١-اتحاديه مستقل نوسيندگان و خبرنگاران زون شرق
اتحاديه مستقل نوسيندگان و خبرنگاران زون شرق که دفتر مرکزى آن در شهرجلال آباد موقعيت دارد، نوسيندگان و خبرنگاران ولايت لغمان، ننگرهار، نورستان و کنر در آن عضويت دارد . درسال ١٣٨٢ ه ش به رياست لعل پاچا آزمون تاسيس شده که اکنون نيز در راس اين اتحاديه قرار دارد و دربخش هاى فرهنگى و ژورناليستيکى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٨٦٥٠٠٥١٧
ايميل :lalpachaazmoon@gmail.com , mmahbobshah@gmail.com
 
٢-ختيځ ادبى بهير  
ختيځ ادبى بهيراتحاديه مستقل در ننگرهار است که درسال ١٣٩٠ ه ش آغاز به فعاليت کرد ، رياست آن ضياءالدين همت مل رابعهده دارد و دربخش هاى ادبى و فرهنگى فعاليت دارد  .
تماس : ٠٧٧٨٨٧٢٦٦٨
 
٣-جلال کوت ادبى خوځښت
جلال کوت ادبى خوځښت درسال ١٣٨٩ه ش از سوى ارشاد رغاند در شهر جلال آباد تاسيس شد و هنوز هم در بخش ادبى و فرهنگى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٠٦٣٦٨٩١٣
 
 ٤-ځوان پښتون يووالى ټولنه  
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٣ه ش در ولسوالى بتى کوت ننگرهار از سوى سليمان خپلواک تاسيس شد که براى جوانان دربخش هاى آموزشى و اجتماعى فعاليت مى کند .
 تماس :  ٠٧٠٧٠٠٤٠٤٠
ايميل : sulmean_khplwak@yahoo.com
 
 
٥-اتحاديه علمى و فرهنگى جوانان خوگيانو
 
 
اتحاديه علمى وفرهنگى جوانان خوگيانى در سال ١٣٨٧ه ش به رياست نصرت الله نصرت در ولسوالى خوگيانى ننگرهار تاسيس شد و تاکنون نيز در بخش هاى فرهنگى و آزموزشى فعاليت دارد .
تماس : ٠٧٩٨١٧٠٨٧٩
 
 
٦-هيله فاونديشن
هيله فاونديشن درسال ١٣٨٥ه ش به رياست شهلاشايق در شهر جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار به فعاليت آغاز کرد که فعاليت هاى اجتماعى ، فرهنگى ، ادبى وهمه جانبه دربخش زنان انجام ميدهد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايميل : Shaiq_afghan@yahoo.com
 
 
٧-اتحاديه کتاب فروشان و ناشران کتاب ننگرهار
 
اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ ه ش به رياست نصيرالله مومند در شهر جلال آباد تاسيس شد که دربخش صحافت فعاليت هاى گسترده دارد .
 
شماره تماس  :٠٧٧٧٦٢٦١٦١
ايميل : momand.book@gmail.com
 
 
 
٨-رود ادبى بهير
 
رود ادبى بهير درسال ١٣٨٩ه ش به رياست يحيى سيمه ييز در ولسوالى رودات ننگرهار تاسيس شد که تاکنون دربخش هاى ادبى و فرهنگى فعاليت دارد.
تماس : ٠٧٩٤٧٤٠٢٩٠
ايميل : y_rod@yahoo.com
 
 
٩-اتحاديه خبرنگاران ملى ننگرهار
 
اتحاديه خبرنگاران ملى ننگرهار که درچوکات اتحاديه ژورناليستان ملى افغانستان درسال ١٣٨٧ ه ش به رهبرى شيرشاه همدرد درولايت ننگرهار تاسيس شد در بخش هاى فرهنگى ، ادبى و ژورنالستيکى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠١٥٠٩
 
١٠-اتحاديه فلمى سپين غر
 
اتحاديه فلمى سپين غر درسال ١٣٨٤ ه ش به رياست يعقوب شاه ناصرى تاسيس شد و تاکنون دربخش حمايت و دفاع ازحقوق جهان فلم و ستاره هاى فلمى فعاليت مى کنند .
 
شماره تماس : ٠٧٨٦٤٥٢٦٩٥
 
 
 
 
١١-  خدمات مطبوعاتى Z,M
 
خدمات مطبوعاتى Z,M  و پروډکش درسال ١٣٩١ ه ش از سوى زاهدالرحمن زاهد در شهر جلال آباد تاسيس شد که دربخش مطبوعاتى فعاليت دارد.
 
شماره تماس : ٠٧٩٩٢٣٤٨٩٧
ايميل : zahidurhamn61@yahoo.com
 
 
 
١٢-اتحاديه علمى و کلتورى نظرآباد
 
اتحايده علمى و کلتورى نظر آباد درسال ١٣٨٧ه ش از سوى جوانان ولسوالى سرخ رود به رياست محمدحسن حقيار تاسيس شد که دربخش هاى علمى ، فرهنگى ، تعليمى و آموزشى فعاليت دارد .
 
شماره تماس :٠٧٠٠٥٩٦٤٨٥
 
 
١٣-انجمن فرهنگى حمزه بابا
 
اين انجمن درسال ١٣٨٥ه ش در ولايت ننگرهار تاسيس شد که دربخش فرهنگى و ادبى فعاليت دارد و مسووليت آن به دوش آغامحمد ميباشد .
شماره تماس :٠٧٩٧٦٢٥٩٦٦
 
 ١٤-اتحاديه حمايت حقوق زنان افغانى
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٦ه ش به رياست مدينه در ولايت ننگرهار تاسيس شد و تاکنون نيز دربخش حمايت حقوق زن و از بين بردن مشکلات فرا راه آن کار مى کند .
شماره تماس : ٠٧٧٨٢٥٢٧٤٢
ايميل :madane_w@yahoo.com
 
 ١٥-اتحاديه علمى و فرهنگى بتى کوت
 
اتحاديه علمى و فرهنگى بتى کوت درسال ١٣٨٣ ه ش از سوى جوانان بتى کوت تاسيس شد که رياست آن به عهده عبدالبصير منظور ميباشد . اين اتحاديه دربخش هاى علمى و فرهنگى فعاليت دارد و زمينه کورس هاى آموزشى به جوانان فراهم مسيازد .
شماره تماس : ٠٧٨٢١٦٣٤٧٢
 
 ١٦-اتحايه کسب کاران و اصناف ننگرهار
 
اتحاديه اصناف و کسب کاران ننگرهار درسال ٢٠٠٣ه ش در ننگرهار تاسيس شد که در راستاى حمايت از حقوق کسبگران و جلوگيرى از مشکلات آنها کار فعاليت مى کند .
 
١٧-اتحاديه جوانان هسکه مينه
اتحاديه جوانان هسکه مينه درسال ١٣٨٦ه ش به رياست سهارگل اميرزى در ولسوالى هسکه مينه ننگرهار تاسيس شد که دربخش هاى کلتورى ، فرهنگى ، ادبى و تعليمى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٨٢٥٩٤١٢
ايميل : s_amizai234@yahoo.com
 
 
١٨-اتحاديه حمايت از حقوق جوانان
 
اتحاديه حمايت از حقوق جوانان درسال ١٣٨٢ ه ش به رياست شيربهادرهمت در ولايت ننگرهار تاسيس شد که از حقوق جوانان حمايت مى کند . اين اتحاديه يک راديو نيز دارد که جوانان در آن آموزش مى بينند .
شماره تماس : ٠٧٩٩٣٥٢٥٥٧
ايميل : himat_spenghar@gmail.com
 
 
١٩-نهاد مدنى يار
نهاد مدنى يار درسال ١٣٨٠ ه ش به رياست اميرخان يار وکيل فعلى مردم ننگرهار در ولسى جرگه تاسيس شده است .اين نهاد دربخش هاى مختلف با جوانان کمک مى کند ، کورس هاى آموزشى براى جوانان ايجاد کرده ، ورکشاپ هاى را برگذار مى نمايد و يک راديو به نام قلم را نيز فعال کرده است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٢٧٨٥٨٢
ايميل : yaar_amir@hotmail.com
 
 
٢٠-اتحاديه معلولين و معيوبين ننگرهار
اتحاديه معلولين و معيوبين ننگرهار درسال ١٣٨٥ه ش از سوى معيوبين ننگرهار تاسيس شده که رهبرى آن عنايت الحق را به عهده دارد. اتحاديه ياد شده برنامه هاى آموزشى و تعليمى براى جوانان برگزار مى نمايد .
شماره تماس : ٠٧٠٦٨٣١٦٠٤
٢٣-نهاد ملى هيوادپال ځواک
اين نهاد درسال ١٣٩٢ ه ش به رياست نصرت الله نصرت در شهر جلال آباد مرکزى ننگرهار تاسيس شد. اين نهاد در ولايت ننگرهار فعاليت هاى مدنى دارد که هدف آن تحکيم حاکميت ملى در کشور است.
شماره تماس : ٠٧٨٢١٨٨٦٩٢
ايميل :nasratullah.sahibzada@gmail
 
 ٢٤-اتحاديه ( ولسي ښيګڼې )
 
اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ ه ش به رياست داکتر اسدالله ښاليز تاسيس شد که علاوه بر مرکز در ساير ولسوالى ها نيز فعاليت خود را آغاز کرده و دربخش هاى کلتورى و آموزشى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٢٠٨٩٢
ايميل : asadullah.khaliz@yahoo.com
 
 
٢٥-اتحاديه علمى و کلتورى جوانان گوشته
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش به رياست بلال کريم مومند در ولسوالى گوشته ننگرهار تاسيس شد که در بخش هاى علمى و فرهنگى فعاليت دارد .
شماره تماس : ٠٧٩٩١٨٩٢٩١
 
٢٦-اتحاديه جوانان درونته
اتحاديه جوانان درونته درسال ١٣٨٩ه ش درمنطقه درونته ولسوالى سره رود تاسيس شد که تعدادى از برنامه هاى آموزشى براى جوانان برگزار کرده است . اين اتحاديه توسط يک هيئت چهار نفرى رهبرى ميشود .
شماره تماس : ٠٧٩٨٥٨٤٨٣٥
 
٢٧-اتحاديه استادان پوهنتون ننگرهار
 
اتحاديه استادان پوهنتون ننگرهار درسال ١٣٩١ ه ش از سوى استادان پوهنتون ننگرهار ايجاد شد که رهبرى آن يک هيئت چند نفرى بعهده دارد و به هدف دفاع از حقوق استادان اين پوهنتون کار مى کند .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٦٧