Data Gathered Date: 

Friday, March 29, 2013 - 11:15

اکثريت مردم غزنى آماده استند که در انتخابات  شرکت کنند، ناامنى ها و بيکارى از مشکلات عمده باشندگان اين ولايت بوده و خواستار حل آن مى باشند.
غزنى ١٨ ولسوالى  و در١٥٠  کيلو مترى  جنوب کابل  موقعيت دارد.اين ولايت ١٩ کرسى شوراى ولايتى دارد که ٥ آن مختص به زنان استند؛ براى کسب اين کرسى ها ٩٣ کانديدا رقابت ميکند که ٩ تن آن اناث مى باشند.
يگانه ولسوالى آن  ناوه مى باشد که يک سال قبل در کنترول طالبان درآمده است.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با ٨ نفر از باشندگان ٤ ولسوالى و شهر غزنى تهيه شده که دو آن خانم مى باشند.
محصل علوم سياسى: شايد اکثريت مردم راى داده نتوانند
پشتنه باشندۀ ولسوالى مقر اين ولايت که ٢١ سال دارد و در پوهنځى حقوق وعلوم سياسى پوهنتون ننگرهار دانش آموز است  ميگويد، براى آن کانديدا راى خواهد داد که براى امنيت و صلح کار نمايد.
وى ميگويد که مشکل اساسى در منطقه ناامنى است و شايد اکثريت مردم ،از بيم آن نتوانند در انتخابات شرکت کنند.
پشتنه مى افزايد که مشکل دوم منطقه شان عدم دسترسى به خدمات صحى است که مجبور ميشوند اکثريت بيماران را به مرکز غزنى انتقال دهند.
اين دوشيزه جوان ميگويد که با توجه به ناامنى ها فکر ميکند که انتخابات به وجهه مطمئن و احسن انجام نخواهند شد.
وى خواست اولش از رئيس جمهور اينست که صلح را تامين کند و وعده هاى که ميکنند آنرا عملى نمايد.
مى افزايد که در حکومت کنونى در قريه شان دو مکتب تاسيس گرديده و شمار کارهاى خورد و ريزه دگر نيز شده است.
کوچى: زندگى شخصى ام خوب شده اما امنيت خراب شده
محمدگل کوچى نماينده کوچى هاى غزنى که در غرب شهر غزنى در قريه کوچى ها زندگى ميکند ميگويد: هشت سال قبل مصروفيت نداشته؛ اما از شروع حکومت کنونى چند جاى اجراى وظيفه نموده و زندگى شان بهتر شده است.
وى ميگويد که به کانديد دلخواه خود راى ميدهد.
آقاى کوچى ميگويد که مشکل نخست ناامنى و مشکلات دگر شان مختص به  کوچى هاست.
وى نبود چراگاه ها، زمينه تعليم و خدمات صحى را از مشکلات عمده خود خواندند.
وى گفت که در صورت روبرو شدن با رئيس جمهور از او ميخواهد که  نخست صلح را تامين نمايد و بعد به بازسازى  بپردازد.
کوچى ميگويد که پراى کوچى هاى غزنى دو مکتب اعمار شده و يک عده کمک هاى دگر نيز با آنها صورت گرفته است.
معلم: ناامنى مشکل بزرگ است
 ولى الله باشنده ولسوالى قره باغ  که ٣٤ سال دارد ميگويد که از پنج سال به اينطرف در يک مکتب متوسطه ايفاى وظيفه مى نمايد.
وى ميگويد که قبلاً در پاکستان مصروف مزدورى بود واکنون مدرس است.
وى مى آفزايد که چند تن از کانديداهاى رياست جمهورى را مى شناسد اما راى به شخصى ميدهد که به ملت حقيقت  را ميگويد.
آقاى مدرس ميگويد که مشکل اول شان ناامنى و دوم بيکارى است.
وى ميگويد که در انتخابات به شرط سهم ميگيرد که خطر سر نباشد.
خواست نختش از رئيس جمهور تامين صلح و يافتن کار به مردم است.
وى ميگويد که سرک قريه شان قيرريزى شده و کاريزهاى آب هم صاف گرديده اند.
دليپ سينگ: به کانديدا راى ميدهد که بر مردم دلسوزى داشته باشد.
دليپ سينگ که ٤٤ سال دارد؛ نماينده و باشندۀ شهر غزنى است ميگويد: چهار سال قبل به شوراى ولايتى کانديد بود اما پيروز نشد.
وى مى آفزايد که نسبت به سابق زندگى شان بهتر شده؛ اما مشکل ناامنى هنوز هم موجود است.
وى ميگويد که مشکل نختش همين ناامنى است و اين مشکل است که زندگى با آن دشوار است.
وى مى آفزايد در انتخابات شرکت ميکند و به شخص راى ميدهد که بر مردم دلسوزى داشته باشد.
دليپ ميگويد که ولسوالى هاى دور به تهديد ها ناامنى روبرو استند و ممکن که راى دهندگان تهديد شوند.
وى از حکومت برحال راضى است و ميگويد که براى شان درمسال و مکتب را ساخته است .
مادر: زندگى ما خوب شده
فاطمه باشنده ولسوالى واغز که ٣٥ سال و ٦ فرزند دارد ميگويد: که شش سال قبل در رياست زنان  طرز تهيه نمودن مربا و اچار را آموخت و فعلاً از همين طريق زندگى را پيش ميبرد.
وى ميگويد که راجع به کانديداها معلومات ندارد و به مشوره با شوهرش تصميم ميگيرد که به کدام کانديدا راى دهد.
فاطمه مشکل نخست را نامنى مى پندارد و ميگويد که به بازسازى سرکها و مکاتب نيز توجه شود.
دکاندار: به کانديد راى ميدهم که دستانش به خون مردم آلوده نباشد.
فريد که ٢٦ ساله است و در شهر غزنى دکان دارد؛ ميگويد که امنيت تامين شود و مردم خود زندگى شانرا ساخته ميتواند.
فريد از ميان کانديداها ٩ کانديدا رياست جمهورى را مى شتاسد؛ ميگويد به کانديدا راى خواهد داد که دستش به خون ملت آلوده نباشد و در جنگها شرکت نکرده باشد.
وى ميگويد که ناامنى مشکل دست اول براى همه است.
وى مى افزايد که برعلاوه ناامنى  فقر و بيکارى مشکل ديگرست که بايد براى آن توجه شود.
متعلم: از کارت راى دهى محروم شدم
جميل باشندۀ ولسوالى اندر غزنى که  ١٩ سال عمر دارد و فعلاً متعلم صنف يازده است.
وى ميگويد، از بيم ناامنى ها نتوانست کارت راى دهى را بدست آرد.
وى پنج تن از کانديداهاى رياست جمهورى را مى شناسد و از مردم ميخواهد که به شخص راى دهد که به مردم و صلح خدمت کند.
اين  شخص مشکل نخست قريه شانرا ناامنى و مشکل دوم نبود مکاتب خواند.
وى مى آفزايد که از رئيس جمهور آينده ه ميخواهد که با مخالفين دولت به مذاکره بنشيند و در کشور صلح راتامين نمايد.
جميل ميگويد که کاريز هاى  قريه شان صاف شده و سيستم آب براى شان ساخته شده است.
سوالگر: با ما کمک شود
شاه محمد باشنده شهر غزنى است و ٤٠ سال دارد و ميگويد که وقت را در ايران وپاکستان سپرى نموده و مشکل نخست شان بى بضاعتى و بيچاره گى است.
وى مى آفزايد که بايد غم  همه غرباء و بيچاره ها خورده شود.
وى که يک گداى حرفوى معلوم ميشود؛ ميگويد که به زندگى شان هيچ توجه صورت نگرفته است و کمک هاى به نام غربا مى آيد... دستخوش استفادۀ چند نفر قرار ميگيرد.