه و ثانويۀ خود را در ليسه هاى شاليمار يا مشرقى و احمدشاه باباى کندهار به اتمام رساند. سند ليسانس را از پوهنځى زراعت پوهنتون کابل دريافت کرد و بعداً براى اخذ درجه ماسترى (M.Sc.) تحت يک پروگرام تحصيلى، به پوهنتون امريکايى لبنان رفت.
          
  بعد از تحصل دوساله در بيروت، زمانيکه اين پوهنتون از اثر جنگ ها و ناآرامى هاى داخلى مسدود شد، ويسا جهت تحصيل خويش به پوهنتون لينکن ايالت نبراسکا در ايالات متحدۀ امريکا رفت و ماسترى خود را درآنجا تکميل کرد. وى همچنان دوکتوراى (Ph.D.) خود را در بخش ترويج زراعت، درجريان مهاجرت از پوهنتون بريتيش کولمبيا در کانادا دريافت نمود.
 
ويسا از سال ١٣٥١ه ش تا ١٣٦٨ منحيث عضوى علمى ديپارتمنت اقتصاد و ترويج زراعت پوهنځى زراعت و استاد همين پوهنځى در پوهنتون کابل ايفاى وظيفه کرد. از سال ١٣٨٦ تا ١٣٦٩رييس اسناد و روابط وزارت تحصيلات عالى، از سال ١٣٦٩ تا ١٣٧٠ موسس و رييس اولين پوهنتون کندهار، از سال ١٩٩٢ تا ١٩٩٢ يعنى درجريان تمامى سال عضو علمى در پوهنتون ګودولو (Godolo) کشور هنگرى، از سال ١٩٩٣ تا ١٩٩٥ عضو علمى انستيتيوت اقتصاد زراعتى پوهنتون زريخ سويس، از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٣ عضو علمى مرکز مطالعات آسيايى پوهنتون بريتيش کولمبيا درکشور کانادا، و از سال ٢٠٠٤ ميلادى تا ٢٠٠٨ به حيث مشاور با موسسات مختلف چونChimonics, Roots of Peace, PADCO, FAODCA, DFID, USAID, UNDP ايفاى وظيفه کرده است.
  ويسا، از سال ٢٠٠٨ تا کنون والى کندهار است؛ وى تاحال حدود ٢٠ اثر علمى به شکل کتب درسى، تحقيقات علمى، مقالات و ترجمه ها در ساحۀ ترويج زراعت تاليف کرده است.