١- موسسۀ انکشافى جوانان و مطبوعاتى هينداره :
 
اين موسسه به هدف انکشاف و پيشرف همه جانبه جوانان به رياست غوث الدين فروتن ايجاد شده است .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٠٣٠٥٤
ايميل : Froten1919@gmail.com   ويبسايت : www.hindara.org
 
 ٢- اتحاديه جوانان کندهار:
 
اين اتحاديه از سوى ظهوراحمد روښان به هدف فعاليت ها همه جانبه جوانان ايجاد گرديده و ٣٨٤٥ عضو دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٢٥٣٨٨
ايميل : Zahoor_a1234@yahoo.com
 
 ٣-فدراسيون جوانان رضاکار کندهار :
 
 فدراسيون جوانان رضا کار کندهار په هدف فعاليت در تعليم، سپورت، صحت ، امور اجتماعى ، امور زنان و بخش فرهنگى ايجاد شده که ٣٠ عضو زن و ٦٠ عضوى ديگر آن مرد است و حفيظ الله پوپل مسووليت اين فدراسيون را برعهده دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٣١٤٤٩٥
 
٤-  اتحاديه جوانان افغان :
 
اين اتحاديه به هدف انکشاف همه جانبه جوانان فعاليت دارد که توسط يک مرد  احمدضياء و يک زن نوريه رهبرى ميشود .
 
شماره هاى تماس : ٠٧٠٠٩٠٥٠٧٨ او ٠٧٠٨٥٤١٤٢٤٦
ايميل : aat.mail.student.win2@gmail.com
 
 ٥- اتحاديه بدلون :
 
اين اتحاديه به هدف فعاليت هاى پيشرفت همه جانبه جوانان  تاسيس شده که درحدود ١٥٠ عضو دارد و رهبرى آن به دوش محمد ادريس ميباشد .
 
شماره تماس: ٠٧٠٠٤٦٨٤٦٨
ايميل : www.youthchange.com
 ٦- شوراى جوانان NDI :
 
شوراى جوانان NDI مصروف فعاليت هاى ملى ديموکراتيک در بخش جوانان است ، ٣٠ عضو دارد و محمدناصر مبارز رهبرى آن را برعهده دارد .
 
شماره تماس: ٠٧٩٩٧٧٩٩٤٤
ايميل: mnpopal@gmail.com
 
 ٧- اتحاديه جوانان لوى کندهار :
 
اين اتحاديه مصروف فعاليت هاى انکشافى در بخش جوانان در کندهار ميباشد که در حدود ٣٠٠ تن عضو دارد و عزت الله همراز رهبرى آن را بعهده دارد .
 
شماره تماس: ٠٧٠٧٠٤٠٠٦٩
ايميل: azat_hamraz@yahoo.com
 
 ٨-اتحاديه حرکت جوان :
 
اين اتحاديه مصروف فعاليت هاى فرهنگى ، انکشافى و همه جانبه براى جوانان در کندهار ميباشد و احمدشاه ساحل رهبرى آن را بر عهده دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٨٤٤٦٨
 
 ٩-اتحاديه سمون جوانان :
 
اين اتحاديه مصروف فعاليت هاى فرهنگى ، انکشافى و آموزشى براى جوانان در کندهار ميباشد و ارشاد امد سرپاس رهبرى آن را بر عهده دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٧٠٧٥٥١٠
 
 ١٠-اتحاديه کاروان جوانان :
 
اين اتحاديه زمنيه فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى وعلمى براى جوانان در کندهار فراهم کرده و خوشحال شرفى رهبرى آن را بر عهده دارد .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۴۷۴۷۱
 
 ١١-  انجمن فرهنگى بينوا  :
 
  اين انجمن مصروف فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى، علمى و ادبى درکندهار است و عبدالله احسان رهبرى آن را برعهده دارد. اين اتحاديه دارى کتابخانه براى مطالعه جوانان و يک مجله دو ماهه بنام ښکلا نيز است که اکنون بنا به مشکلات مالى از فعاليت افتاده است.مشاعره ها و نشست هاى فرهنگى بنام روهى نيز از سوى اين انجمن برگزار ميشود .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۱۱۲۹۷
 
١٢-اتحاديه زنان :
 
اين اتحاديه تنها به هدف رشد وضعيت اقتصادى و اجتماعى خانم ها ايجاد گرديده که سهيلا کاکر در راس آن قرار دارد .
 
شماره تماس: ۰۷۰۳۹۶۰۳۵۰
 
 ١٣-اتحاديه خديجه الکبرا:
 
اتحاديه خديجه الکبرا براى رشد وضعيت اقتصادى و اجتماعى خانم ها فعاليت دارد و مريم درانى عضوى شوراى ولايتى کندهار رهبرى اين اتحاديه را بر عهده دارد .
 
 ١٤- اتحاديه حمايت زنان :
اين اتحاديه به هدف رشد صنايع دستى و بهبود وضعيت اقتصادى خانم ها در کندهار فعاليت دارد و ميمنه طارق رهبرى آن را  بر عهده دارد .
شماره تماس : ۰۷۹۹۳۶۱۹۰