١٧٦- ميرويس ياسينى
نمايندۀ مردم ننگرهار - راى ١٣٦٢٤
 
ميرويس ياسينى فرزند مولوى عبدالستار؛ درسال ١٣٤٢ ه ش، در ولسوالى کامۀ ولايت ننگرهار متولد شد. وى به زبان هاى پشتو، درى، عربى، انگليسى و اردو حاکميت دارد. نامبرده در زمان تجاوز شوروى بر افغانستان، به پاکستان هجرت کرد و تحصيلات خود را در پوهنتون اسلامى بين المللى اسلام آباد آغاز کرد.
در سال ١٣٧١ ه ش، سند ليسانس حقوق خود را در بخش شريعت و قانون به دست آورد، و بعداً موفق به اخذ ماسترى در بخش شريعت و علوم سياسى شد. وى درسال ١٣٥٧ ه ش، مبارزۀ خود در مقابل تجاوز اتحاد شوروى را آغاز و تاسال ١٣٥٩ه ش در توره بوره، خوست و پکتيا فعاليت داشت. بعد از سقوط رژيم طالبان، با هلال احمر و سپس به حيث رييس روابط خارجى و اقتصادى در وزارت ماليه وظيفۀ خود را آغاز کرد. بعداً به حيث معين وزارت مبارزه با موادمخدر گماشته شد و از سال ١٣٨٣ تا ١٣٨٤ اين وظيفه را بر عهده داشت.
وى درسال ١٣٨٤ه ش، به ولسى جرگه راه يافت و بعداً منحيث معاون اول ولسى جرگه تعيين شد. در سال ١٣٨١ه ش، در لويه جرگه اضطرارى منيحث معاون جرگه اشتراک داشت و درسال ١٣٨٨ کانديد رياست جمهور نيز بود.
شماره تماس: ۰۷۰۰۱۰۱۱۹۹
 
١٧٧-اميرجان دولتزى
نمايندۀ مردم ننگرهار -  راى: ٤٩٠٨
 
اميرجان دولتزى فرزند حاجى ملاجان درسال ١٣٣٩ ه ش، در قريه دولتزى ولسوالى چپرهار ننگرهار متولد گرديد. وى تعليمات ابتدايى و ثانوى خويش را درننگرهار به اتمام رساند و در سال ١٣٨٤ ه ش، از ليسه ابن سينا فارغ گرديد. قبل از آمدن به ولسى جرگه مصروف تجارت بود. دولتزى در زمان جهاد عضويت حزب اسلامى به رهبرى مولوى يونس خالص را داشت.
شماره تماس: ۰۷۹۴۲۰۱۳۵۰ 
 
١٧٨-  انجنير سيداکرام
نمايندۀ مردم ننگرهار- راى: ٥٧٤٦
انجنير سيد اکرام فرزند حاجى سيد برهان؛ درسال ١٣٤٨ه ش، در قريه بگرامى ولسوالى سرخرود متولد گرديد. زبان مادرى وى درى است؛ اما به زبان هاى پشتو و انگليسى نيزتسلط دارد. وى در سال ١٣٦٨ه ش، از ليسه چکنورى ننگرهار و درسال ١٣٧٦ ه ش، از پوهنځى انجنيرى پوهنتون ننگرهار فارغ گرديد. وى از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧١ در بخش نگهدارى صحت طفل و مادر به حيث آمر تدارکات ايفاى وظيفه کرد. از سال ١٣٧١ تا ١٣٧٦ ه ش، معاون موسسه خدمات اجتماعى و بازسازى براى افغانستان  يا (RSSA) بود و بعداً، از سال ١٣٧٦ تا ١٣٧٩ رييس اين موسسه شد؛ اکرام از سال ١٣٨٧ه ش  بدينسو، رييس شرکت ساختمانى (SBSCC)  بود.
 
١٧٩- حاجى حضرت على
نمایندۀ مردم ننگرهار، راى: ١٣٤٥٨
 
حاجى حضرت على فرزند ملا محمدامير؛ درسال ١٣٤٣ ه ش، متولد و درقريه کوهى کشمون ولسوالى چهار باغ لغمان بزرگ شد. وى قوماندان مشهور درجلال آباد و يکى از سران قوم مردم پشه يى بود. زبان مادرى وى، پشه يى است و به زبان هاى درى، پشتو و اردو  نيز تسلط دارد.
موصوف، تعليمات ابتدايى خود را در لغمان و تعليمات ثانوى خويش را در ولايت ننگرهار تکميل کرد. بعد از ختم دورۀ تعليمات، سرگروپ يک گروه کوچک در زمان تجاوز اتحاد شوروى بر افغاستان بود. وى بعداً به حيث قوماندان مشهور نظامى و يکى از سران مهم قوم پشه يى مطرح شد. موصوف به حيث قوماندان ميدان هوايى و قول اردوى ننگرهار، ايفاى وظيفه کرده و درسال ١٣٨٤نمايندۀ مردم ننگرهار در ولسى جرگه شد، که عضو دورۀ فعلى ولسى جرگه نيز مى باشد.
شماره تماس: ۰۷۹۹۱۱۱۱۱۰
 
١٨٠- داکتر عصمت الله شينوارى
نمايندۀ مردم ننگرهار- راى ٦٢٠٢
 
داکتر عصمت الله شينوارى فرزند عبدالعزيز؛ درسال ١٣٥٣ ه ش، در قريه بتان ولسوالى اچين ننگرهار متولد گرديده و به زبان هاى پشتو و درى حاکميت دارد. درسال ١٣٧٢ از ليسه شينوارى ننگرهار فارغ شد و سند ليسانس خود را درسال ١٣٧٥، از بخش ستوماتولوژى پوهنځى طب پوهنتون ننگرهار به دست آورد. از سال ١٣٧٧تا ١٣٧٨ در کلينيک شخصى يسرا در ننگرهار وظيفه داشت و تا سال ١٣٨٤ ه ش، در بخش طب ايفايى وظيفه کرده و از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ ه ش، عضو شوراى ولايتى ننگرهار بود.
شماره تماس: ۰۷۹۹۵۵۴۸۷۰
 
١٨١- انجنير عبدالغفار
نمايندۀ مردم ننگرهار - راى: ٦٨٢٤
 
انجنير عبدالغفار درسال ١٣٣٦ ه ش، در ولسوالى بهسود ننگرهار متولد گرديده است. موصوف به زبان هاى پشتو، درى، اردو، روسى و انگليسى تسلط دارد. درسال ١٣٤٨ از ليسه فارغ شد و به ولايت بلخ رفت تا تعليمات خود را در پوهنتون پول تخنيک انجام دهد. موصوف در ولايت بلخ، براى مدت سه سال تحصيل کرد و بعداً به پاکستان رفت. غفار براى مدت ٢٤ سال در پاکستان و در امور جهادى افغانستان دخيل بود. زمانيکه حکومت مجاهدين به قدرت رسيد، وى پنج سال منيحث آمر گمرک در ننگرهار ايفاي وظيفه کرد. درسال ١٣٨٠ ه ش، براى مدت يکسال شاروال شهر جلال آباد بود. وى علاوه بر مسووليت هاى ولسى جرگه، يک تجارت کوچک واردات موتر از ايالات متحدۀ امريکا به افغانستان را نيز دارد. موصوف، در لويه جرگه اضطرارى سال ١٣٨١ و لويه جرگه قانون اساسى در سال ١٣٨٣ ه ش نيز اشتراک داشت.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۹۳۵۳۴
 
١٨٢- ليلما ولى حکيمى
نمايندۀ مردم ننگرهار - راى ٢٦٢٥
 
ليلما ولى حکيمى بنت محمدقاسم؛ درسال ١٢٤٤ ه ش، در قريۀ ملک خيل ولسوالى سرخرود ننگرهار متولد گرديد. زبان مادرى وى پشتواست؛ اما به زبان هاى درى و انگليسى نيز صحبت کرده ميتواند.
وى در سال ١٣٦٥ ه ش، از ليسه ثريا درکابل فارغ شده و از سال ١٣٧٤تا ١٣٧٥درليسه خيرخانۀ شهر کابل معلم بود. وى از سال ١٣٧٥تا ١٣٨٥ه ش، معلم ليسۀ فردوسى کابل و از سال ١٣٨٦تا ١٣٨٧ مدير اين ليسه بود.
تماس: ٠٧٩٩٣٣٨٦٢٦
 
١٨٣-حاجى عبدالظاهر قدير
نماينده مردم ننگرهار- راى: ١٠٠٢٦
 
حاجى عبدالظاهر قدير درسال ١٣٥٢ ه ش، در ولايت ننگرهار متولد گرديد. وى فرزند عبدالقدير چهره شناخته شدۀ جهادى است؛ کسيکه در ماه جولاى سال ١٣٨١ ه ش، به قتل رسيد. خانوادۀ قدير، روابط دوامدار با ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان داشت. موصوف به زبان هاى پشتو، درى، عربى، انگليسى و اردو حاکميت دارد. وى سند صنف دوازدهم را از کشور عربستان سعودى به دست آورده و تحصيلات حقوقى را در پاکستان به اتمام رسانده است. وى رهبرى گروپ سولې کاروان در ننگرهار را به عهده دارد، که يک نهاد اجتماعى و سياسى است و قبلاً به نام سولې کاروان شهرت داشت. وى اکنون همچنان رهبر و بنيانگزار گروپ پارلمانى ((ائتلاف حمايت از قانون)) است که بيشتر از ٢٠٠ عضو دارد.
موصوف، قبلاً جنرال پوليس سرحدى و اکنون رييس انستيتيوت کمپيوترساينس و زبان انگليسى موسوم، به رڼا ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۷۷۶۲۰۶۲۰ 
 
١٨٤- سايمه خوگيانى
نماينده مردم ننگرهار - راى:  ٢٦٤٠
 
سايمه خوگيانى درسال ١٣٥١ ه ش، در بربهار ولسوالى خوگيانى ولايت ننگرهار متولد گرديد. وى به زبان هاى پشتو، درى و انگليسى حاکميت دارد و درسال ١٣٦٩ ه ش، از ليسۀ ميدان هوايى بگرام ولايت پروان فارغ گرديده است. وى سند ليسانس خود را به  سال ١٣٧٠ه ش، از پوهنځى ساينس پوهنتون کابل به دست آورده و اکنون محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى آريانا است.
موصوف در زمان حاکميت طالبان، با شمارى از موسسات خارجى در پشاور ايفاى وظيفه کرده و از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٥معلم، از سال ١٣٧٥تا ١٣٨٠ کارمند موسسه سويسى که در بخش نگهدارى طفل و مادر فعلايت ميکرد، از سال ١٣٨١ تا ١٣٨٣ه ش کارمند هلال احمر، وهمچنان از سال ١٣٨٣ تا سال ١٣٨٤منحيث مسوول ولايتى بخش زنان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، ايفاى وظيفه کرده است. براى مدت کوتاه، با راديوصداى امريکا کار کرده و در دور پانزدهم و شانزدهم ولسى جرگه، نمايندۀ مردم ننگرهار، و در لويه جرگه اضطرارى نيز اشتراک داشته است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٩٢١١٥
 
١٨٥- آرين يون
نماينده مردم ننگرهار، ٤٩٢٠
 
آرين يون بنت عبدالله؛ باشنده ولسوالى ښيوۀ ننگرهار و درسال ١٣٥٤ ه ش، در اين ولايت متولد گرديد. وى به زبان هاى درى و پشتو تکلم کرده ميتواند. موصوف، از ليسۀ آمنه فدوى در کابل فارغ گرديده و سند ماسترى در ادبيات پشتو را در سال ١٣٨٦ ه ش، از پوهنتون کابل به دست آورده است. امور تدريسى را درليسه آمنۀ فدوى و پوهنتون امهات المؤمنين پيش برده و بادفتر يوناما نيز در ولايت لغمان، ننگرهار، کنر و نورستان در بخش امور زنان کار کرده است. وى نويسندۀ دو کتاب نيز است که يکى نگاه به لندى، و دومى بيوگرافى شعراى زن افغانستان است. وى درسال ١٣٨٤ ه ش، به ولسى جرگه راه يافت و خانم محمداسماعيل يون نويسنده ورزيده و تواناى کشور است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٣٥٧٥٩
 
 
١٨٦-حاجى پير بخش گرديوال
نمايندۀ مردم ننگرهار - راى: ٧٤٢٧
 
پيربخش گرديوال فرزند حاجى پيرمحمد؛ درسال ١٣٤٣ ه ش، در قريۀ گردى غوث ولسوالى مهمندره ولايت ننگرهار متولد گرديد. وى به زبان هاى درى، پشتو و اردو تسلط دارد ودرسال ١٣٦١ ازليسه ايمل خان بابا فارغ شد. از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٤ ه ش، رييس ترانسپورت ولايت ننگرهار و از سال ١٣٨١ تا ١٣٨٣ ه ش، رييس امنيت ننگرهار بود و در  سال ١٣٨٤ معاون سياسى اين اداره در ولايت لوگر تعيين گرديد؛ وى در دورۀ گذشته و کنونى، نمايندۀ مردم ننگرهار است.
شماره تماس: ٠٧٩٩٦٣٥١٥١
 
١٨٨- فريدون مومند
نمايندۀ مردم- راى: ٧٥٥٤
 
فريدون مومند فرزند فيروزخان؛ درسال ١٣٤٧ ه ش، در ولسوالى گوشته ولسوالى ننگرهار متولد گرديده و به زبان هاى درى و پشتو حاکميت دارد. در سال ١٣٦٧ ه ش، از ليسه خوشحال خان فارغ و درکورس ها و اکثر سيمينارهاى وزارت دفاع اشتراک کرده است. وى يک متنفذ قومى است و در زمان حاکميت طالبان، رهبرى جنگ عليه طالبان را به عهده داشت. از سال ١٣٦٥تا ١٣٦٦ه ش، قوماندان تولى نمبر ٨١٨ در اردوى ملى افغانستان بود و همچنان از سال ١٣٦٦ تا ١٣٦٨معاون قوماندان لواى ٥٦٣ و از سال ١٣٦٨تا ١٣٦٩ منحيث قوماندان کندک ٥٦٨ اردوى ملى ايفاى وظيفه کرده است. مومند از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٣ه ش، رييس قبايل و سرحدات ولايت ننگرهار بود و در سال ١٣٨٤ به نمايندگى ولسى جرگه انتخاب شد، که در دوره هاى پيشين و کنونى ولسى جرگه، نمايندۀ مردم ننگرهار است.
 
١٨٩- فرشته انورى
نمايندۀ مردم ننگرهار - راى ٣٨٨٩
فرشته انورى بنت عبدالقدير باشنده ولايت لغمان؛ درسال ١٣٥٦ ه ش، در شاه شهيد ولايت کابل متولد گرديد. وى به زبان هاى پشتو، درى و انگليسى تسلط کامل دارد. در سال ١٣٧٤تعليمات صنف دوازدهم خود را دربلخ تکميل کرد و درسال ١٣٨٢ سند فراعت دارالمعلمين سيد جمال الدين افغان در کابل را به دست آورد. موصوف سند در اداره و منجمنت را درسال ١٣٨٥ ه ش، از پوهنتون کاردان کابل اخذ کرده است. وى، درسال ١٣٨٢ معلم در ليسه عبدالقاسم فردوسى و مدير ادارى در (AGHCO) موسسه بود. از سال ١٣٨٢تا ١٣٨٣ مسووليت مالى و ادارى موسسه (DHSA)را به عهده داشت و از سال ١٣٨٥تا ١٣٨٩ رييس منابع بشرى در موسسه ADA ، و همچنان از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٩ منحيث  رييس دفتر اداره مستقل ارگان هاى محل  ايفاى وظيفه کرد.
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٩١٠١٠