فضل هادى مسلم يار پسر حاجى محمدعمر؛ در سال ١٣٤٨خورشيدى در قريه دولتزى ولسوالى چپرهار ننگرهار متولد شد. تعليمات ابتدايى خود را در مکاتب الهجرت و الجهاد اکوره ختک پشاور، به اتمام رساند و بعداً به هدف کسب تعليمات دينى، در مدرسۀ جامعه امداديه شامل و در ١٣٧٤فارغ گرديد. مسلم يار؛ علاوه بر تعليمات دينى، به تعليمات خويش در ليسۀ ولسوالى چپرهار ننگرهار نيز ادامه داد و بعد از فراغت از اين ليسه، براى کسب تحصيلات عالى، در پوهنتون خصوصى آرياناى ننگرهار شامل شد و ديپلوم ليسانس خود را در سال ١٣٨٩ خورشيدى، در بخش سياست و ديپلماسى از پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون آريانا دريافت کرد. وى؛ در جهاد عليه اشغالگران شوروى سهم وسيع گرفته و تا زمان حاکميت مجاهدين، به حيث سرگروپ مجاهدين مختلف ايفاى وظيفه نموده و درزمان حکومت مجاهدين، آمريت قوماندانى امنيۀ ننگرهار را به عهده داشت؛ اما بعد از سقوط رژيم طالبان، براى مدتى کوتاه به حيث معاون فرقۀ يازدهم ننگرهار تعيين شد. فضل هادى مسلم يار؛ از طريق انتخابات ١٣٨٤عضويت شوراى ولايتى ننگرهار را به دست آورد، که به اساس انتخابات اين شورا، براى دورۀ چهار ساله منحيث رييس اين شورا انتخاب شد. مسلم يار، در انتخابات سال ١٣٨٨دوباره در انتخابات دور دوم شوراهاى ولايتى اشتراک کرد و بار ديگر به حيث عضو شوراى ولايتى ننگرهار پذيرفته شد و عضويت مشرانوجرگه را در انتخابات به دست آورد. در همين سال خود را براى پست نايب اول در دوره پانزدهم سال تقنينى پنجم شوراى ملى کانديد کرد که در نتيجه، به اخذ آراى بيشتر موفق گرديد. مسلم يار، در آغاز سال اول تقنينى دوره شانزهم شوراى ملى افغانستان، خود را به پست رياست مشرانوجرگه کانديد کرد، که با گرفتن آراى بيشتر، به حيث رييس مشرانوجرگه انتخاب شد.