١-انجمن علمى افغان
انجمن علمى افغان در سال ١٣٨٢ ه ش به رياست محمدعزيز ايجاد شد که در بخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد .
تماس  : ۰۷۹۹۱۳۵۳۵۵
 
٢-شوراى هبستگى اقوام
شوراى همبستگى اقوام درسال ١٣٨٤ ه ش به رياست غازى نواز تنى در ولايت خوست تاسيس شد که در بخش اجتماعى و حل منازعات  فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٩۹٣٩٨٠٦٢
 
٣-جرگه سمون و پراختيا   
اين جرگه درسال ١٣٨٤ ه ش به رياست اجمل در ولايت خوست تاسيس شد که دربخش هاى فرهنگى و آموزشى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٩٩٥٤٦٨٠٨
 
٤-اتحاديه اتحاد ملى مجاهدين متون
اتحاديه اتحادملى و اسلامى مجاهدين متون در سال ١٣٨٥ ه ش به رهبرى قارى عبدالولى در شهر خوست تاسيس شد که هدف آن دفاع از حقوق مجاهدين ميباشد .
تماس : ٠٧٩٩٥٣١٣٨٩
 
٥-انجمن مستقل فرهنگيان خوست
 
اين انجمن درسال ١٣٨٥ ه ش به رياست بسم الله حقمل در شهر خوست تاسيس شد که در بخش هاى فرهنگى ، تعليمى و ادبى کار مى کند .
تماس : ٠٧٩٩٤٤٥٣٠٠
 
٦-انجمن سمون خوست
انجمن سمون خوست در ١٣٨٥ ه ش  به رياست فضل جان جهيش تاسيس شد که در بخش سياسى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٩٩٣٦٨٦٦٩
 
٧-انجمن ورزشکاران خوست
 
انجمن ورزشکاران خوست در سال ١٣٨٥ ه ش به رياست عيدگل تاسيس شد که در بخش خدمات ورزشى به جوانان فعاليت مى کند .
تماس : ٠٧٠٠٢٥٠٧٣٩
 
 
٨-اتحاديه صنفى شهر خوست
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش به رياست کرامت خان خپلواک تاسيس شد که در بخش تجارت فعاليت دارد .
تماس : ۰۷۰۷۱۰۱۰۱۱
 
 
٩-انجمن آزاد فرهنگى و کلتورى خوست
 
انجمن آزاد فرهنگى و کلتورى خوست درسال ١٣٨٦ه ش به رياست نصيراحمد روښان تاسيس شد و دربخش هاى فرهنگى و ادبى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٤٦٦٦٧
 
 
١٠-نهاد اجتماعى ولايت خوست
 
اين نهاد درسال ١٣٨٦ ه ش به رياست خان محمد قيوم خان تاسيس شد که در بخش حل منازعات بين اقوام کار مى کند .
تماس : ٠٧٩٩٤٧٨٠٢٨
 
 
١١-انجمن مستقل خدمات حقوقى خوست
انجمن خدمات حقوقى ولايت خوست درسال ١٣٨٦ ه ش به رياست ناديه باورى تاسيس شد که در بخش امور زنان فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٧٩٧٠٨٥٨٨
 
 ١٢-انجمن  اجتماعى و مدنى سورانى
اين انجمن درسال ١٣٨٦ ه ش از سوى عيتق الله تاسيس شد که در بخش هاى اجتماعى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٠٧٩٣٣٠٥٠
 
١٣-جرگه ملى جوانان
جرگه ملى جوانان درسال ١٣٨٢ه ش  به رياست مبارز ځدران  تاسيس شد که در بخش هاى فرهنگى و اجتماعى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٠٧٩٣٣٠٥٠
 
١٤-انجمن  د خوست ځوانانو هيلو ټولنه  
اين انجمن درسال ١٣٨٧ ه ش به رياست افسرخان تاسيس شد که هدف آن مساعد نمودن زمينه کارى براى جوانان بى کار است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٦٢٩٦٨٨
 
١٥-انجمن آموزشى و کلتورى خوست
انجمن آموزشى و کلتورى خوست در سال ١٣٨٨ ه ش به رياست عبدالشکور ماليار  تاسيس شد که دربخش هاى آموزشى و کلتورى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٩٧٣١٢٧١٩
 
١٦-انجمن  حقوقى و انکشافى زنان خوست
انجمن حقوقى و انکشافى زنان خوست در سال ١٣٨٨ ه ش به رياست نفيسه تاسيس شد که دربخش هاى حقوق زن و امور اجتماعى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٩٩٦٩٠٢٦٧
 
١٧-شوراى مشترک ځدران پکتيا بزرگ
اين شورا در سال ١٣٨٩ ه ش به رياست فضل الرحيم ځدران تاسيس شد که هدف آن اتحاد بين قبايل ځدران و جلب کمک ها براى آنها دربخش بازسازى است .
تماس : ٠٧٠٧٦٤٧٧٩٠
١٨-تحريک اتحاد جوانان
ان تحريک درسال ١٣٩٠ه ش از طرف نسيم در خوست تاسيس شد که براى جوانان در بخش اجتماعى کار مى کند .
تماس : ٠٧٠٠٧٨٨٣٧٧
١٩-هيواد پال ځواک
نهادمدنى ( هېواد پال ځواک ) درسال ١٣٩١ ه ش از سوى عبدالولى واحدزى در خوست تاسيس شد که  خدمات آموزشى و فرهنگى به شکل رايگان فراهم مسازد .