۱- غلام حسين چنگیز:
غلام حسين چنگیز فرزند شاولی، در سال 1362 در ولایت کابل تولد شده؛ اما اصلاً مسکونۀ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی است.
۲- غلام سخی عمار:
غلام سخی عمار فرزند غلام علی؛ در سال 1346 در قریۀ میراخان ولسوالی ناور ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ صنف دوازدهم می باشد، به کدام حزب سیاسی عضویت ندارد، قبل از وکالت به حیث رئیس در یکی از نهادهای فرهنگی در غزنی کار می کرده است.
شماره تیليفون: 0799643353
۳- محمد رحيم حسنيا:
محمد رحيم حسنيا فرزند چمن؛ در سال 1355 در قریه گرم آب ولسوالی ناور ولایت غزنی متولد شده است.  وی فارغ پوهنځی حقوق می باشد، به کدام حزب سیاسی عضویت ندارد، قبل از وکالت تحصيل ميکرده و مصروف شغل آزاد بوده است.
شماره تیلفون: 0773497512
۴- فاطمه رحیمی:
 فاطمه رحيمی فرزند محمدعلم؛ در سال 1369 در قریه علودال ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ پوهنځی روان شناسی می باشد، به کدام حزب سیاسی عضویت نداردو قبل از وکالت، مصروفيت رسمی نداشته است.
شماره تیليفون: 0793356799
۵- عزيزه ميثم:
 عزيزه ميثم فرزند یزدان بخش؛ در سال 1349 در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد شده و فارغ دارالمعلمین می باشد. خانم میثم، در دوره قبل نیز عضو شورای ولایتی بود و عضویت حزب وحدت اسلامی را دارد.
شماره تیلفون: 0798549679
۶- نصيراحمد فقيری:
نصيراحمد فقيری فرزند عبدالشکور؛  در سال 1368 در قریه دکدولک ولسوالی جغتوى ولایت غزنی متولد شده است. وی لیسانس می باشد، وکیل مستقل بوده و قبل از  وکالت، در مؤسسات مصروف  کار بوده است.
شماره تیليفون: 0799616879
۷- محمديوسف اميری: 
محمد یوسف امیری فرزند محمدیونس؛ در سال 1352 در قریه  قابجوی ولسوالی مالستان ولایت غزنی متولد شده است. به کدام حزب سیاسی عضویت ندارد و قبل از وکالت، معلم بوده است.
شماره تیليفون:
۸-  خالقداد اکبری:
خالقداد اکبری فرزند علی اکبر؛ در سال 1352 در قریه تبرغنک ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ صنف دوازدهم می باشد، عضویت حزب حرکت اسلامی را دارد و قبل از وکالت، مدیر املاک ولسوالی خواجه عمری بوده است.
شماره تیليفون: 0795711766
۹- ذکيه رحیمی:
ذکیه رحیمی فرزند داراب علی؛ در سال 1358 در قریه پودینه ولسوالی ناور ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ صنف چهاردهم می باشد، قبلاً نیر وکیل شورای ولایتی بوده و عضویت  حزب وحدت اسلامی را دارد.
شماره تیليفون: 07952578096
۱۰- امان الله کامران:
امان الله کامران فرزند قاضی محمد طالب؛ در سال 1352 در ولسوالی اندر ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ صنف دوازدهم می باشد و قبل از این نیز عضو شورای ولایتی  بوده است.
شماره تیليفون: 0799700469
۱۱- عبدالجامع جامع:
عبدالجامع جامع فرزند محمد زی؛ در سال 1366 در قریه نظروال ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد شده است. وی ليسانس حقوق می باشد، در دوره فعلی معاون شورای ولایتی بوده؛ اما در دوره قبل رئیس آن شورا بود. جامع قبل از وکالت، مشاور مقام ولایت غزنی و آمر امور جوانان آن ولایت بوده است.
شماره تیليفون: 0798221412
۱۲- حميدالله نوروز:
حمیدالله نوروزی فرزند نوروز علی؛ در سال 1356 در قریه علی گل ولسوالی جغتوى ولایت غزنی متولد شده است. وی ليسانس ژورنالیزم است و در دو دوره قبلی نیز وکیل شورای ولایتی بوده است.
شماره تیليفون: 0799183590
۱۳-  غلام سخی زابلى:
غلام سخی زابلی فرزند صفرعلی؛ در سال 1347 در شهر کابل متولد شده؛ اما اصلاً  باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی می باشد. وی فارغ صنف دوازدهم بوده، عضویت حزب انسجام ملی را دارد و قبل از وکالت، دفتر رهنمای معاملات داشته است.
شماره تیليفون: 0799001626
۱۴- حسن رضا یوسفی
حسن رضا یوسفی فرزند عبدالقادر؛ در سال 1367 در شهر غزنی متولد شده و باشنده ولسوالی جاغوری می باشد. وی ليسانس حقوق  بوده و وکیل مستقل  است. نامبرده قبل از وکالت، در ریاست معارف آن ولایت کار می کرده است.
شماره تیليفون: 0798676149
۱۵-  لطيفه اکبری:
لطیفه اکبری فرزند غلام حسن؛ در سال 1367 در قریه لاغرجوی ولسوالی مالستان ولایت غزنی متولد شده است. وی ليسانس حقوق و علوم سیاسی بوده، عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد و قبل از وکالت محصل بوده است.
شماره تیليفون: 0770266408
۱۶- عبدالبارى شلگرى:
عبدالباری شلگری فرزند عبدالرووف؛ در سال 1349 در قریه خانی باباى ولسوالی اندر ولایت غزنی متولد شده است.  وی فارغ صنف دوازهم بوده و قبل از وکالت شغل آزاد داشته است.
شماره تیليفون: 0788157545
۱۷- حميدالله سروری:
حمیدالله سروری فرزند حاجی محمد انور؛ در سال 1364 در شهر کهنه غزنی متولد شده است. وى ليسانس ادبیات بوده و قبل از وکالت، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و استاد پوهنتون در آن ولایت بوده است.
شماره تیليفون: 0796608855
۱۸- عصمت الله جامرادوال:
عصمت الله جامرادوال فرزند غلام حسن؛ در سال 1353 در قریه جبارقلعه ولسوالی قرباغ ولایت غزنی متولد شده است. وی فارغ صنف دوازدهم  بوده و قبل از وکالت، مصروفیت رسمی نداشته است.
شماره تیليفون: 0799888385
۱۹- محدعلی فکوری زاده:
 محدعلی فکورى زاده فرزند محمد جمعه؛ در سال 1366 در شهر کابل متولد شده؛ اما باشنده اصلی ولایت غزنی می باشد. وی ليسانس اقتصاد بوده، قبل از وکالت به  حيث معلم کار می کرد و عضويت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تیليفون: 0774360307