(عبدالروف ابراهيمى):
عبدالرؤف ابراهیمی، دربیستم حمل ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز چشم به جهان گشوده، تحصیلات متوسط را در مکتب باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب تکمیل و دورۀ ثانويه را در مدرسۀ دینی تخارستان ولایت کندز در سال ۱۳۵۸ به پایان رسانید و شامل بخش ادبیات پوهنتون کابل گردید. ولی  اندک زمانى بعد، به جهاد مرم افغانستان علیه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی پیوست ودر جبهات مختلف بخاطر آزادی افغانستان رزمید؛ در پایان جهاد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۲ خورشیدی، به حیث قوماندان سرحدی شیرخان بندر و بعد به صفت قوماندان فرقۀ سوم سرحدی شمال مقرر گردید؛ به دنبال سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱ به حیث قوماندان لوای سرحدی تقررحاصل نمود و در همين سال(١٣٨١)، از جانب مردم ولایت کندز، در لویه جرگه اضطراری به حیث نماینده معرفی شد.
عبدالرؤف ابراهیمی در سال ۱۳۸۴ به حیث نماینده مردم ولایت کندز، برای دورۀ پانزدهم شورای ملی انتخاب گردید و در ولسی جرگه نیز به حیث عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، برای مدت پنج سال ایفای وظیفه کرد.
در سال ۱۳۸۹ خورشیدی، در انتخابات سراسری ولسی جرگه، مجدداً ازطرف مردم ولایت کندز به حیث نماینده به ولسی جرگه برگزیده شد و بتاریخ هشتم حوت همين سال(١٣٨٩) از جانب اعضای ولسی جرگه به اتفاق آرأ، برای یک دور تقنینی به حیث رئیس  برگزیده شد.
عبدالرؤف ابراهیمی در حال حاضر، در پایان مرحلۀ تحصیلی لیسانس دیپارتمنت زبان عربی پوهنتون کابل قرار دارد. وی به مطالعه علاقمند است.