١-جامعه مدنى ترينکوت :
اين نهاد مدنى سال گذشته آغاز به فعاليت کرده است .شش عضو دارد که مسووليت آن به دوش بصير سادات ميباشد، وقت ناوقت جلسات ميگيريد و روى مشکلات جوانان بحث کرده و آن را با دولت شريک ميسازد .
در ولايت ارزگان تنها يک نهاد مدنى وجود دارد .