شوراى ولايتى خوست، ١٥ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، تنها سه عضو سابق توانسته کرسى خود را حفظ نمايد.
 
١- لطيف خان ژوندى:
لطيف خان ژوندى فرزند على اکبر ژوندى؛ درسال ١٣٥٨ خورشيدى در قريۀ حسن زى ولسوالى اسماعيل خيل متولد گرديده است. موصوف، تحصيلات خود را در علوم اجتماعى در اوکراين انجام داده و قبل از وکالت، مصروف فعاليت هاى  سياسى و مدنى بوده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۸۸۸۸۳۳
ايمل آدرس : zhawandai@yahoo.com
 
٢- عبدالولى واحدزى:
عبدالولى فرزند عبدالواحد؛ درسال ١٣٥٦ خورشيدى در منطقۀ لکنو مرکز ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف تحصيلات عالى خود را دربخش حقوق و علوم سياسى انجام داده و قبل از وکالت، به حيث مدير نشرات  حزب  اتحاد تحريک اسلامى مجاهدين افغانستان، سخنگوى والى خوست و در يکتعداد دفاتر ديگر به شمول وزارت امور داخله، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۷۹۵۵۵۶
ايمل آردس: w.wahedzai@gmail.com
 
 
٣-جانميرځاځى:
جانمير فرزند نورحسن؛ در سال ١٣٣٩ خورشيدى در قريۀ سواکى ولسوالى ځاځى ميدان ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و در دور گذشته شوراى ولايتى نيز وکيل بود. ځاځى قبل از وکالت، متنفذ قومى منطقۀ خود بوده و سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٦٦٤١٣١١
 
٤- قمرعلى خان لکنوال:
قمرعلى خان لکنوال فرزند محمد زاهد خان؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در قريۀ عظمتى منطقۀ لکنو از مربوطات مرکز خوست متولد گرديده است. موصوف، از پوهنځى شرعيات پوهنتون شيخ زايد خوست فارغ شده و همچنان ديپلوم هايى را در بخش تکنالوژى معلوماتى (IT) و زبان انگليسى از کشور هندوستان به دست آورده است.  لکنوال، چندى قبل سکرتر مقام ولايت خوست بوده؛ اما سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۵۵۱۱۳۲۶
ايمل آدرس : qamarali.lakanwal@gmail.com
 
٥- کفيل ريحان:
کفيل ريحان فرزند درازخان؛ باشندۀ ولسوالى تنۍ خوست ميباشد. موصوف در سال١٣٦٧ خورشيدى، در قريۀ خپيانگۀ تل ايالت خيبرپشتونخواه پاکستان متولد گرديده است. وى فارغ التحصيل پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون شيخ زايد خوست بوده و فعلاً علاوه بر وکالت، يکى از اعضاى فعال عضو جامعۀ مدنى ميباشد؛ اما سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۲۳۶۳۸۸
 
٦- محيب الرحمن سالمزوى ځدران:  
محيب الرحمن فرزند سالم خان؛ درسال ١٣٥٩ خورشيدى در قريۀ للمى ولسوالى اسماعيل خيل و مندوزى متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و در زمان حکومت حامد کرزى، به حيث رييس سره مياشت خوست، معاون شاروالى و ولسوالى گربز و عليشير ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۰۷۷۳۸۳۷
 
٧- شکرالله بابکرخيل:
شکرالله فرزند ديدالله؛ درسال ١٣٦٥ خورشيدى در منطقۀ ترکى باک ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف، تعليمات خو را تا صنف ١٢ در يک مکتب افغان در پيشاور پيش برده است. وى قبل از وکالت، مصروف فعاليت هاى مدنى بوده؛ اما سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۷۷۷۲۷۷۶
 
٨- محمد قديم افغان:
محمدقديم افغان فرزند سرور جان؛ درسال ١٣٥٩ خورشيدى در قريۀ غلنگ ولسوالى موسى خيل متولد گرديده است. موصوف، تا صنف ١٢ درس خوانده و قبل از وکالت، علاوه بر فعاليت مدنى قديم افغان، به حيث مشاور فرهنگى گروه  بازسازى ولايتى امريکا کار کرده؛ اما سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۲۶۳۳۷۴۴
ايمل آدرس : tarsc.88@gmail.com
 
 
٩- قيمت خان منگل:
قيمت خان منگل فرزند حاجى گلاب خان؛ درسال ١٣٥٤ خورشيدى در درۀ کهو خولى ولسوالى موسى خيل ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف، تا صنف ١٢ درس خوانده و قبلاً به حيث مامور در کميسيون مستقل انتخابات کار کرده است. وى سابقه سياسى ندارد و کمتر در فعاليت هاى مدنى اشتراک کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۲۰۰۲۲۲
 
١٠- نورشاه نورانى:
نورشاه نورانى فرزند زاهد شاه؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدى در قريۀ خدرخيل ولسوالى اسماعيل خيل متولد گرديده است. موصوف، فعلا محصل پوهنځى شبانۀ زبان و ادبيات در پوهنتون شيخ زايد ميباشد. نورشاه نورانى علاوه بر شاعرى و نوسيندگى، در يک سال گذشته با رسانه هاى ملى و بين المللى به حيث خبرنگار کار کرده و سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۱۴۸۹۷۷
 
١١- حبيب خان تنيوال:
حبيب خان تنيوال  فرزند نيازبت خان؛ در سال ١٣٦٠ خورشيدى در قريۀ ترخيل ولسوالى تنى متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و قبل از وکالت، تجارت خصوصى داشته؛ اما  سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۶۷۰۷۳۷۳
١٢- اميرالله زره سواند:
اميرالله فرزند سيدجان؛ در سال ١٢٤٠ خورشيدى، در قريۀ مينا شهر متون مرکز ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف تحصيلات عالى خود را در بخش کيميا و بيالوژى انجام داده است. وى، وظيفۀ رسمى در رياست معارف انجام داده و فعال جامعۀ مدنى بوده؛ اما سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۱۵۱۲۳۲
 
١٣- وږمه آرزو:
وږمه آرزو بنت محمد ثواب؛ درسال ١٣٦٤ خوشيدى در منطقۀ درگى ولسوالى تني متولد گرديده است. موصوف، فعلاً مصروف تحصيل در پوهنځى طب پوهنتون خصوصى ميباشد و قبلاً معلم يکى از مکاتب نسوان در ولسوالى هاى تريزى و عليشير بوده است.
 وى علاوه بر اين، مسوول فرهنگى يک انجمن دختران در مرکز خوست بوده؛ اما با کدام حزب سياسى پيوند ندارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۴۵۸۶۱۲۵
ايمل آدرس : arzo.wagma@gmail.com
 
١٤- حکمينه:
حکميه بنت  فقيرالله؛ درسال ١٣٣٧ خورشيدى در ولسوالى تني ولايت خوست متولد گرديده است. موصوف، تعليم ندارد و در دور گذشته نيز به حيث وکيل شوراى ولايتى ايفاى وظيفه کرده است. وى، قبل از وکالت مصروف فعاليت هاى مدنى در بخش زنان بوده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٧٣٥١٢١٠
 
١٥- زهره جلال:
زهره جلال بنت بسم الله؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى در ولايت کاپيسا متولد گرديده و فعلاً در مرکز خوست سکونت دارد. موصوف، دارالعلوم و طب متوسط خوانده؛ اما فعلاً محصل  پوهنځى  تعليم و تربيه در سرويس شبانۀ  پوهنتون شيخ زايد در خوست ميباشد.
موصوف، براى سومين بار به شوراى ولايتى راه يافته  است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩١٣٦٠٣٠
ايمل  آدرس: ayoubjalal41@yahoo.com