Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:30

 
کمبود آب آشاميدنى صحى و مکاتب ،  از مشکلات عمده مردم سمنگان است ، باشنده گان اين ولايت ميگويند که در انتخابات  آينده اشتراک ميکنند و  از رئيس جمهور آينده ميخواهند تا اين مشکلات شانرا رفع نمايند .
در بعضى منا طق اين ولايت، مردم به نام ( کنده ) ذخيره ميسازد و درآن آب باران و برف ذخيره ميکنند .  آبهاى زير زمين در اکثريت مناطق سمنگان ،  بسيار پائين  و حتى در چند صد مترى است که از امکانات مردم خارج است .
 همچنان اين ولايت با مشکل کمبود تعمير مکاتب مواجه است ؛  قرار معلومات مولوى عبدالعزيز رئيس معارف سمنگان ، در اين ولايت ٢١٩ مکتب فعال است که ازجمله ٨١ آن تعمير دارد.
 اين ولايت که داراى شش ولسوالى مى باشد؛ از شهر کابل حدود ٣٠٠ کيلومتر فاصله دارد .
 شوراى ولايتى سمنگان  ٩ کرسى دارد که ٣ آن مربوط زنان است . براى اين کرسى ها به شمول ٧  زن ٧٠ تن خود را کانديد نمود ه است .
اين گزارش به اساس مصاحبه با ١٠تن (  که چهار تن آن زن  مى باشد؛ از   باشنده گان مرکز و چهار  ولسوالى اين ولايت در جريان هفته جارى تهيه شده است .
عاقله : آب غير صحى جوى ها  را مينوشيم
اين دختر ٢٧ ساله در منطقه عقب سينمامربوط مرکز( شهر آيبک ) زندگى ميکند ؛ وى که در يکى از انجيو ها کار ميکند ميگويد که در منطقه شان حدود ٢٠٠ خانواده زندگى ميکند که هيچ کدام آنها به آب صحى دسترسى ندارد .
 وى ميگويد که آنها از آب جوى که غير صحى است استفاده ميکند ، که باعث امراض گوناگون ميگردد .
عاقله در انتخابات اشتراک ميکند و ميگويد که ميخواهد ر ئيس جمهور آينده را به دل خود انتخاب کند و از او ميخواهد که به مردم آب صحى اشاميدنى فراهم نمايد .
عاقله به آژانس خبرى پژواک گفت  که وضعيت اقتصادى اش نسبت به پنج سال گذشته بهبود يافته ، به خاطريکه صاحب وظيقه است .
دهقان: زمينهايم غصب شده    
محمد عثمان ٣٥ ساله باشنده قريه شلوکتو ولسوالى حضرت سلطان ، ميگويد که در انتخابات اشتراک ميکند تا سرنوشت کشورش را تعين کند .
 وى ميگويد که در اوايل جهاد ( ١٣٥٨ ) زمينهاى  للمى آنها در منطقه قزلتو بچاق توسط  زور مندان  غصب شده و تا هنوز در غصب قرار دارد .
قرار اظهارات اين دهقان ،  چندين بار به محاکم مر اجعه کر ده، اما نتيجه نداده است؛ موصوف از رئيس جمهور آينده ميخواهند تا دوباره وى را صاحب املاک اش کند .
اين دهقان مى افزايد  که در حکومت کنونى مکتب در قريه شان اعمار شده؛  سرک جغل اندازی شده و امنيت خوب شده است .
اين دهقان از جمله  ٣٧ کانديد موجود رياست جمهورى فقط سه تن را مى شناسد .
 عاليه : بخاطر  آوردن آب ساعت ها پياده روى ميکنيم  
 خانم عاليه که ٢٨ سال عمر دارد و باشنده قريه سرقيه ازبيکه ولسوالى حضرت سلطان است ، ميگويد که روزانه ٣ کيلومتر راه مى پيمايد و از دريا آب نوشيدنى مي آور د .
 عاليه که خانم خانه است ، علاوه از مشکلات آب صحى، از بيکارى نيز شکايت دارد و ميگويد که مردان آنها به ولايات ديگر و حتى کابل به خاطر در يافت کار ميروند و ماه ها مسافر مى باشند .
 اين خانم در انتخابات اشتراک ميکند و از رئييس جمهور آينده ميخواهد تا مشکل آب و بيکارى شان ر ا حل نمايد .
  وى ميگويد که در طول پنج سال گذشته وضعيت اقتصادى اش بهبود  نيافته ؛اما امنيت خوب شده و اطفال شان به مکتب ميروند .
متعلمه : پوهنتون نداريم
نوريه ١٨ ساله که متعلم ليسه نسوان لرغان  مربوط مرکز سمنگان است ، ميگويد که به خاطر ى در انتخابات اشتراک ميکند که سرنوشت ملت و خودش را تعين کند .
 وى ، از نبود آب صحى ، سرک قير و پوهنتون شکايت دارد .
نوريه ميگويد که در سمنگان پوهنتون نيست و اگر از ليسه فارغ شود ؛ خانواده اش اجازه نمى دهد در ولايت ديگر به تحصيلات عالى برود .
وى از رئيس جمهور آينده ميخواهد ، تا در سمنگان پوهنتون اعمار کند .
ملکه : انتخابات اهميت ندارد
ملکه که ٣٩ سال عمر دارد و باشنده قريه سرغانى مرکز است ، بى سواد بوده و مصروف کار هاى خانه است .  وى ميگويد که در انتخابات شرکت نمى کند بخاطريکه عقيده دارد ر ئيس جمهور آينده وقت از طرف خارجيان تعيين شده ...
وى نيز از عدم دسترسى به آب آشاميدنى صحى ، سرک و برق شکايت دارد .
ملکه در مورد اينکه از رئيس جمهور آينده چه ميخواهد ؟ گفت :
 (( هيچ چيزی نميخواهم بخاطر يکه هر کس پادشاه شد بمردم کار نميکند! ))
وى ميگويد که در حکومت فعلى از ظلم تفنگداران نجات يافته و امنيت بهتر گرديده است .
 ملکه از کانديداى رياست جمهورى فقط  حامد کرزى ر ا ميشناسد .
دهقان : نبود آب صحى  مشکل عمده ماست
محمد حکيم ٥٨ ساله ،يکى از باشنده گان قريه مديرک ولسوالى روى دوآب ميگويد که در انتخابات به خاطر انتخاب رئيس جمهور عادل شرکت ميکند . 
وى ميگويد که مشکل عمده شان نبود آب صحى ،ا بجاد سرک و تعمير مکتب است .
  به گفتۀ موصوف ، آنها از آب جوى استفاده ميکند که مر دم در آن سر و جان خود را نيز ميشويند .
قرار معلومات موصوف چون آنها از اآب جوى استفاده ميکنند؛  چاى و طعام شان بوى شامپو و صابون ميدهد .
 اين دهقان ميگويد که سرک آانها کاملا خامه است، مکتب تعمير ندارد و اطفال در مسجد درس ميخوانند .
 طالب العلم :  مدرسه دينى نداريم
عبدالخالق ١٩ ساله ، باشنده قريه مسعود ولسوالى دره صوف پائين ، که مصروف فراگيرى علوم دينى در يک مسجد است ، ميگويد که در انتخابات اشتراک ميکند تا سر نوشت خود را تعيين کند .
وى ميگويد که در ولسوالى آنها هيچ مدرسه علوم دينى نيست و طالبان در مساجد درس ميخوانند .
 خالق ميگويد که از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا به اعمار مساجد توجه کند و آب صحى را به مردم   فراهم سازد .
 وى ميگويد که در حکومت فعلى امنيت خوب شده و اطفال به مکاتب ميروند .
 دکاندار:  از پاتکها بى غم شديم !
 شفيع الله    ٣٨ ساله باشنده  قريه  المه   ولسوالی  خرم و سارباغ که يکى از دکانداران محل است ، ميگويد که به منظور تعيين سرنوشت در انتخابات اشتراک ميکند .
 اين دکاندار ميگويد که با مشکلات نبود  آب آشاميدنى روبر است .
 به گفته موصوف نسبت به پنجسال گذشته، زندگى اقتصادى اش خوب شده و به اين دليل که قبلا تفنگداران خود سر در هر منطقه پاتک داشتند و از دکانداران پول ميگرفت که مفاد اش در جيب  تفنگداران ميرفت؛ اما حالا همچو پاتکها نيست .
 معلم : امنيت خوب شده
 محمد نذير ٥١     ساله، باشنده  قريه لرغان مرکز که يکى از معلمين محل است ميگويد که در انتخابات به منظور تعيين سرنوشت کشور اشتراک ميکند.
وى  نبود آب آشاميدنى ، و   آب براى زراعت را  از مشکلات عمده اى منطقه اش ميخواند و از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا به اين مشکلات توجه کند .
اين معلم مى گويد که در حکومت فعلى ، امنيت منطقه نسبت با قبل بهتر شده است و مردم بدون ترس گروهاى مسلح زندگى ميکنند .  
  تجار ميوه خشک: از باج گرفتن گروپ هاى مختلف نجات يافته ايم.
محمد کبير که  ٤٨  سال عمر دارد و باشنده  قريه ايراغلی مرکز مى باشد ، تجار محلى ميوه خشک است .
 وى  ميگويد که قبل از حکومت فعلى،  به بهانه هاى مختلف گروپهاى مسلح از او ميوه خشک يا پول نقد ميگرفت اما حالا اين مشکل نيست .
به گفته موصوف ،   در طول  هفت سال گذشته، امنيت خوب شده ؛ زندگى اش   کمى بهبود يافته اما هنوز هم از نبود آب آشاميدنى رنج ميبرد .