حبیب الرحمان ننگ:
حبیب الرحمان ننگ فرزند فضل الرحمن۴۴ سال سن داشته، از قوم پشتون، باشندۀ ولايت لغمان و داراى تابعيت افغان مى باشد.
موصوف درجۀ تحصيلش را تا مقطع لیسانس از رشتۀ طب به پايان رسانيده  وبیش از ۵ سال تجربۀ کارى دارد.
ننگ، عضويت هيچ حزب سياسى را دارا نبوده وبراى احرازپست کميشنرى درکميسونهاى انتخاباتى، ازسوى نهاد مدنی معرفى شده است.