شوراى ولايتى هلمند، ١٥ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، چهار عضو پيشين شورا بار ديگر به اين شورا راه يافت؛ هيئت ادارى شورا در انتخابات داخلى، به شکل ذيل تعيين گرديده است.
رييس: محمدکريم اتل
معاون: عبادالله عليزى
منشى: حيات الله مايار
١-محمد کريم اتل:
محمد کريم اتل فرزند عبدالجبار؛ درسال ١٣٦٥ خورشيدى در ناحيۀ دوم شهر لشکرگاه متولد گرديده است. موصوف، تعليمات ابتدايى خود را در ليسۀ ذکور شهر لشکرگاه به اتمام رسانده و تحصيلات عالى خود را در پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، تا سطح ليسانس انجام داده است.
موصوف قبل از وکالت، مسوول يکى از موسسات غيردولتى در هلمند بود و بعداً شغل شخصى داشت. وى در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث رييس انتخاب شده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۷۸۲۶۶۸۲
٢-ميرزا حسين عليزاده:
ميرزا حسين عليزاده فرزند دنيا على؛ در سال ١٣٦٥ خورشيدى در منطقۀ سيدآباد ولسوالى نادعلى متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ منطقۀ خود (سيدآباد) فارغ شده و بعداً تعليمات خود را در دارالمعلمين انجام داده است. وى قبل از وکالت، به حيث معلم در شهر لشکرگاه ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۵۹۶۲۸۴۲
 ٣-عبدالمجيد آخندزاده:
عبدالمجيد آخندزاده فرزند محمدنسيم آخندزاده؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در قريۀ نيچه ولسوالى کجکى متولد گرديده است. موصوف، شهادتنامۀ صنف دوازدهم را از يک مرکز تعليمات اسلامى در کابل به دست آورده و فعلاً محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى در پوهنتون خصوصى اراکوزيا در هلمند ميباشد. وى قبل از وکالت، محصل بود و کدام وظيفۀ رسمى نداشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۴۶۱۳۲۶
 ٤-عبادالله عليزى:
عبادالله عليزى فرزند سيد آدم خان؛ درسال ١٣٦٤ خورشيدى در منطقۀ ده بابا واقع زمينداور ولسوالى کجکى ولايت هلمند متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ ذکور شهر لشکرگاه فارغ و تحصيلات خود را در ديپارتمنت پشتوى دارالمعلمين لشکرگاه به اتمام رسانده است. عليزى قبل از وکالت در شوراى ولايتى، براى مدت شش سال به حيث مامور ترانسپورت مقام ولايت هلمند ايفاى وظيفه کرده و در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث معاون شورا انتخاب شد.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۸۲۳۳۲۵۰
٥-بسم الله روحانى:
بسم الله روحانى فرزند سيدمحمد؛ درسال ١٣٥٨ خورشيدى در منطقۀ على آباد ولسوالى کجکى ولايت هلمند متولد گرديده است. موصوف صنف دوازدهم را در شهر کويتۀ پاکستان به اتمام رسانده و قبل از وکالت، به حيث مامور دولت ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۶۷۶۷۶۳۸۸
 ٦-نرگس رخشانى:
نرگس رخشانى بنت غلام حضرت؛ در سال ١٣٦٣ خورشيدى در قريۀ آب بازان ولسوالى گرشک هلمند متولد گرديده است. رخشانى، تعليمات خود را در بخش علوم بشرى تا صنف دوازدهم در ايران به پايان رسانده و از ديپارتمنت زبان انگليسى دارالمعلمين ولسوالى گرشک هلمند، فارغ گرديده است.
 موصوف قبل از وکالت، مدير ليسۀ بى بى فاطمه زهرا در ولسوالى گرشک بود و علاوه بر آن، به حيث عضو شوراى اجتماعى و مسوول يکتعداد موسسات غيردولتى در هلمند ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۶۳۱۲۱۱۳
٧-سيف الملوک نورى:
سيف الملوک نورى فرزند يارمحمد؛ در سال ١٣٣٣ خورشيدى در قريۀ ميرزاى ولسوالى واشير هلمند متولد گرديده است. نورى، از ديپارتمنت رياضى دارالمعلمين کندهار فارغ گرديده و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۲۷۳۳۰۳
 ٨-عطاءالله افغان:
عطاءالله افغان فرزند عبدالحکيم خان؛ در سال ١٣٥٠ خورشيدى در قريۀ لندى شاخ ولسوالى ناوه متولد گرديده است. افغان، تا صنف دوازدهم در لشکرگاه درس خوانده و در دورگذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۸۶۷۸۹۴۶
 ٩-بشيراحمد شاکر:
بشيراحمد شاکر فرزند نادرخان در سال ١٣٦٣ خورشيدى، در لشکرگاه مرکز ولايت هلمند متولد گرديده است. شاکر باشندۀ ولسوالى واشير ميباشد و در سال ١٣٨٥ خورشيدى، از ليسۀ ذکور لشکرگاه فارغ گرديده است. موصوف، از پوهنځى حقوق و علوم سياسى يکى از پوهنتون هاى خصوصى هلمند ديپلوم گرفته و به حيث مسوول اتحاديۀ ورزشکاران هلمند نيز ايفاى وظيفه کرده است. شاکر قبل از وکالت، مصروف فعاليت هاى اجتماعى بود.
شماره هاى تماس: ۰۷۰۳۱۵۲۰۱۵/۰۷۰۰۷۷۳۳۴۴
١٠-عبدالاحد سلطان زى:
عبدالاحد سلطان زى فرزندعبدالقدوس خان؛ درسال ١٣٥٢ خورشيدى در قريۀ سلطانزى ولسوالى ناوۀ ولايت هلمند متولد گرديده است. موصوف، بعد از تکميل تعليمات در ليسۀ ذکور شهر لشکرگاه، از پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى دعوت در کابل فارغ گرديد. سلطانزوى در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود و به اساس کسب آراى بيشتر اعضاى شورا، به مشرانوجرگه شوراى ملى راه يافت.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۸۲۵۰۰۸۵
١١-نبيه رسولى:
نبيه رسولى بنت محمد باران؛ باشندۀ شهر لشکرگاه ميباشد و در سال ١٣٦٥ خورشيدى در ولايت کندهار متولد گرديده است. خانم رسولى صنف نهم ا در کشور ايران به اتمام رسانده و از شپى ليسۀ کندهار فارغ گرديده است. موصوف قبل از وکالت، معلم بود و همچنان در شمارى از موسسات غيردولتى به حيث آموزگار کار کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۲۹۶۵۹۲
١٢-حيات الله مايار:
حيات الله مايار فرزند عبدالله؛ در سال ١٣٦٣ خورشيدى در ولسوالى نهر سراج ولايت هلمند متولد گرديده است. مايار از ليسۀ ذکور شهر لشکرگاه فارغ و تعليمات خود را در بخش اسلاميات تا ١٤ پيش برده و فعلاً مصروف تحصيلات در پوهنځى حقوق و علوم سياسى در يک پوهنتون خصوصى هلمند ميباشد.
مايار قبل از وکالت، براى مدت شش سال، در بخش نظارت رياست معارف هلمند کار کرده و در انتخابات هيئت ادارى شوراى ولايتى، به حيث منشى انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۸۶۱۶۸۰۴
 ١٣-راضيه بلوچ:
راضيه بلوچ بنت سيد محمد اکرم؛ درسال ١٣٤٠ خورشيدى در مرکز ولسوالى گرشک ولايت هلمند متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ اناث لويه ادى گرشک فارغ شده و در دور  گذشته نيز عضو شوراى ولايتى هلمند بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۷۹۰۳۱۱۰
١٤-بريالى نظرى:
بريالى نظرى فرزند نظرعلى واحدى؛ درسال ١٣٦٤ خورشيدى در شهر لشکرگاه  مرکز ولايت هلمند متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ ذکور لشکرگاه فارغ و تحصيلات عالى خود را در پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون ننگرهار به اتمام رسانده است. نظرى قبل از وکالت، مدير ارزيابى ادارۀ ارگان هاى محلى در کابل بود.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۷۶۰۱۲۶۹
١٥-ميراحمدخان:
ميراحمدخان فرزند حاجي عبدالرشيد؛ درسال ١٣٤٢ خورشيدى در منطقۀ باباجى شهر لشکرگاه متولد گرديده است. موصوف، از ليسۀ ذکور لشکرگاه فارغ گرديده و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز عضويت داشت.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۶۰۷۴۹۰۴