١-انگيزه شينوارى
انگيزه شينوارى بنت محمدکبير باشندۀ ولسوالى اچين ولايت ننگرهار است ، وى در سال ١٣٥٨ه ش در شهر کابل چشم به جهان کشود، وى ليسانسه ادبيات پشتو است و تا زمان وکالت منحيث معلم و خبرنگار ايفاى وظيفه نموده و سابقه سياسى را ندارد. موصوف اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٠٤٢١٣٣
 
٢-نفس گل ملکزى
نفس گل ملکزۍ بنت محمدنعيم باشندۀ قريله قلعه تک ولسوالى ښيوه ننگرهار است  ، وى در سال ١٣٤٤ ه ش متولد گرديده و درحدود ٢٢ سال منحيث معلم ايفاى وظيفه نموده است .نفس گل ملکزى ١٤ پاس و اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٤٩٢٣٤٩
 
٣-محترمه امين
محترمه امين بنت رييس خان در سال ١٣٥٣  در ولسوالى رودات ولايت ننگرهار متولد گرديده است .موصوف براى دو دوره عضويت شوراى ولايتى را بعهده داشت و قبل از وکالت در شمارى از انجيوها ايفاى وظيفه کرده است .موصوف ليسانسه حقوق وعلوم سياسى است و اکنون علاوه بر عضويت شوراى ولايتى، استاد در پوهنځى حقوق و علوم سياسى نيز است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٢٠٣٠٢
 
٤-ذبيح الله زمرى
ذبيح الله زمرى فرزند اسدالله درسال ١٣٥٢ه ش در ولسوالى بهسود ننگرهار متولد گرديده است .موصوف از صنف ١٤ فارغ گرديده و اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است . وى قبل از وکالت مصروف شغل آزاد، دوکاندارى ، تجارت و کارهاى ديگر بود ؛ اما سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٨٩٢١٦٣٤٣
 
٥-ابرارالله مراد
ابرارالله مراد فرزند محمدمراد درسال ١٣٤٦ه ش در ولسوالى کامه ننگرهار متولد گرديده است .تا صنف دوازده تعليم کرده و يکى از قوماندانان سابق جهادى است که قبل از وکالت در پوليس سرحدى وظيفه داشت . وظيفه وى تا براى چند مدت در تعليق است ، زيراکه متهم با يکتعداد جرايم است .
شماره تماس : ٠٧٧٤٣٩٥٨٤٠
 ٦-مفتى معين شاه حقانى
مفتى معين شاه حقانى فرزند حاجى ملک شاه، درسال ١٣٥٤ه ش در ولسوالى نازيان ننگرهار متولد گرديده است . موصوف در پاکستان علوم دينى تا سطح ماسترى حاصل کرده و قبل از وکالت مسوول برنامه هاى دينى يک راديو محلى بود .اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است ، سابقه سياسى ندارد و مسوول راديو دينى موسوم به تدبير است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٤٧٨٤٧٨
   
٧-حاجى جمال قدير
حاجى جمال قدير فرزند حاجى قديرارسلا قوماندان اسبق جهادى و اصلاً باشندۀ حصارک غلجى ننگرهاراست؛ اما اجداد وى ولسوالى سره رود اين ولايت را براى سکونت اختيار کرده بودند.موصوف در سال ١٣٥٢ ه ش متولد گرديده و تاصنف ١٢ تعليم کرده است .وى اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است و قبلاً منحيث رييس شوراى ولايتى ايفاى وظيفه کرده است ، وظيفه موصوف تا يک مدت در تعويق قرار دارد ، زيراکه متهم با بعضى جرايم است و قبلاً  از وکالت شغل آزاد داشت .
شماره تماس : ٠٧٩٩١١١١١١
 
٨-حاجى نصرت ارسلا
نصرت ارسلا فرزند حاجى دين محمد در سال ١٣٦١ ه ش متولد گرديده ، باشندۀ اصلى حصارک و فعل در ولسوالى سره رود سکونت دارد. ارسلا سند ليسانس در رشته اقتصاد از پوهنتون اقراء پاکستان دريافت کرده و قبل از وکالت مصروف شغل آزاد بود و يک بار منحيث رييس شوراى ولايتى ننگرهار نيز ايفاى وظيفه کرده و سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٩٤٦٠١٠١٠
 
٩-نيلوفرعزيز
نيلوفرعزيز بنت حاجى کاظم اصلاً باشندۀ گرديز پکتيا است ؛ اما با يک باشندۀ ولسوالى سره رود ننگرهار عروسى کرده است .موصوف درسال ١٣٤٩ ه ش متولد گرديده و اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است .نيلوفر عزيزى سابقه سياسى ندارد ،اکنون درپهلوى وکالت شوراى ولايتى محصل پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون ننگرهار است و قبل از وکالت معلم بود.
شماره تماس : ٠٧٠٨٨٦٥٥٣٥
 
١٠-لعل محمد دُرانى
لعل محمد درانى فرزند حاجى شاولى درسال ١٣٥٧ ه ش در قريه روغانو ولسوالى رودات متولدگرديده است .تحصيلات خويش دربخش طب متوسط به اتمام رسانده و اکنون منشى شوراى ولايتى ننگرهار است .وى قبل از وکالت مصروف کار در بخش طبابت بود و اکنون بعد از وقت مصروف طبابت دندان است . موصوف سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٧٧٠٢٨٢٠٤
 
١١-افتخارمومند
افتخار مومند فرزند فيروزخان مومند درسال ١٣٥٤ه ش در ولسوالى گوشته متولد گرديده است . تا صنف دوازدهم تعليم کرده و اکنون معاون شوراى ولايتى ننگرهار است . موصوف قبل از وکالت رهبرى قومى را بعهده داشت و در تنظيم هاى اسبق نيز سهيم بود .
شماره تماس : ٠٧٧٣١١١٥٥٥
 
١٢-فدامحمدگرديوال
فدامحمدگرديوال فرزند پيرمحمدگرديوال درسال ١٣٥٧ه ش در ولسوالى مومندره ننگرهار متولد گرديده است . تاصنف دوازدهم تعليم کرده و قبل از وکالت مصروف تجارت بود، اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است و سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٨٨١٨٨٠٨٨
 
١٣-ضابط امير محمد
اميرمحمدفرزند الف خان در سال ١٣٣٣ه ش در ولسوالى درۀ نور ننگرهار متولد گرديده است . موصوف اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است ، تحصيلات نيمه عالى در بخش علوم اجتماعيات به اتمام رسانده و قبل از وکالت براى مدت دو سال معلم بود و قبل از معلمى کاروبار آزاد داشت . موصوف سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٢٣٧٤٠
 
١٤-زهراصديقى
زهراصديقى بنت غلام سخى اصلاً باشندۀ ولسوالى څوکى ولايت کنر است و درسال ١٣٤٣ ه ش در زادگاه آبايى خود متولدگرديده و بعداً در ولسوالى بهسود ننگرهار عروسى کرده است . تا صنف ١٤ تعليم کرده و از طب متوسط فارغ گرديده است . قبل از وکالت در شفاخانه پوهنتون ننگرهار قابله بود و سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٥٥٤٤٧
 
١٥-عبدالبصيرگلاب
عبدالبصيرگلاب فرزند عبدالطيف باشندۀ شگى ولسوالى کوزکنر ولايت ننگرهار است . موصوف درسال  ١٣٤٦ه ش متولد گرديده است .وى در بخش پوليس تا درجه ليسانس تحصيل کرده، اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است و قبل از وکالت مصروف تجارت بود .
شماره تماس : ٠٧٩٩٦٦٢٠٤١
١٦-داکترعبدالقهارلودين
داکترعبدالقهارلودين فرزندحاجى هاشم درسال١٣٤١ ه ش در ولسوالى کامه ولايت ننگرهار متولدگرديده است .اکنون عضوى شوراى ولايتى ننگرهار است ، وى داکتر طب معالجوى است و قبل از وکالت نيز در اين بخش کار کرده است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦١٤٥٦١
 
١٧-آغاجان
آغاجان فرزندمحمدزمان اصلاً باشندۀ کشموند ولايت لغمان است . وى درسال ١٣٥٣ ه ش متولد سالهاى قبل به ولايت ننگرهار آمده و در اينجا سکونت اختيار کرده است ، وى تاصنف ١٢ تحصيل کرده و با حاجى حضرت على قوماندان اسبق جهادى نزديک مانده است .موصوف اکنون رييس شوراى ولايتى ننگرهار است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٥٧٧٧٧٧