مطابق حکم ماده (١١٦) قانون اساسی دولت ج.ا.ا، قوه قضائیه، رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
قوه قضائیه؛ مرکب از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه است. ستره محکمه منحيث ارگان بزرگ قضايى، در راس قواى قضائيه کشور قرار دارد. ستره محکمه توسط رئیس، اعضا، شورای عالی، آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه و یکعده ادارات مسلکی و اداری، امور مربوطه را طبق قانون سازماندهی می نماید. ترکیب قوۀ قضائیه بعد از تشکیل ستره محکمۀ جدید به موجب قانون تشکیل و صلاحیت محاکم مصوب سال١٣٨٤، قرار ذیل است:

 • ستره محکمه
 • محاکم استيناف
 • محاکم ابتدائيه

شورای عالی، عالیترین ارگان سـتره محکمه را تشکیل می دهد که ممثل قوۀ قضائیه میباشد.
شورای عالی، دارای صلاحیت های ذیل است:
الف. درساحه قضايی:

 • رسیدگی و انفصال قضایای جنايی و تأدیبی قضات.
 • تفسیر قوانین.
 • تجدید نظر برفیصله های نهايی محاکم.
 • پیشنهاد طرح قوانین درساحه قضاء.
 • بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم درمورد اعادۀ مجرمین.
 • تفویض صلاحیت رسیدگی از یک محکمه به محکمۀ دیگر(تبدیل محکمه).
 • بررسی استهداآت(هدايت طلبى هاى) محاکم و ارائه پاسخ در مورد آن.
 • تأمین وحدت رویۀ قضايی.

ب - در ساحۀ اداری:

 • تصویب مقررات و لوایح مربوط به ساحۀ قضاء.
 • ترتیب بودجه به مشورۀ حکومت و تطبیق آن.
 • رهبری و مراقبت از فعالیتهای ادارات محاکم.
 • تنظیم امورذاتی قضات.
 • بررسی نتایج تدقیق و مطالعات امورقضايی و اتخاذ تدابیر در موردآن.
 • اتخاذ تدابیر در مورد ارتقای سطح دانش قضات.
 • تنظیم امور احصائیه قضايی.
 • سایرامور قوه قضائیه.

تفصیل تشکیلات قضايی در افغا نستان عبارت اند از:
اول- درستره محکمه: دیوانهای مدنی، تجارتی، جزاى عمومی، امنیت عامه و جرایم نظامی، و جرایم علیه امنیت و منفعت عامه.
درهر دیوان؛ دوعضو ستره محکمه، تعدادی از مستشاران قضايی، راپورترهای قضايی و پرسونل اداری، مصروف اجرای وظایف می باشند.
دوم- محاکم استیناف: درمرکز هر ولایت، یک ریاست محکمۀ استیناف وجود دارد که دارای دیوانهای ذیل می باشد:

 • دیوان جزای عمومی.
 • دیوان امنیت عامه.
 • دیوان مدنی و احوا ل شخصیه.
 • دیوان حقوق عامه.
 • دیوان تجارتی.

سوم- محاکم ابتدائیه: شامل محاکم ابتدائیه شهری در مراکز ولایات و محاکم ولسوالی در مراکز هرولسوالی.
چهارم- سایر محاکم: مانند محاکم اطفال، محاکم فامیلی، محاکم ابتدائیه تجارتی و دیوان موادمخدر.
پنجم- وثایق ادارات: این ادارات در مراکز ولایات قرار داشته، اسناد مورد ضرورت مردم را توثیق مینمایند و در ولسوالی ها، امور وثایق توسط محاکم ولسوالی انجام میشود.