١-نهاد جوامع مدنى افغانستان و حقوق بشر در هلمند :
اين نهاد درسال ١٣٩١ هجرى شمسى به هدف تقويت و هماهنگى جوامع مدنى در هلمند تاسيس شد که مسوول محلى آن روح الله الهام است.
شماره تماس : ۰۷۹۵۷۲۰۶۱۶ 
 
 ٢-اتحاديۀ خبرنگاران مستقل هلمند:
اين اتحاديه درسال ١٣٨٦ ه ش تاسيس شد و درحدود صد تن عضو دارد که به مسووليت زين الله ستانکزى به بنياد  اساسنامه ٣٠ ماده يى در چوکات رسانه ها فعاليت دارد .
شماره تماس  : ۰۷۰۸۶۱۶۶۶۸
 
٣-جامعۀ مدنى هلمند :
اين نهاد درسال ١٣٩١ ه ش تاسيس و مسوول آن سردار محمد همدرد است .
شماره تماس : ۰۷۰۳۴۲۴۵۲۹
 
 ٤-انجمن ادبى هلمند :
اين نهاد درسال ١٣٨٨ ه ش تاسيس شده و مسوول آن سيدمحمدحيرت ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۹۰۰۵۵۶
 
٥-اتحاديۀ فرهنگى واجتماعى قلم :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ ه ش تاسيس شده و مسوول آن محمدعيسى فايز است .
شماره تماس : ۰۷۹۹۱۵۷۵۸۸
٦-اتحاديۀ وکلاى مدافع درهلمند :
اين اتحاديه درسال ١٣٩١ ه ش تاسيس شد و مسوول آن شاه محمد سباوون است .
شماره تماس : ۰۷۰۷۱۸۹۵۹۶
 
 ٧-انجمن ادبى علامه محمود طرزى :
ان انجمن درسال ١٣٨٨ ه ش تاسيس شد و مسوول آن محمدخان واصفى است.
شماره تماس : ۰۷۰۷۸۶۵۱۹۰
 
٨-انجمن علمى و فرهنگى نصرت :
اين انجمن درسال ١٣٩٠ ه ش تاسيس و مسوول آن ميرزا حسين  است .
شماره تماس : ۰۷۸۹۱۶۶۴۴۷
 
٩-اتحاديه جوانان هلمند :
اين اتحاديه درسال ٢٠٠٨ ميلادى تاسيس و مسوول آن اجمل داور است .
شماره تماس : ٠٧٠٥١٥٧٧٥٤
 
 ١٠-انجمن فرهنگى بُست :
ان انجمن از نخستين نهاد هاى ولايت هلمنداست که فعاليت خود را درسال ١٣٨٢ ه ش آغاز کرده و مسوول آن بريالى هلمند است .
شماره تماس : ٠٩٧٣٧٠٠٠٧٠
 
١١-انجمن ادبى پيروښان :
اين انجمن درسال ١٣٨٦ه ش تاسيس شد و مسوول آن محمدلايق سرفراز است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٥٧٢٦٢٥
 
١٢-اتحاديۀ صحى هلمند :
اين اتحاديه درسال ١٣٩٢ ه ش  تاسيس شد و مسوول آن داکتر طاووس اشرف نادرى است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٠٣٩٧١
 
 ١٣-اتحاديۀ ادبى جوانان برتر:
اتحاديه درسال ٢٠٠٦ ميلادى تاسيس شده و مسوول آن شيراحمد نادرى است .
شماره تماس : ٠٧٠٧٩٠١٨٤٨
 
١٤-انجمن علمى و فرهنگى هلمند :
اين نهاد درسال١٣٨٧ ه ش تاسيس شد و مسوول آن عبدالوهاب مينه يار است .
شماره تماس : ٠٧٠٣٨٢٤٢٠٤
 
١٥-اتحادئه جوانان مصلح هلمند :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش ١٣٨٤ ه ش تاسيس و مسوول آن احمدشاه جمال است .
شماره تماس : ٠٧٠٧٩٤٨٢٦٩
 
١٦-موسسۀ ميلاد نبوى :
موسسه ميلاد نبوى در سال ١٣٨٢ تاسيس شده و مسوول مدير آن عنايت الله عليجانى است و دربخش هاى فرهنگى، ادبى و اجتماعى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٧٢٦٧٠٧٧
 
١٧-اتحاديۀ خيريه جوانان اهل تشيع درهلمند:
 اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ه ش به هدف جمع آورى کمک ها از منابع مختلف براى خانواده هاى  بى بضاعت تاسيس شده و مسوول آن جان محمد نيازى است 
شماره تماس : ۰۷۹۵۱۶۲۶۴۴