٢٩- بسم الله افغانمل
سناتور انتخابى
بسم الله افغانمل فرزند حاجى مولاداد درسال ١٣٥٠ه ش در ناحيه دوم شهر کندهار متولد گرديده است .
موصوف درشهرکندهار سکونت دارد ، از ولايت کندهار به مشرانو جرگه فرستاده شده.وى فارغ التحصيل رشته تاريخ است . موصوف قبلاً بحيث مدير مسوول گاهنامه برى ،مدير هنر و ادب  در رياست اطلاعات وفرهنگ کندهار ، رييس شوراى هماهنگى جوانان و براى چند مدت مديرمسوول جريده رشتيا ايفاى وظيفه کرده و همچنان در دور  پانزدهم شوراى ملى ، منشى شوراى ولايت کندهار بود.
شماره هاى تماس : ۰۷۰۰۳۰۰۱۹۳ و ۰۷۹۷۳۰۰۱۹۳
 
٣٠- حاجى صالح محمد پهلوان
سناتور انتخابى
حاى صالح محمد فرزند عبدالجلال درسال ١٣٤٩ ه ش در ولسوالى تخته پل ولايت کندهار متولد گرديده است .موصوف اکنون در ولسوالى تخت پل سکونت دارد  و به مشرانو جرگه از ولايت کندهار انتخاب گرديده است .وى تا صنف دهم درس خوانده و قبلاً يکى از سران قومى و قوماندان امنيه اين ولسوالى بود .
شماره هاى تماس : :۰۷۰۰۳۱۲۷۴۸  و ۰۷۹۴۴۳۷۸۴۸
 
٩٨- رنا ترين
سناتور انتصابى
رنا ترين بنت حاجى فدا محمد درسال ١٣٥٠ه ش در ولسوالى دند کندهار متولد گرديده است و اکنون در ناحيه ششم کندهار سکونت دارد . موصوف به مشرانو جرگه از ولايت کندهار به شکل انتصابى آمده است .وى در ولايت کندهار تاصنف دوازدهم درس خوانده و قبلا بحيث رييس امور زنان کندهار ايفاى وظيفه کرده است .
شماره هاى تماس : ۰۷۰۸۲۳۷۸۷۰  و ۰۷۰۰۳۰۶۱۷۷