٣٥- رفيع الله حيدرى:
سناتور انتخابى
 
رفيع الله حيدرى فرزند حاجى شيرآغا؛ درسال ١٣٥٢ ه ش، در شهراسعدآباد مرکز ولايت کنر متولد گرديده است. وى تا صنف ١٤ درس خوانده و همچنان منحيث معلم، سرمعلم، رييس اتحاديۀ معلمين کنر، عضو شوراى مرکز اصلاحى، نطاق راديوتلويزيون کنر، معاون نهاد مدنى سيدجمال الدين افغان و معاون شرکت ساختمانى (اى اس سى سى) ايفاى وظيفه کرده است.
 
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۶۴۲۲۰۹
ايمل: haidari.kunar@jmail.com  
 
 
٣٦-الحاج محمد امين صافى :
سناتور انتخابى
 
الحاج محمد امين صافى فرزند اميرمحمد؛ درسال ١٣٣٩ه ش، در ولايت کنر متولد گرديده و تاصنف ١٤ درس خوانده است. موصوف، تجربه کارى ١٥ ساله دارد و منحيث قوماندان حزب جمعيت اسلامى در کنر ايفاى وظيفه کرده است.
 
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۴۰۷۹۵
 
  
۶۹- روشن آرا الکوزی:
سناتور انتصابى از کنر
 
روشن آرا الکوزی بنت میراحمد؛ در سال ۱۳۴۲ در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر چشم به جهان گشوده و چهارده پاس بوده است. وى در وزارت کار و اموراجتماعی، پرورشگاه وطن، کودکستانها، کوپراتیف دهقانی، معلم و کارهای حرفوی در موسسات وظايفى را انجام داده است.
 
شماره تماس : 0799601981
 
۸۳- گلهارجلال:
سناتور انتصابى از کنر
 
گلهارجلال بنت الحاج ملک رحمت نور؛ در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در قریه ناړی ولسوالی ناړی ولایت کنر متولد گرديده است. جلال در سال ۱۳۶۸ خورشيدی، سند بکلوریا را به دست آورده است. وی قبلاً مدیر پرورشگاه وعضو ولسی جرگه در دوره پانزدهم بوده و حالا عضوشورای عالی صلح ميباشد.
 
ایميل آدرس:Gulharjalal@ yahoo.com      
شماره تماس:0700673161