٤٣- سناتورانتخابی حاجى لطف الله بابا
حاجی لطف الله بابا؛ پسر محمد صدیق باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار،که در سال ١٣٥٠ در منطقه ابایی خود تولد شده است.موصوف تعلیمات ابتدایی را در ولسوالی خود بسر رسانده وتعلیمات ثانوی را در سال ١٣٦٧هجری شمسی در لیسه عبدالوکیل شهر جلااباد به پایان رسانده است. لطف الله بابا در زمان حکومت داکتر نجیب به پیشاور مهاجر شد و در آنجا به تجارت آغاز کرد، در سال ١٣٨٤ هجری شمسی از دارالمعلمین ننگرهار فارغ شد، موصوف شرکت های تیل دارد وبسیاری پمپ ستیشن های تیل نیز دارد که به سطح کشور تاجر تیل نیز است، لطف الله بابا فعلاً رییس حزب دعوت اسلامی درننگرهار میباشد وهم به نمایندگی مردم ننگره از شورای ولایتی به مشرانو جرگه رفته است، وی به پشتو،دری و اردو صحبت کرده میتواند .
شماره تماس: ٠٧٩٩١٨٩١٩١
۴۴-  فضل هادی مسلميار
سناتور ا نتخابی
 
فضل هادى مسلميار پسر حاجى محمدعمر؛ در سال ١٣٤٨خورشيدى در قريه دولتزى ولسوالى چپرهار ننگرهار متولد شد. تعليمات ابتدايى خود را در مکاتب الهجرت و الجهاد اکوره ختک پشاور، به اتمام رساند و بعداً به هدف کسب تعليمات دينى، در مدرسۀ جامعه امداديه شامل و در ١٣٧٤فارغ گرديد. مسلميار؛ علاوه بر تعليمات دينى، به تعليمات خويش در ليسۀ ولسوالى چپرهار ننگرهار نيز ادامه داد و بعد از فراغت از اين ليسه، براى کسب تحصيلات عالى، در پوهنتون خصوصى آرياناى ننگرهار شامل شد و ديپلوم ليسانس خود را در سال ١٣٨٩ خورشيدى، در بخش سياست و ديپلماسى از پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون آريانا دريافت کرد. وى؛ در جهاد عليه اشغالگران شوروى سهم وسيع گرفته و تا زمان حاکميت مجاهدين، به حيث سرگروپ مجاهدين ايفاى وظيفه نموده و درزمان حکومت مجاهدين، آمريت قوماندانى امنيۀ ننگرهار را به عهده داشت؛ اما بعد از سقوط رژيم طالبان، براى مدتى کوتاه به حيث معاون فرقۀ يازدهم ننگرهار تعيين شد. فضل هادى مسلميار؛ از طريق انتخابات ١٣٨٤عضويت شوراى ولايتى ننگرهار را به دست آورد، که به اساس انتخابات اين شورا، براى دورۀ چهار ساله بحيث رييس اين شورا انتخاب شد. مسلميار، در انتخابات سال ١٣٨٨دوباره در انتخابات دور دوم شوراهاى ولايتى اشتراک کرد و بار ديگر به حيث عضو شوراى ولايتى ننگرهار پذيرفته شد و عضويت مشرانوجرگه را در انتخابات به دست آورد. در همين سال خود را براى پست نايب اول در دوره پانزدهم سال تقنينى پنجم شوراى ملى کانديد کرد که در نتيجه، به اخذ آراى بيشتر موفق گرديد. مسلميار، در آغاز سال اول تقنينى دوره شانزدهم شوراى ملى افغانستان، خود را به پست رياست مشرانوجرگه کانديد کرد، که با گرفتن آراى بيشتر، به حيث رييس مشرانوجرگه انتخاب شد.
 
شماره تماس:  ٠٧٠٠٠٠٥٨٥٨
 
 ٩٥- سناتور انتصابى
الحاج محمد عيسى خان شينوارى
 حاجی محمد عیسی شینواری پسر میر افضل خان باشنده ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار میباشد،موصوف در سال ١٣٠٩ هجرى شمسى  در منطقه ابایی خود تولد شده است، محمد عیسی شینوارى بسیار اندک تعلیمات دینی  کرده است.
موصوف عضو انتصابی مشرانو جرگه  است، در دوران مجاهدین قوماندان جبهه بود و تا اخر در حزب صبغت الله مجددی باقی ماند، اما فعلاً با هیچ حزب سیاسی وابستگی ندارد، محمد عیسی شینواری به حیث یکی از بزرگان اقوام شینوارى باقی مانده است، موصوف به زبان های پشتو و دری صحبت کرده میتواند.
شماره تماس: ٠٧٩٩٦٧١٥٢٢