١- محترم قضاوتپوه بهاوالدين بها عضو ستره محكمه و رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه
مدت خدمت: ده سال
بهاوالدین بها فرزند غلام نبی درسال ١٣٢١ هجری خورشیدی مطابق ١٩٤٢ میلادی، در ولایت هرات متولد گردیده، دیپلوم فراغتش رادر سال ١٩٦٠ میلادی، از دارالعلوم عربی کابل که درجامعه الازهر مصر حایز ارزش لیسانس بود، حاصل کرد و بعد از کسب تخصص درحقوق اسلام در سال ١٩٦٤، بقیه تحصیلاتش را به سویۀ ماستر درحقوق جزاء در پوهنتون بلفورد ایالات متحدۀ امریکا به اتمام رساند.
بهاء ازسال ١٣٤٣ هجری شمسی بدینطرف، وظایف رسمی ذیل را ایفا کرده است :

 • آمر دفتر فتوای حقوقی و قانونی وزارت عدلیه ١٩٩٥میلادی
 • قاضی محکمه تجارتی ولایت کابل ١٩٦٨ - ١٩٦٥ م
 • رئیس محکمه تجارتی هرات ١٩٧٢ – ١٩٦٧ م  
 • رئیس دفتر دوکتور محمد موسی شفیق صدراعظم وقت ١٩٧٣ - ١٩٧٢  م
 • رئیس دیوان تجارتی محکمه عالی استیناف ١٩٧٧ - ١٩٧٣ م  
 • رئیس دیوان تجارتی ولایت کندهار ١٩٨٠ - ١٩٧٧  م  
 • استاد کورس ستاژ قضایی ستره محکمه ١٩٨٩ - ١٩٨٠ م  
 • رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه و عضو شورای عالی قضا ١٩٨٩ - ١٩٨٠ م
 • رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ م  
 • مشاور حقوقی و عضو بورد امورعدلی و قضایی رئیس جمهور٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ م
 • عضو شورای عالی قضا و رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه ٢٠٠٦ م

٢-  عضو شوراى عالى ستره محکمه (قضاوتپوه مولوى محمد قاسم دوست)
مدت خدمت: چهار سال
محترم قضاوتپوه مولوى محمد قاسم دوست فرزند مرحوم الحاج غلام جان، در سال ١٣١٧ در قريه پشه يى مربوط مرکز ولايت لغمان، چشم به دنيا گشود و تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس ادامه داده و ازپوهنځى شرعيات پوهنتون کابل فارغ گرديده است.وی, از سال ١٣٤٠ تا سال ١٣٥٠ هجرى شمسى به حيث مفتى محکمۀ ولسوالى کوهستان، مفتى محکمه خوگيانى، قاضى محکمه روى دوآب ولايت سمنگان، قاضى محکمه ابتدائيه تاشقرغان، قاضى محکمه ابتدائيه ولسوالى انجيل ولايت هرات، قاضى محکمه ابتدائيه ولايت هرات، و قاضى محکمه ابتدائيه سرخرود ولايت ننگرهار انجام وظيفه کرده است. موصوف، در سال ١٣٥١ منحيث رئيس ديوان جزا و معاون رياست محکمه مرافعۀ ولايت کابل تعيين شده است.از سال ١٣٥٣- ١٣٥٧ رئيس محکمه مرافعۀ ولايت فارياب و بعداً تا سال ١٣٦٠ عضو ديوان جزاى تمييز ستره محکمه بوده و در سال ١٣٦١ در راس هيئت تنظيم حجاج، عازم عربستان سعودى گرديده و بعد از آن، علاقه اش را از دولت کمونيستى وقت، قطع و رهسپار ديار هجرت گرديده است. محترم مولوى محمد قاسم، بعد از پيوستن به صفوف مجاهدين، رئيس تفتيش اتحاد سه گانه تنظيم هاى مجاهدين تعيين شده و درعين حال عضويت هيئت چهارده نفرى بخاطر تشکيل حکومت موقت مجاهدين را داشته است.محترم مولوى محمد قاسم دوست، بعد از پيروزى مجاهدين، عضو شوراى ٣٤ نفرى جهادى بود که به منظور تسليمى حکومت کمونيستى به کابل آمد و در سال ١٣٧١، به صفت لوى څارنوال تعيين و به درجۀ علمى څارنپوه نايل گرديد.مولوى محمد قاسم دوست، در دوران مقاومت و جهاد؛ به حيث وزير عدليه و لوى څارنوال و وزير ارشاد، حج و اوقاف تعيين گرديده و بعد از تشکيل اداره موقت افغانستان، به حيث معين مالى و ادارى وزارت حج و اوقاف، و عضو کميسيون مستقل اصلاحات عدلى و قضايى ايفاى وظيفه نموده است.مولوى محمدقاسم دوست، در سال ١٣٨٥ به حيث عضوى شوراى عالى ستره محکمه تعيين و به اساس فرمان رييس جمهور، به درجۀ علمى قضاوتپوه نايل گرديد.
٣- عضو ستره محکمه و رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه (قضاوتپوه غلام نبى نوايى)
مدت خدمت: هفت سال
غلام نبی نوایی در سال ١٣٣٩ هجری شمسی، در ولایت فاریاب متولد گرديده، در سال ١٣٦٢ ليسانس پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل را به دست آورده است.    نوایی، بعد از تقررش در مسلک قضا، درسال ١٣٦٢ هجری شمسی به حیث قاضی محکمه شهری میمنه، رئیس محکمه مرافعۀ ولایت فاریاب، رئیس دیوان تجارتی محکمه عالی استیناف مرکز، رئیس دیوان تجارتی محکمه مرافعه ولایت کابل، و قبل از پذیرش به عضویت ستره محکمه، رئیس محکمۀ استیناف ولایت کاپیسا بود.
 
٤- عضو ستره محکمه و رئیس دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه (قضاوتپوه محمدعليم نسيمى)
مدت خدمت ده سال
محمد عليم نسيمى فرزند محمد نسيم، در سال ١٣٢٤ در ولايت لوگر متولد گرديده و پس از اکمال تحصيلات ابتدايى و ثانوى، شامل پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل شده و درسال ١٣٤٦ از شعبه قضايى آن پوهنځۍ، به درجۀ ليسانس فراغت حاصل نموده است.محترم محمد عليم نسيمى، پس از فراغت از تحصيل، به مسلک قضا منسلک گرديده و درسال ١٣٤٨ تا کنون به وظايف ذيل اشتغال داشته است :

 • عضو محکمه ابتدائيۀ ده سبز کابل ١٣٤٩ هجرى شمسى
 • قاضى محکمه ابتدائيه ولايت ارزگان ١٣٥٠
 • عضو محکمه مرافعۀ ولايت لوگر ١٣٥٣
 • رئيس محکمه ابتدائيه مدنى اول شهرکابل ١٣٥٧
 • رئيس محکمه جزاى اول شهرکابل ١٣٥٧
 • رئيس ديوان جزای محکمه مرافعه ولايت کابل١٣٥٩
 • عضو ديوان مدنی و حقوق عامه محکمۀ مرافعه ولايت کابل ١٣٧٠
 • عضو ستره محکمه و قاضى ديوان جزای عمومی ستره محکمه ١٣٧۲
 • عضو محکمه نهايى خاص ملکيتها برای مهاجرين و عودت کنندگان ١٣٨٢
 • رئيس محکمۀ ابتدائيه خاص ملکيت ها ١٣٨٣
 • رییس محکمۀ استیناف ولایت کابل ١٣٨٤

محترم محمد عليم نسيمى، در جريان ماموريت در سيمينارهاى قضايى اى که در مواقع مختلف داير گرديده و همچنان در يکعده از کنفرانسها و سيمينارهاى بين المللى درکشورهاى چک، ايتاليا، امريکا، مصر و ايتاليا اشتراک فعال داشته است .
٥-عضو ستره محکمه (قضاوتپوه محمدعمرببرکزى)
مدت خدمت: هفت سال
محترم قضاوتپوه محمد عمر ببرکزى فرزند شيرمحمد خان ببرکزى، در سال ١٣٢٩ هجرى شمسى در ولايت خوست متولد گرديده، ديپلوم بکلوريا را در سال ١٣٤٣ از ليسه عالى استقلال و ديپلوم ليسانس رادر سال ۱۳۴۷ از بخش قضايى پوهنحى حقوق و علوم سياسى به دست آورده است .متعاقباً در سال ١٩٧٥ م از انستيتيوت بين المللى اداره عامه کشور فرانسه، در رشته قضايى ديپلوم اخذ نموده و در بين محصلين کشورهاى آسيايى، افريقايى و امريکاى لاتين، اول نمرۀ عمومى بوده است . ببرکزى در سال ۱۳۴۸ هجرى شمسى، دوره کورس احتياط عسکرى را موفقانه سپرى کرده و دربين ۱۲۰۰ تن از محصلين دوره احتياط ، اول نمره عمومى بوده و به دريافت مدال طلاى بريال، مفتخر گرديده و درسال ۱۳۴۹ هجرى شمسى، دوره سوم کورس ستاژ قضايى را موفقانه سپرى نموده است .
وظايف:

 • در سال ۱۳۵۰ هجرى شمسى به حيث عضوقضايى محکمه ابتدائيه تجارتى مر کز کابل .
 • در سال ۱۳۵۲ هجرى شمسى، به حيث عضوقضايى ديوان تجارتى محکمه استيناف مرکزى .
 • در سال ۱۳۵۴ هجرى شمسى به حيث مدير عمومى استخدام ستره محکمه .
 • در سال ١٣٥٧ هجرى شمسى به حيث عضو قضايى محکمه اختصاصى مامورين .
 • در سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى استاد تحقيقات جنايى کورس ستاژ قضايى .
 • در سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى به حيث نايب رئيس ديوان تجارتى محکمه استيناف مرکزى .
 • در سال ۱۳۵۸ هجرى شمسى در خدمت جبهات مجاهدين ځدران .
 • در سال ۱۳۵۹ هجرى شمسى مهاجرت به پيشاور، فعاليت درتحريک اتحاد تنظيم هاى جهادى، وحدت ملى مجاهدين، لويه جرگه دعوت و به حيث رئيس منتخب لويه جرگه .
 • در سال ۱۳۶۰ هجرى شمسى معاون رياست ادارى اتحاد مجاهدين .
 • در سال ۱۳۶۳ هجرى شمسى رئيس ادارى شفاخانه ابن سيناى بلخى و به ادامۀ آن، رئيس صحيۀ تنظيمهاى جهادى هفتگانه.
 • در سال ۱۳۶۶ هجرى شمسى مسوول جبهات محاذ ملى اسلامى در ولايات جنوبغرب و عضو شوراى عالى اتحاد تنظيم سه گانه .
 • در سال ۱۳۶۹ هجرى شمسى رئيس ذاتيه ستره محکمه دولت عبورى مجاهدين در پيشاور .
 • در سال ۱۳۷۱ هجرى شمسى معين لوى څارنوالى درامور تعقيب قضايى .
 • در سال ۱۳۷۲ هجرى شمسى رئيس ادارى وزارت امور خارجه
 • در سال ۱۳۷۶ هجرى شمسى معين قبايل وزارت امور سرحدات
 • ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٠  معين اول وزارت اقوام، قبايل و سرحدات
 • در سال ١٣٨٣ هجرى شمسى استاد کريميناليستيک درکورس ستاژ قضايى.

 
۶- (قضاوتپوه عبدالرشيد راشد) عضو ستره محکمه و رئيس ديوان جرايم نظامى وجرايم عليه امنيت داخلى و خارجى ستره محکمه
مدت خدمت: ده سال
عبدالرشيد راشد در سال ١٣٢٠هجرى شمسى درولايت بغلان متولد گرديده، بعد از اتمام تعليمات ابتدايى و ثانوى در سال ١٣٤٣، از پوهنځى شرعيات پوهنتون کابل فارغ و پس از سپرى کردن کورس احتياط در سال ١٣٤٤، به ايفاى وظايف متعدد دولتى و فراگيرى برنامه هاى مسلکى و ارتقاى ظرفيت پرداخته است.
وظايف:

 •    کارمند معاونت اداره تفتيش پوهنتون کابل درسال ١٣٤٥
 • تعقيب کورس ستاژ قضايى در سا ل ١٣٤٨
 • عضو رياست تدقيق و مطالعات ستره محکمه در سال ١٣٤٨
 • مديرعمومى عارضين ستره محکمه در سال ١٣٤٩
 • رئيس تحريرات ستره محکمه در سال ١٣٥١
 • تعقيب پروگرام ليگل تريننگ در مريکا در سال ۱۳۵۵
 • برگشت به وطن وحايزشدن به سند معادل ماسترى درسال ۱۳۵۶
 • قاضى محکمه مامورين ستره محکمه در سال ١٣٥٧
 • قاضى ديوان تجارتى محکمه استيناف کابل در سال ۱۳۵۸
 • سرپرست ديپارتمنت تجارت رياست تقنين وزارت عدليه در سال ۱۳۶۱ 

محترم عبدالرشيد راشد، بعد ازکسب عضويت ستره محکمه، براى مدت ده سال نخست به حيث رئيس ديوان امنيت عامه ستره محکمه تعيين گرديده و فعلاً به صفت رئيس ديوان جرايم نظامى و جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى ستره محکمه، اجراى وظيفه مينمايد .موصوف طى سه سال گذشته، به هدف اشتراک در کنفرانسها و سيمينارهاى حقوقى و قضايى؛ به کشورهاى ايتاليا، انگلستان، اسپانيا و جمهورى عربى مصر، سفرهايى داشته است.
۷- عضوستره محکمه (پوهاند عبدالعزيز عزيز)
مدت خدمت: هفت سال
پوهاندعبدالعزيز"عزيز" فرزندعلى احمد، درسال ١٣١٧ در يک خانوادۀ علمى در ولايـت كابل متولد شده و تحصيلات ابتدائى خود را درمكتب ابتدائيه ميربچه كــوت، به پايان رسانده است. درسال ۱۳۳۰درمدرســه علوم شرعيه كه اكنون به نام مدرسه ابوحنيفه (رح) ياد ميشود، شامل گرديده و درسال ١٣٣٥ از مدرسۀ مذكور، به درجه اعلى فارغ التحصيل و درسال ۱۳۳۶ شامل پوهنځى شرعيات پوهنتون كابل شده و درقوس ۱۳۳۹ بعد از فراغت از تحصيل در پوهنتون كابل، به ماموريت دولتى آغاز نموده است. وى با استفاده از بورس رسمى، درسال ۱۳۴۲ جهت تحصيلات عالى عازم جمهورى عربى مصر گرديده و درپوهنځى شرعيات پوهنتون الازهر، به تحصيل پرداخته و بعد ازاخذ ديپلوم دررشتۀ احوال شخصيه و اخذ ديپلوم ماسترى دررشته فقه مقارن (حقوق مقايسوى اسلام) درسال ۱۳۴۶  به وطن عودت و درسال ۱۳۴۷  به حيث عضو در كدر علمى پوهنځى شرعيات پوهنتون كابل، به خدمت پرداخته و تاكنون دراين وظيفۀ مقدس ايفاى وظيفه مينمايد. وى درسال ۱۳۵۱ جهت فراگيرى و تقويت زبان انگليسى و درسال ۱۳۵۵ تحت پروگرام ليگل ترينينگ عازم ايالات متحدۀ امريكا گرديده و در پوهنځى حقوق پوهنتون جورج واشنگتن شامل شده و به اخذ سند معادل ماسترى در رشتۀ حقوق مقايسوى، نائل گرديده است. 
۸-عضو ستره محکمه (قضاوتپوه ضامن على بهسودى)
مدت خدمت: چهار سال
موصوف، به سال ١٣١٥هـ ش ولسوالى در ولسوالى بهسود ولايت ميدان وردک متولد شده است. ليسانسه سال ١٣٣٨ پوهنځى شرعيات بوده و سند فوق ليسانس را در سال ۱۳۵۳ در رشتۀ فقه و قانون، از پوهنتون الازهر مصر به دست آورده است. اجراى وظايف متعدد به حيث قاضى در محاكم مختلف مركز و ولايات، نايب رئيس محكمه حسابى صدارت وقت، رئيس محكمه کندز، قاضى ستره محكمه و عضو ديوان مدنى وحقوق عامه، رئيس ديوان تجارتى وعضو شوراى عالى ستره محكمه، رئيس ديوان محكمه قضات و تنازع صلاحيت، مكرراً رئيس ديوان تجارتى وعضو شوراى عالي ستره محكمه، استاد پوهنتون علوم اسلامى، عضو ديوان تجارتى ستره محكمه؛ اخيراً به صفت مستشار قضائى ديوان جزاى عمومى ستره محكمه ايفاى وظيفه مينموده است.