دولت کنونى جمهورى افغانستان؛ از قواى سه گانه (اجرائيه، مقننه و قضائيه) تشکيل شده که رييس جمهور دولت جمهورى اسلامى افغانستان، در رآس ان قرار دارد. به اساس قانون اساسى افغانستان، دين دولت جمهورى اسلامى افغانـستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسـم دينـى شان، درحدود احکام قانون آزاد مى باشند. رئيس جمهور، با کسب اکثريت بيش از پنجاه فيصد آراى راى دهندگان و از طريق رأى گيرى آزاد، عمومى، سرى و مستقيم انتخاب مى گردد.

 قوه اجرائيه:
قوه اجرائيه (حکومت) ارگان اجرائيوى هست که وظيفۀ مقررات و تطبيق قوانين را به عهده دارد. به اساس ماده ٧١قانون اساسى افغانستان، حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجرايى وظيفه مى نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان، توسط قانون تنظيم مى گردد. وزرا از سوى رييس جمهور انتخاب و براى تاييد به ولسى جرگه معرفى ميشوند. حکومت افغانستان ٢٤ وزير دارد که از سوى رييس جمهور، به ولسى جرگه معرفى ميشود. دولت جمهورى اسلامى افغانستان به سطح کشور در بخش هاى مختلف رياست ها، ادارات و کميسيون ها را ايجاده کرده، تا اين ادارات در راستاى جريان پيشرفت، مفيد واقع شوند.

قوه قضائیه:
قوه قضائیه، منحيث نهاد مستقل دولت فعاليت مى کند. این قوه متشکل است از ستره محکمه، محکمه های استیناف و همچنین محکمه های مقدماتی می باشد که سازمان و صلاحیتش، باید توسط قانون تنظیم گردد.  ستره محکمه  منحيث عالی ترین نهاد قضایی است، که ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را بر عهده  دارد.
 ستره محکمه از نه (٩) عضو انتصابی رئیس جمهور با تاييد ولسى جرگه و با رعایت مفاد بند ٣ ماده ٥٠ و همچنین ماده ١١٨ قانون اساسی تشکیل می شود.
سه عضو آن برای مدت ٤ سال، سه عضو دیگر برای مدت ٧ سال و سه عضو بعدی برای مدت ١٠ سال منصوب می شوند. انتصابات بعدی برای مدت ١٠ سال خواهد بود. انتصاب اعضاء برای دور دوم اجازه داده نمی شود.
رئیس جمهور، یکی از اعضا را به عنوان رئیس ستره محکمه انتخاب مى نمايد. اعضای ستره محکمه قرار نیست تا آخر دورۀ شان عزل گردند؛ مگر تحت شرایطی که در ماده ١٢٧ قانون اساسی بیان شده باشد.

قوه مقننه:
به  قوه مقننۀ جمهورى اسلامى افغانستان، شوراى ملى نيز گفته ميشود که شوراى ملى از دو مجلس ولسى جرگه و مشرانوجرگه تشکيل شده است. به اساس ماده ٨١ قانون اساسى، شوراى ملى دولت جمهورى اسلامى افغانستان، به حيث عالى ترين ارگان تقنينى، مظهر ارادۀ مردم آن است و از قاطبۀ ملت نمايندگى مى کند.