۱۷-محمدامين احمدى:
سناتور انتخابی
محمد امين احمدى فرزند سيداحمد در سال ١٣٣٨ خورشيدى، در قریه گرماب جرغی ولسوالى ناور ولايت غزنى متولد گرديده است. وى اکنون در شهر غزنى سکونت دارد و به مشرانوجرگه از ولايت غزنى راه يافته است. وى تعليمات دينى دارد و قبلاً عضويت حزب وحدت اسلام را داشته است. وى، به حيث مدرس مدرسه علميۀ ولى، و در زمان جهاد عضو کميسيون قضاى محلى بوده است.
شماره  تماس : ٠٧٩٣٢٥١٦٢
 
۱۸- بخت بى بى رحيمى:
سناتور انتخابی
بخت بى بى رحيمى دختر حاجى رحيم داد، در سال ١٣٤٣ خورشيدى، در قریه نوغی ولسوالى اندر ولايت غزنى متولد شده است. وى، اکنون در کابل سکونت دارد و به مشرانوجرگه از ولايت غزنى راه يافته است. رحيمى از طب متوسط کابل فارغ گرديده و قبلاً در شفاخانه ملکى غزنى وظيفه داشته است. وى همچنان به حيث عضو شوراى ولايتى غزنى ايفاى وظيفه کرده است.
شماره تماس : ٠٧٠٠١٦٤٤٠٧