Data Gathered Date: 

Thursday, August 1, 2013 - 16:15

باشندگان ولايت ميدان وردک که از ولايات مرکزى کشور شمرده ميشود، خواهان جلوگيرى عمليات خود سر نيروهاى خارجى، دستگيرى مردم بى گناه و نفوذ طالبان مسلح هستند .
اين ولايت به شمول مرکز از ٩ واحد ادارى تشکيل شده که در ٣٥ کيلومترى کابل پايتخت کشور موقعيت دارد و باشندگان آن اخيراً عليه نيروهاى خارجى دست به تظاهرات زده اند .
شوارى ولايتى اين ولايت از ٩ عضو  تشکيل شده که سه تن آن زن است و امور رياست  شورا اکنون محمد رفيع وردک نمايندۀ جوان ولسوالى سيد آباد اين ولايت را برعهده دارد .
هر چند ولايت ميدان وردک در جوار کابل موقعيت دارد؛ اما همواره گزارش هاى نا امنى ها ، انفجارات ، حملات ، کمين ها و اختطاف مامورين دولتى از آن داده ميشود .
 
اشتراک ولسوالى پشتون نشين در انتخابات گذشته کمرنگ بود و مردم نتواسته اند که به علت نا امنى ها و نفوذ طالبان در انتخابات اشتراک نمايند . انتخابات مذکور تنها در مرکز ولايت و ساختمان هاى ولسوالى ها صورت گرفت .
 
باشندگان اين ولايت اميد وار است ، تا امنيت ولسوالى ها تا انتخابات آينده تامين گردد ، وضعيت کنونى بهتر و سطح اشتراک مردم در انتخابات مثل سابق نباشد.
 
مامور دولتى:  نا امنى ها مانع کارهاى باسازى است
 
اولياء ٢٨ ساله تا سال قبل در رياست انکشاف دهات اين ولايت وظيفه داشت ، وى در مورد پاسخ سوال آژانس پژواک که ايا کارهاى اين رياست تا چه حد به مردم اين ولايت موثر بود ؟ گفت : ((برخى بيشتر پروژه ها در مناطق امن تطبيق مى شد، شرکت هاى ساختمانى و کارمندان آن علاقهمندى خود براى کار در مناطق نا امن نشان نمى دهند .))
وى در مورد انتخابات آينده گفت که اشتراک مردم با تطبيق نمودن پروژه هاى باسازى و انکشاف متوازن بسته است .
 
خانم بى سواد : پاچا آينده بايد با طالبان آشتى نمايد
 
رحم بى بى ٤٠ ساله مادر چهار فرزند و مادر کلان شش نواسه است ، وى مى گويد  که نواسه هايش روزانه به مکتب نزديک ميروند؛  اما وى تا آمدن آنها بى قرار مى باشد ، زيراکه راه ها پر از ماين است . طالبان مسلح ماين هاى خود در راه هاى اصلى و فرغى جاسازى کرده است . وى مى گويد که انتخاب گذشته ياد دارد ،وى از راديو شنيد که تمام مردم افغانستان درانتخابات اشتراک کرده اند؛ اما در ولسوالى آنها خير و خيرت بود ، هيچ نشانۀ از انتخابات ديده نمى شد ، طالبان به مردم اجازه نمى داد که در اين پروسه اشتراک نمايد ، وى همچان در مورد انتخابات آينده گفت :(( پاچا آينده بايد با طالبان آشتى نمايد، اگر امريکايى ها و فرهنگيان از کشور اخراج نمايد ، پس طالبان نيز ديوان ها نيستند که کدام کس را تکليف دهند .))
 
دوازده پاس : وضعيت از قبل خراب شده است
 
سايره مايار که ٢٨ سال عمر دارد و باشندۀ منطقۀ دشت توپ ولسوالى سيدآباد است ، مى گويد که تا صنف ١٢ در کابل درس خوانده ، پنج سال قبل همرا با خانواده اش به منطقۀ خود آمد . مکتب اناث منطقه  تا صنف هشتم بود و وى نيز تدريس يکتعداد مضامين را بر عهده گرفت ، وى افزود :(( چهار سال قبل کدام مشکل وجود نداشت ، مکاتب زنانه فعاليت داشت ؛ اما اکنون کاملا بسته شده و حتى يک دختر کوچک نيز به مکتب رفته نمى تواند.))
 
سيهلا ٣٠ ساله باشندۀ ديگر اين ولسوالى که تازه از کابل به قريه آمده مى گويد که پست هاى نمايندگان مردم اين ولايت در ولسى جرگه تنها توسط يک قوم مشخص گرفته شده، تاکنون هيچ وکيل اين ولايت را در تلويزيون نديده که مشکلات مردم   خود را مورد بحث قرار گرفته باشد، وى افزود :(( در انتخابات گذشته به داکتر روشنک کانديد ولسى جرگه راى داده ام، همواره با ما ملاقات داشت و صداى ما را تايکجا مى رساند .))
وى مى گويد، اگر مردم از تامين امنيت مطمئن و مردمان خوب کانديد شوند ، پس در انتخابات آينده اشتراک خواهد کرد ، وى افزود :(( راى خود په کسى خواهم داد که زمينه براى تعليم دختران مساعد ميسازد .))
 
دهاتى : زنده گى ما هنوز هم در تاريکى مى گذرد .
 
صالحه ٣٢ساله ، باشندۀ منطقه شنيز ولسوالى سيد آباد که تنها تا حدى نوشته کردن وخواندن تعليم کرده مى گويد که در ده سال گذشته نيز از گاز دبه و انرژى شمسى خلاص نشد، زنده گى اش در تاريکى ميگذرد. بند برق ولسوالى چک به  مصرف کم باسازى ميشود ، که با اعمار آن نه تنها مردم چک، بلکه عده زيادى ازمردم اين ولايت از برق مستفيد خواهند شد ، وى افزود:(( حکمت توانست که شاهراه کابل – کندهار اعمار نمايد؛ اما تمامى پل و پلچک هاى سرک که در منطقه آنها قرار دارد تخريب گرديده است . صالحه مى گويد که برگزارى انتخابات در اين ولايت امکان ندارد؛ اما اگر امنيت تامين وزمينه مساعد شود ، پس راى خود  به  کسى خواهد داد که به روشنى خانه ها و برق آنان اوليت ميدهد .
 
راننده : راى ميدهيم ؛ اما خواهان اعمار سرک هستيم
 
محمديونس راننده موترتونس بين سيدآباد و کابل مى گويد که اين  راه چهارسال قبل بسيار جور بود ، در وقت کم بدون عوراض موتر به کابل رسيده و سوارى نيز هيچ نوع تکليف نمى شد . وى در مورد به آژانس پژواک گفت :(( پنج سال قبل در زمان رفت آمد بر اين راه هيچ ترس نداشت ؛  اما اکنون در هر قدم از ماين هاى کنار سرک ميترسد.))
وى مى گويد که سرک تخريب شده، و  راى خود را به کسى خواهد داد که اين سرک را اعمار نمايد ، وى همچنان گفت :(( از وکلاى شوراى ولايتى توقع ندرام ، آنها ترس دارند و از مرکز  ولايت بيرون آمده نمى توانند؛ اما رييس جمهور کرده ميتواند .))
 
 مامور معارف : مکاتب مسدود شده در ميدان وردک وجود ندارد
 
عبدالمتين ٣٠ ساله که منحيث مفتش معارف در جلريز ايفاى وظيفه مى نمايد مى گويد که ولايت ميدان وردک در بخش تعليم بى مانند است . وى مى گويد نا امنى در اين ولايت به اوج رسيده ؛ اما هنوز هم مکتب مسدود شده به علت نا امنى وجود ندارد ، خود مخالفين مسلح از مکاتب نظارت مى نموده و معلمين به تدريس خوب تشويق مى نمايند، وى به آژانس پژواک گفت:(( تعليم و تربيه نسبت به سال هاى گذشته رشد کرده ، روند معارف به خوبى پيش ميرود ؛ اما نياز به مکاتب اناث محسوس ميشود ، لازم است که مثل مکاتب ذکور بيشتر گردد.))
موصوف مى گويد که و هم مسلکانش راى خود به کسى خواهند داد که در خط مش خود به تعليم و تربيۀ اناث و جوانان توجه داشته باشد .
 
 تجار: دولت با ما هيچ نکرده است
 
حاجى دين محمد يکى از تجار ميدان وردک و قرار دادى معدن گچ مى گويد که در ده سال گذشته کارهاى  باسازى در اين ولايت صورت گرفته ؛ اما فقط تا مرکز ولايت، ولسوالى هاى بهسودين و جلريز محدود است . سرک آنها خام است و يک موتر بابرى تا ميدان شهر ٢٠ هزار افغانى کرايه مى گيرد و اگرسرک قير مى بود ، اين رقيم به ١٠ هزار افغانى پايين  مى آمد.
وى از رييس جمهور مى خواهد، تا به اعمار سرک اوليت دهد ، انتخابات گذشته کدام تغيير خاص در زندگى آنها به وجود نه آورده ، ادارۀ ولايتى از رفتار دوگانه کارميگيرد. وى افزود :(( اين با رييس جمهور آينده ارتباط ميگيرد  که ما را از خود مسيازد و يا ما را در انزوا مى ماند .))
 
کارگر در ايران : يک رييس جمهور خوب ميخواهم
 
محمد عالم ٢٨ ساله باشندۀ ولسوالى جغتو که از پنج سال گذشته بدينسو مصروف مزدورى در ايران بود، تنها توانست که عروسى نمايد؛ اما هنوز هم قرضدار است ، وى به پژواک گفت :(( اگر حکومت در اينجا زمينه کار براى ما مساعد ميکرد، پس ديوانه بودم که کارهاى دستگاهاى سنگين در ايران انجام دهم .)) اين جوان گفت که  در زمان انتخابات گذشته ايران  در همان کشور بود، مردم ايران براى اشتراک در انتخابات تا حدى علاقه داشت که کارهاى خود  دو روز قبل از انتخابات تعطيل کرده بود و احمدى نژاد وعده هاى خود را يک يک بجا کرد ، وى مى افزايد :((مگر اينجا   گفت هاى هوايى است ، رييس جمهور از وضعيت ولسوالى ها چطور خبر خواهد شد؟)) وى مى گفت که در انتخابات اشتراک مى نمايند؛ اما توقع کدام تغيير را ندارد ، اين خو ايران نيست که کانديدان در تعهدات خود صادق بمانند. منبع افزد  :(( زمان که راى گرفت باز در قيصه راى دهنده نيست و تا انتخابات آينده خداحافظى مى نمايد .))، به گفته محمد عالم ، اگر امنيت تامين نگردد، و مردم کارت هاى راى دهى داشته نباشد ، پس همه مصارف بيجا است .
  
خبرنگار يک تلويزيون خصوصى : مردم ما با انتخابات باور ندارند
 
 مجيب احساس باشندۀ ولسوالى چک وخبرنگار يکى از تلويزيون هاى خصوصى در کابل مى گويد که مردم ما با انتخابات بى باور اند . در انتخابات گذشته تنها مامورين ولسوالى کارت راى دهى داشت ، هيچ کدام حوزه يا مرکز راى دهى نبود؛ يک هيليکوپتر صندوق هاى راى به مرکز ولايت انتقال شد .
   منبع افزود که عدم باسازى سرک، بند برق چک و نا امنى از عمده دلايل نا رضايت مردم چک از دولت است ، وى در مورد انتخابات آينده گفت:((رييس جمهور  از طريق راى انتخاب ميشود، در اينجاهيچ کس کارت راى دهى ندارد ، انتخابات صرف به حرف انجام شده نمى تواند .)) احساس مى گويد که حکومت بايد به واقعيت ها گردن نهاده و مامورين مفسد، چاپلوس و دوزد از دواير دور نمايند ، به مردم واقعيت گفته ، ضعف و کاستى هاى خود پنهان نکند و در مورد تبليغات مثبت ؛ اما واقعى از هم اکنون آغاز نمايد ، وى درمورد افزود :((سطح تبليغات دولت درمقابل تبليغات طالبان صفر است .)) وى مى گويد که ولسوالى چک در انتخابات گذشته طورى معلوم نشد که گويا اين نيز يک بخش کوچک افغانستان است ، هيچ اثار از پروسه و روز انتخابات ديده نمى شد .