Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:30

 
باشنده گان ولايت لغمان، برای سهم گيری در انتخابات آينده آماده هستند؛ ولی آنها از نا آرامی شکايت دارند و از رئيس جمهور آينده خواهان برقراری امنيت می باشند.
 اين ولايت دارای چهار ولسوالی است، که تقريباً در ۱۴۰ متری شرق شهر کابل موقعيت دارد، تعداد زياد مردم اين ولايت مصروف زراعت هستند.
اين ولايت  ۹ کرسی را  در شورای ولايتی دارد که ۳ آنها مختص به زنان می باشد.
درانتخابات جاری  ۶۰ نفر خود را  برای شورای ولايتی کانديد نموده  اند که ۵ آنها زنان می باشند.
درين اواخر تاثيرات مخالفين مسلح درين ولايت زياد تر شده و در بعضی از مناطق؛ مردم از طرف شب پهره داری ميکند.
غريبکار: امنيت بياوريد
انور۲۱ساله باشنده کوتاله ولسوالی عليشنگ ميگويد، که در انتخابات رياست جمهوری، سهم ميگيرد.
وی ميگويد که در زنده گی شخصی، وی هېچ تغيير مثبت نه آمده، اما امنيت منطقه وی خرابتر شده.
به گفته وی، حال همه شب  در خانه خود پهره ميکند.
وی به اين باور اند، که خارجيها امنيت را بر هم ميزنند و بايد از کشور جواب دا د شود.
شاگرد: زندگى نسبت به گذشته خوبتر شده است
دوشيزه يسرا باشنده تيرگړيو شهر مهترلام ، که متعلم صنف يازده هم است ميگويد، که  به  خاطری در انتخابات سهم ميگيردکه بتواند آينده خود را انتخاب نمايد.
به گفته وی، در پنج سال گذشته، بسيار کارها انجام شده، سرکها و مکاتب ساخته شده است.
وی ميگويد که اگر با رئيس جمهور ببيند، خواسته اول وی بيرون کردن  عساکر خارجى خواهد بود.
يسرا می افزايد: (( همه مشکلات آنها را  ( خارجيها) بوجود آورده اند  و اختيارات را در دست خود گرفته است.))
مزدور کار: بدون از امنيت هېچ چيز ممکن نيست
طارق۲۲ ساله ،باشنده قريه منجان ولسوالی عليشنگ که پدر دو طفل است، از هر چه بيشتر امنيت را مهم ميداند.
وی ميگويد: (( اگر با رئيس جمهور ببينم، خواسته اول من از وی  برقراری امنيت خواهد بود؛ زيرا اگر امنيت نباشد،زند گی بى امن هېچ اهميت ندارد...))
وی ميگويد که در انتخابات رياست جمهور سهم خواهد گرفت؛ اما نه برای شورا های ولايتی : (( هيچ کار شورای ولايتى معلوم  نيست.))
وی  ميگويد که پنج سال قبل زنده گی وی خوب بود، دکان داشت؛ اما حال مزه کار وی نيست.
اين جوان ميگويد که بخاطر مزدورى به ايران ميرود و عمر وی در مسافری ميگزرد.
طارق می افزايد که مشکل اول وی برق و دوم عدم موجوديت کورسها وپروگرام های تعليمى ميباشد.
باشنده ولسوالی دولت شا: از امريکايی ها به تنگ آمديم
۴۸ ساله فتح محمد باشنده  قريه نگراهی ولسوالی دولت شاه  که سه زن و ۱۱ طفل دارد ميگويد، که زند گی وی در پنج سال اخير  خرابتر شده.
وی ميگويد که سه پسر من در اردوی ملي هستند، اما همرای من هېچ کمک نمی کند و دگر توان مزدوری هم ندارم.
وی اين را هم ميگويد که در قريه وی مرکز عساکر امريکايى ها  است که مردم از آنها به تنگ آمده اند.
وی می افزايد: (( مردم قريه  از طرف شب خواب کرده نمی تواند؛ زيرا که طياره های آنها عبور ومرو دارند.))
مامور دولت: امنيت  بياوريد
۴۶ ساله حاجی سيف الله باشنده ولسوالی الينگار که ۶ پسر دارد، ميگويد که در انتخابات سهم ميگيرد، تا آينده خود را  خودشان تعيين نمايد.
وی ميگويد که زنده گی وی نسبت به سابق خوبتر شده، اما امنيت خراب شده. وی می افزايد که در  پنجسال  گذشته در منطقه وی بسيار کارها انجام يافته، اما مشکل بيکاری تاهنوز به جای خود مانده اند.
به گفته وی، اگر رئيس جمهور آينده  را ببيند خواست اول  از وی  برقراری امنيت و ازبين بردن بيکاری  خواهد بود.
معلم: خارجی ها بايد خارج شود
۳۸ ساله فيضان الله باشنده شهر مهتر لام ميگويدکه در پنج سال گذشته،  زنده گی وی هيچ تغيير نکرده.
وی می افزايد که حال آنها از بی امنى ها در هراس هستند.
فيض الله گفت: ((اگر با رئيس جمهور  آينده ببينم خواست اول  من  ازوی خروج عساکر  خارجي خواهد بود.))
به گفته وی، بی امنيتی بخاطر موجوديت  همين خارجى ها زياد تر شده.
باشنده الیييشنگ: رای دادن مسؤوليت ملی است
۳۳ ساله عبد القدير باشنده منطقه جر آباد ولسولی اليشنگ ميگويد که در انتخابات سهم ميگيرد و می افزايد: (( برای مسؤوليت ملی و آينده خود رای خواهم داد.))
وی ميگويد که در پنج سال گذشته هېچ پېشرفت نه کرده، بلکه امنيت خرابتر شده است.
وی می افزايد: (( اگر با رئيس جمهور ببينم  خواسته اول من از وی  اين خواهد بودکه امينت را برقرار  نمايد.))
باشنده چهار باغ: انتخابات مهم است
۱۹ ساله مريم ميگويدکه به خاطری در انتخابات سهم ميگيرد که خير کشور را به آن بسته است.
به گفته وی، مردم ميتوانند بزرگان و نمايندگان خودرا  از راه انتخابات تعيين نمايند، پس همه بايد سهم بگيرند.
مريم می افزايد که از کانديدان رياست جمهوری فقط ۳ تن  آنها را ميشناسد.