قوۀ اجرائيه افغانستان که حکومت نيز خوانده ميشود، ارگان اجرائيوى است که مقررات و تطبيق قوانين را به عهده دارد. به اساس ماده ٧١ قانون اساسى، حکومت متشکل از وزرا است که تحت رياست رييس جمهور کار مى کنند؛ وزرا توسط رييس جمهور انتخاب و براى اخذ راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى مى شوند. حکومت افغانستان داراى ٢۵ وزير است که از سوى رييس جمهور براى اخذ راى اعتماد به  ولسى جرگه معرفى ميگردد. ليست وزارتخانه هاى افغانستان قرار ذيل است:
 
١- وزارت خارجه
٢- وزارت دفاع ملى
٣- وزارت داخله
٤- وزارت ماليه
٥- وزارت عدليه
٦- وزارت معارف
٧- وزارت تحصيلات عالى
٨- وزارت آب و برق
٩- وزارت ارشاد، حج و اوقاف
١٠- وزارت فوايدعامه
١١- وزارت اطلاعات وفرهنگ
١٢- وزارت صحت عامه
١٣- وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى
١٤- وزارت اقتصاد
١٥- وزارت معادن
١٦- وزارت مخابرات و معلوماتى تکنالوجى
١٧- وزارت تجارت و صنايع
١٨- وزارت بازسازى و انکشاف دهات
١٩- وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين
٢٠- وزارت ترانسپورت و هوانوردى
٢١- وزارت امور زنان
٢٢- وزارت مهاجرين و عودت کنندگان
٢٣- وزارت مبارزه با مواد مخدر
٢٤- وزارت سرحدات، اقوام و قبايل
۲۵- وزارت امور شهرسازی
قابل يادآورى است که يک دفتر وزير دولت در امور پارلمانى نيز وجود دارد که وظيفۀ آن، ساختن و تحکيم روابط بين حکومت و شوراى ملى است.
لوى څارنوالى :
لوى څارنوالى، بخشى از قوۀ اجرائيه است و در امور خود استقلاليت دارد. به اساس ماده ١٣٤قانون اساسى، بررسى جرايم و اقامۀ دعوا برمتهم در محکمه، از سوى څارنوالى صورت مى گيرد. څارنوالى، مسووليت تحکيم قانونيت و نظم در جامعه، تامين منافع مادى و معنوى افراد، ادارات دولتى، احزاب سياسى، و نهادهاى اجتماعى کشور را به عهده دارد و از حقوق شان دفاع مى کند. څارنوالى همچنان مسووليت دارد تا قوانين، فرامين، احکام و مصوبه هاى حکومت و فيصله هاى قطعى محاکم را نظارت نمايد. تدابير براى جلوگيرى از جرم اتخاذ کرده و متهم را مطابق احکام قانون، تحت تعقيب عدلى قرار ميدهد. لوى څارنوال که رياست لوى څارنوالى را به عهده دارد، توسط رييس جمهور انتخاب و از سوى ولسى جرگه تاييد ميشود.
رياست ها:
همچنان قوه اجرائيه ١٠ رياست دارد که رؤساى آنها توسط رييس جمهور انتخاب ميشوند و تنها رؤساى سه رياست (امنيت ملى، سره مياشت و دافغانستان بانک) از سوى ولسى جرگه تاييد ميشوند. ادارات در چوکات حکومت، بخاطرى ايجاد ميشوند تا بعد اجرائيوى دولت را مجهز نمايند. ادارات، ميتوانند قوانين و راهکارها را به هدف بهبودى انجام وظايف شان پيشنهاد نمايند. ليست ادارات فعلى قرار ذيل است.

 • رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران
 • ریاست عمومی امنيت ملى
 • جمعيت هلال احمر
 • دافغانستان بانک
 • شاروالى کابل
 • اکادمى علوم
 • اداره عمومی ورزش
 • ادارۀ ملى مبارزه با حوادث
 • ادارۀ کنترول و تفتيش
 • ادارۀ حفظ محيط
 •   اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرفی
 •  ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى (ايسا)
 • ادارۀ احصائيه مرکزى
 • ادارۀ تنظيم خدامات مخابراتى افغانستان (اترا)
 • دافغانستان برشنا شرکت
 • ادارۀ انکشاف شهرنو کابل (دهسبز و باريک آب)
 • ادارۀ مستقل ارگان هاى محل
 • ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
 • اداره مستقل ملی نورم و استندرد

 
کميسيون ها:
دولت جمهورى اسلامى افغانستان، در بخش هاى مختلف، کميسيون هاى مختلف را در سطح کشور ايجاد نموده تا اين کميسيون ها، در جريان رشد و انکشاف افغانستان مفيد واقع شوند؛ اين کميسيون ها شامل ليست ذيل اند:

 • کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى
 • کميسيون مستقل انتخابات افغانستان
 • کميسيون شکايات انتخابات
 • کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى
 • کميسيون حل منازعات

●  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، به اساس فرمان رييس جمهور حامد کرزى، به تاريخ ٦ جون سال ٢٠٠٢ ميلادى و همچنان به اساس فيصلۀ بن، در دسمبر سال ٢٠٠١ يک ميلادى ايجاد شد.  اين کميسيون، مسووليت نظارت بر رعايت حقوق بشر، تحقيق موارد خلاف ورزى ها از حقوق بشر و ترويج فرهنگ حقوق بشر در بين نهادهاى داخلى را بر عهده دارد.