Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:00

 
شمارى از باشنده گان غور از بيکارى ، کمبود مکاتب و خدمات صحى رنج ميبرند، اما حاضر اند که درانتخابات آينده ، سهم گيرند.
ولايت مرکزى غورکه از شهرکابل حدود ٩٨٠ کيلومتر فاصله دارد، داراى ٩ ولسوالى است .
اين راپور انتخاباتى در هفته سوم ماه جارى به اساس مصاحبه ها با ٣ خانم و شش مرد از باشنده گان مرکز و چهار ولسوالى اين ولايت تهيه شده است .
شوراى ولايتى غور ١٥کرسى دارد که ٤ آن مختص به زنان است ، براى انتخابات آينده اين شورا ٧٥ تن کانديد شده که شش آن زن ميباشد .
  روستايى: مکتب وکلينيک نداريم
نگينه ٣١ ساله باشنده منطقه دهمرده ولسوالى دولت يار که تا صنف هفتم درس خوانده، از کمبود مکتب و مشکلات تعليمى شکايت دارد . 
به گفته موصوف، مکتب قريه اش تعمير ندارد،اطفال در داخل خيمه ها درس ميخوانند که به دليل گرمى مريض مى شوند .  
وى همچنان ميگويد که در منطقه اش يک کلينيک است ، اما دوا ندارد و يک داکتر دارد که وى نيز اکثريت اوقات غيرحاضر مى باشد .
امانگينه تمام خانمها را در سهم گرفتن به انتخابات تشويق ميکند .
 وى افزود: (( بايد همه زنان درانتخابات شرکت کنند تا بتوانند يک رييس جمهور عادل، دلسوز ومسلمان را انتخاب کنند تا حقوق زنان را رعايت کرده وبه خواسته های شان احترام کند. ))
راننده موتر: پوليس پيسه ميگيرد   
محمد نسيم ٢٥ ساله باشنده ولسوالى دولينه که راننده موتر مسافربرى است، ميگويد که زنده گى اش به دليل قيمتى مواد خوراکى و عايدکم ، سالانه بدتر ميشود .
وى ميگويد که سرک منطقه اش خامه است ، موتراش زود خراب ميشود و در امدش در ترميم موتر مصرف ميگردد .
وى همچنان دعوه ميکند که در پوسته هاى امنيتى پوليس از راننده گان به بهانه مختلف پيسه ميگيرد .
اين راننده ، که در انتخابات قبلى راى داده بود، حالا به اينکار حاضرنيست .
وى درمورد گفت : (( راى دادن درانتخابات گذشته كدام تغير مثبت در زنده گى ام  نياآورده است. ))
 مامور دولتى:  کار است ، اما معاش کم است
محمد سردار اميری ٣٤ سال عمر دارد، باشنده منطقه دهن کاسی مربوط مرکز چغچران ميباشد. 
وى  ميگويد که پنج سال قبل کار نبود، اما حالا در ادارات دولتى  کار است، ولى معاش کم است و کفايت نمى کند .
اين مامور دولتى از کمبود و خرابى سرک شکايت دارد و ميگويد که اکثريت قريه جات سرک ندارد و سرکهاى که است خامه و خراب است .
 وى در مورد اينکه چرا درانتخابات شرکت ميکند ؟ گفت: (( بخاطر ايجاد تغير مثبت،اداره سالم  و عاری ازفساد.   ((
وى ميگويد که در پنج سال گذشته در قريه اش از طرف حکومت هيچ کارى نشده است . 
 خانم بيسواد:  از ترس در انتخابات اشتراک نمى کنم
گل فيروزه  ٤٢ ساله باشنده قريه بادگاه چغچران، ميگويد که در پنج سال گذشته در زنده گى اش هيچ تغير مثبت نيامده است.
وى ، نگران است و ميگويد که اگر انتخابات به صورت درست برگزار نشود دوباره جنگها شروع خواهد شد .
فيروزه ، در مورد اينکه در انتخابات اشتراک ميکند ؟ گفت : (( نه ، بخاطريکه می ترسم  که مبادا  اوضاع در روز انتخابت خراب شود. ))     
اين خانم از رييس جمهور آينده ميخواهد تا در منطقه شان سرک ، مکاتب و پلها اعمار کند و طالبان  را که مزاحم درس خواندن است بيرون سازد .  
 جوان  : زنده گى کمی خوبتر شده است
نور آغا ٢٠ ساله باشنده مرکز است که تازه از صنف ١٢ فارغ شده است. وى از کار حکومت فعلى  راضى است و ميگويد : (( مکاتب در منطقه  ما ايجاد شده واطفال به مکتب می روند.  ((  
نور آغا که با نام  هفت کانديد رياست جمهورى  آشنايى دارد، ميگويد که کانديد مورد نظرش کسى است که پلان خوب درباره آينده داشته  وبتواند ازاختلاس  وفساد اداری جلوگيرى  کند.  
 نور آغا ميگويد که در حکومت موجود مکاتب بروى دختران بازشده ومی توانند درس  بخوانند هرچندکه مكاتب تعمير، استادان مسلکى  وكتب کافى ندارد.
 اين جوان ميگويد که از ريييس جمهور آينده بازسازى و امنيت ميخواهد .
 مامور معارفاستادان مسلکى نيست
نظام الدين نورى ٥٠ساله باشنده ولسوالى تيوره و مدير معارف اين ولسوالى است .   
نورى ميگويد که معاش معلمين کم است به همين دليل استادان مسلکى و داراى تحصيلات عالى نمى خواهد به معاش کم  وظيفه معلمى را انجام دهد .
وى همچنان از کمبود کتب درسى ، تعمير مکاتب ، نبود سرک و کلنيک ها شکايت کرد .
نورى، مگويد که در انتخابات شركت ميكند به يك رييس جمهوركه دراى برنامه هاى اقتصادى وزير بنايى باشد، راى ميدهد .
وى ميگويد که در منطقه اش از طريق برنامه همبستگى ملى وزارت احياو انکشاف دهات بعض پروژه هاى عام المنفعه ( حفر چاها آب ، اعمار ديوار هاى استنادى ، اعمار سرک هاى فرعى و ... ) تطبيق شده است .
رييس اتحاديه دكانداران : زمينه رشد تجارت محيا گردد
نظر محمد باشنده چغچران ميگويد که زنده گى اش نسبت به پنج سال گذشته خوب شده است، اما اينرا حکومت خوب نساخته، خودش کار و بار شخصى ميکند. 
وى در انتخابات اشتراک نميکند و باور دارد که رييس جمهور کشور را راى مردم نه، بلکه حمايت خاريجها انتخاب ميکند.
نظرمحمد، نبود سرك ،برق ،آب اشاميدنى ، فقر و بيكارى را مشکلات عمده منطقه شان ميداند
  وى در مورد مشکلات قريه اش گفت : (( بيكارى و فقر زياد شده و قيمت ها هم بلند رفته است ، مردم توان خريدارى مواد غذايى را ندارند.   ((  
نظر محمد افزود که نخستين خواست وى از رييس جمهور آينده اين خواهد بود تا  يك حكومت عادل وعارى از فساد ايجاد نمايد .
كارگر:   هيچ تغير مثبت در زندگى ام  وارد نشده است 
محمد قربان ٢٩ ساله باشنده ولسوالى چهارسده ميگويد که پنج سال قبل نيز در ايران مزدورى ميکرد و حالا هم در همان کشور مزدورى ميکند .
وى ميگويد که اگر درکشور خودش کار يافت شود، هيچکس بيرون نخواهد رفت ، زيرا بيرون رفتن مسافرى و مصرف زيادى کار دارد .
وى نبود سرک، کلينيک و بيکارى را از مشکلات عمده اى منطقه اش خواند .
اين جوان ميگويد که از قريه تا مرکز ولسوالى سرک نيست و مردم  ٣ ساعت  پياده مزل ميکنند .
وى ، که کارت راى دهى دارد، اما ميگويد که در قريه اش محل راى دهى جور نشده و نمى تواند اشتراک کند .
 اين جوان به  شعار هاى کانديدان باور ندارد و ميگويد که آنها برى بدست آوردن راى شعار ميدهند و هيچ کارى نخواهند کرد . 
 سردبير ما هنامه : ميخواهم به راى خود  تغير بياورم
ليدا عرفانى سردبيرماهنامه شهروند كه تا صنف ١٢ تعليم کرده و در مر کز ولايت زنده گى ميکند ، ميگويد که کانديد مورد نظرش کسى است که تحمل داشته باشد ، فساد را ازبين ببرد وداراى برنامه هاى خوبى باشد .
وى در انتخابات اشتراک مينمايد و ميگويد : (( من ميخواهم توسط راى خود بر استبداد نقطه پايان بگزارم. ))
وى ، نبود سرك ، بيكارى و فقر را عمده ترين مشكل ولايتش ميخواند .  
وى از رئيس جمهور آينده خواستار يك نظام عادل و كابينه باتعهد مى باشد تا به رفع مشکلات مردم توجه کند . 
ليدا ميگويد که در حکومت فعلى صاحب کار شده و همچنان در منطقه اش پل ها و سرک هاى قريه اعمار شده است .