۱- بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا(:
بنياد انتخابات آزاد وعادلانۀ افغانستان (فيفا)؛ يک اداره و سازمان معتبرملى، غيرانتفاعى و بيطرف بوده که توسط یک تعداد نهادهای جامعۀ مدنی درسال ۲۰۰۴ ميلادی، مطابق با ۱۳۸۳ خورشيدی تاسیس گردیده است. بنیاد، با هدف نهادينه شدن دموکراسى در کشور، از طریق نظارت از آزاد و عادلانه بودن انتخابات؛ بلند بردن سطح مشارکت مردم در پروسۀ انتخابات و تقویت سطح اعتماد و اطمينان عامه بر پروسه های سیاسی در کشور فعالیت می کند. 
بنیاد فیفا، ازجمله بزرگترین نهاد ناظر برانتخابات درسطح کشور بوده، توانست که روند انتخابات پارلمانی  ۲۰۱۰ را، ازطریق  ۷۰۰۰ناظر؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را، از طريق ۷۴۰۰تن ناظر؛ انتخابات پارلمانی  ۲۰۰۵ را، ازطریق  ۷۰۰۰ ناظر؛ و انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۴ را، از طریق ۲۳۰۰ ناظر رضاکار نظارت نماید، که در نتیجه گزارشات در مورد مشکلاتى که  در جریان نظارت به مشاهده رسیده است، پیشنهادات مشخصى را به ادارات ذیربط جهت اصلاح نظام انتخاباتی ارائه کرده است.
www.fefa.org.af
 
۲- بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا):
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) در سال ۲۰۰۹ میلادی، به عنوان یک نهاد مستقل نظارت از انتخابات تاسیس گردیده که هدف آن، نظارت از پروسه های انتخاباتی به منظور حصول اطمینان از شفافیت و مشروعیت انتخابات میباشد. با توجه به نقش مهم نهادهای مستقل جامعۀ مدنی در پروسه های دموکراتیک، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان باور دارد که نظارت بیطرفانه با شفافیت پروسۀ انتخابات کمک میکند. پروسه های دموکراتیک در کشور، اکنون نیز نوپا اند که نیازمند سهم گیری متعهد نهادهای جامعه مدنی و حکومتی جهت تداوم دموکراسی در افغانستان میباشد. نبود فعالیت های گستردۀ نظارت انتخاباتی از طرف سازمان های داخلی، به عنوان یک چالش حل ناشده در چهار انتخابات گذشته در افغانستان باقی باقی مانده است. بنابراین، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، بخاطر پرکردن این خلاء از طریق تشویق مشارکت فعالانۀ نهادهای جامعه مدنی در هر مرحله پروسۀ انتخابات، ایجاد گردیده است.
www.tefa.org.af
 
۳- واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان(AREU) :
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، موسسۀ مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن، انجام و عرضۀ تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های مختلف جهت اطلاع رسانی و آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیرگذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، با تقویت و ارتقاى ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فرهنگ پژوهش و مطالعه را فعالانه در این کشور ترویج دهد. این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در سال ۱۳۸۱خورشیدی، با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند، تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرۀ آنرا نمایندگان مراجع تمویل کننده، سازمان ملل متحد، ادارات غیردولتی و دیگر نهادهايی که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند، تشکیل میدهد.
  www.areu.org.af
 
۴- ايشيا فاونديشن (TAF):
ايشيا فاونديشن؛ يک ادارۀ غيردولتى و غيرانتقاعى بوده و متعهد به توسعۀ صلح، عدالت و رفاه در آسيا و منطقۀ بحرالکاهل مى باشد. اين اداره، در عرصه هاى تقويت حاکميت قوانين، اصلاحات و انکشاف اقتصادى، پيشرفت زنان و روابط بين المللى کمک مى کند. ايشيا فاونديشن، ١٧ دفتر منطقوى در قارۀ آسيا دارد. يک دفتر آن در واشنگتن و دفتر مرکزى آن، در ايالت سانفرانسيسکوى امريکا واقع است؛ اين اداره، امور را در سطح منطقه و ملکى به پيش مى برد.
http://asiafoundation.org/country/overview/afghanistan
۵- دموکراسی انترنشنل(DI) :
از سال ۲۰۰۹ ميلادی بدينسو، دموکراسی انترنشنل؛ برای حمايت از تقويت پروسه های انتخاباتی افغانستان، هم از طريق هيئت های بين المللی نظارت بر انتخابات و هم از رهگذر حمايت از اقدامات داخلی برای اصلاحات انتخاباتی، کار کرده است.  
در حال حاضر، دموکراسی انترنشنل؛ پروگرام اصلاحات انتخاباتی و دادخواهی مدنی افغانستان را که از سوی ادارۀ انکشاف بين المللی ايالات متحده تمويل می شود، به اجرا می گذارد. دو بخش عمدۀ اين برنامه عبارت اند از حمايت از تلاش های دادخواهی به رهبری افغان ها برای اصلاح انتخاباتی و دموکراتيک و  انجام تحقيقاتی که بتواند منبع اطلاعات برای ترويج بحث در بارۀ اصلاح انتخاباتی و دموکراتيک در افغانستان باشد. دموکراسی انترنشنل؛ برنامه های حمایۀ انتخابات و دیگر برنامه های دموکراسی و حمایۀ حکومتداری را در سراسر جهان طرحریزی، تطبیق و ارزیابی میکند. از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۳ تاکنون، این نهاد در ۳۵ کشور فعالیت نموده است
www.democracyinternational.com
 
 ۶- بنياد بين المللی نظامهای انتخاباتی IFES):
بنياد بین المللی نظامهاى انتخاباتى (IFES)، یک موسسه مستقل وغیردولتی بین المللی است که در راستای تطبیق برنامه ها در رابطه به انتخابات و حکومتدارى خوب، در سراسر جهان فعالیت ميکند. این موسسه از سال ٢٠٠٢ ميلادى بدینسو، به منظور حمایت از روند انتخابات، ثبت نام رای دهندگان، آموزش کارمندان انتخاباتی و تطبیق برنامه های مختلف تعلیمات مدنی در افغانستان فعالیت دارد.
www.ifes.org
 
۷- انستيتيوت دموکراتيک ملى(NDI) :
انستيتيوت دموکراتيک ملى، که از سال ٢٠٠٢ بدينسو در افغانستان فعاليت کرده است، يک سازمان غيرانتفاعی غيرحزبی و غيردولتی است، که برای حمایت از نهادهای دموکراتیک از طريق مشارکت شهروندان، شفافيت و پاسخگويی به حکومت در سرار جهان فعاليت ميکند. انستيتيوت دموکراتيک ملى، سيمينارهای آموزشی را براى بيش از ١٧٠٠ کانديدا برگزار کرده و آموزش هايی را برای احزاب سياسی و بيش از ٢٤٠ کانديدای زن، انجام داده است و مساعدت های فنی برای بنياد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان که بزرگترين سازمان داخلی ناظر بر انتخابات در کشور می باشد فراهم کرده است. در حال حاضر، انستيتيوت دموکراتيک ملى، سرگرم ارتقای ظرفيت ناظران در کانديداها در سراسر کشور، برای گزارش دادن در مورد فعاليت های روز انتخابات می باشد.
http://ndi.org/content/afghanistan
 
۸- مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما):
مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)، با همکاری بنیاد صلح سویس؛ به اساس درخواست ۷۶ تن از فعالین جامعۀ مدنی (هیئت موسسان) در اولین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان در شهر بدهونف آلمان، به تاریخ ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید. دراین کنفرانس، نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، برای ایجاد یک مجتمع جهت راه اندازی گفتمان میان نهادهای جامعۀ مدنی و سهم گیری جامعۀ مدنی برای بازسازی آیندۀ افغانستان به تفاهم رسیدند، که در نتیجه، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان تشکیل شد و پس از تأسیس اولین دفتر در مارچ سال ۲۰۰۲ در شهر کابل آغاز به کار نمود. مجما، در پروسه تهيه(تدوين و تصويب) قانون اساسی افغانستان و انتخابات ریاست جهموری، پروژه های آگاهی عامه را راه اندازی نموده است.
www.acsf.af