الحاج سيد فضل الله وحيدى فرزند الحاج سيد محمداکبر درسال ١٣٣٠ هجرى شمسى در ولسوالى سره رود ولايت ننگرهار متولد گرديده ، تعليمات ابتدايى و ثانوى خود در ليسه عالى ننگرهار انجام داده و سند ليسانس خود درسال ١٣٥٨ ه ش ازبخش تعليم و تربيه پوهنتون کابل را به دست آورد. موصوف در سال ١٣٧١ه ش کورس مسلکى سياسى پوهنتون کرستن البردکيل کشورالمان نيز تعقيب کرده است .
موصوف بحيت مديرمحاسبه پروژه انکشافى رياست کانال ننگرهار ، سکرتر رياست کانال ، مدير اداره بنايى ننگرهار ، مدير ادارى اتحاديه داکتران بى سرحد بعد از هجرت به پاکستان ، معاون موسسۀ خيريه نوتلف جرمنى ، رييس موسسۀ نوتلف ، رييس موسسۀ AGHCO، رييس اداره هماهنگى موسسات غير دولتى (ANCB)،عضوى ادارۀ World Civil Society Form (WCSF)Geneva و عضوى  International Council of Voluntary Agencies (ICVA) Genevaايفاى وظيفه کرده.
 در سالهای  ١٣٨٧–۱۹۹۲بحيث والى ولايت کنر ايفای وظيفه کرده و حالا در سرطان ۱۳۹۲ خورشيدی بحيث والی هرات تعيين شد .