اتحادیه زنان زعفران کارهرات در دلو سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در زمینه کشت، ترویج، بسته بندی و فروش زعفران فعالیت دارد و مسئول آن سیما غوریانی است.
 
شماره تماس: 799361730 0
ایمیل: sima.ghoryani@yahoo.com
 
۲- اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان:
 
اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان در ماه سرطان ۱۳۹۱ در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در امور کاری مربوط به زنان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی فعالیت دارد و مسئول آن  شریفه شهاب است.
 
شماره تماس: 799180636 0
ایمیل: sharifa_shahab123@yahoo.com
 
۳- اتحادیه سینما گران ولایت هرات :
 
اتحادیه سینما گران ولایت هرات در زمینه تولید، ترویج و هماهنگی امور تئاتر و سینما فعالیت دارد و مسئول آن  فریدون فکوری است.
 
شماره تماس: 0799203070
 
۴- اتحادیه ملی کارکنان :
 
اتحادیه ملی کارکنان در ماه حوت ۱۳۸۱ هجری قمری در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در زمینه فعالیت های کاری مربوط به کارکنان دولت در هرات فعالیت دارد و مسئول آن محمد آصف حیدرزاده است.
 
شماره تماس: 0799600576
ایمیل: kar_herat@yahoo.com
 
۵- مرکز خبرنگاران افغانستان:
 
مرکز خبرنگاران افغانستان در ماه ثور ۱۳۸۸ ه ش ایجاد و در سال ۱۳۹۰ ه ش جواز رسمی کار از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کرد. این نهاد خبرنگاری در زمینه دفاع و حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ای در تمام ولایات کشور فعالیت دارد و در ماه جوزای سال ۱۳۹۲ ه ش ، به عنوان نماینده افغانستان در شبکه جهانی آی فکس برگزیده شد و مسئول روابط عامه آن فیصل کریمی بوده است.
 
شماره تماس: 0708198668
ایمیل: info@afjc.af
وب سایت: http://afjc.af
 
۶- اتحادیه هنرمندان موسیقی ولایت هرات:
 
 اتحادیه هنرمندان موسیقی ولایت هرات در زمینه مسائل کاری هنرمندان موسیقی در سطح ولایت فعالیت می کند و مسئول آن  نعمت الله هاشمی است.
 
شماره تماس: 0799771011
 
 
۷- اتحادیه هنری عکاسان و فلم برداران:
 
اتحادیه هنری عکاسان و فلم برداران  در ماه میزان ۱۳۸۸ در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در امور مربوط به عکاسان و فلم برداران غیر رسانه ای فعالیت می کند و مسئول آن  محمد ظاهر ماهر است.
 
شماره تماس: 0799212223
ایمیل: zaher.maher@gmail.com
 
۸- انجمن آموزشی فرهنگی و صنایع دستی صبا:
 
انجمن آموزشی فرهنگی و صنایع دستی صبا در ماه حمل ۱۳۸۸ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در زمینه آموزش و ترویج و بازاریابی صنایع دستی زنان فعالیت می کندو مسئول آن مروارید نورزایی بوده است.
 
شماره تماس: 0799098227
ایمیل: merwarid@yahoo.com
 
۹- انجمن اجتماعی بانوان توانمند:
 
انجمن اجتماعی بانوان توانمند در ماه ثور ۱۳۹۱ در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در راستای تقویت امور کاری زنان فعالیت دارد و مسئول آن  مریم جامی الاحمدی است.
 
شماره تماس: 0776124930
ایمیل: maryam_jami83@yahoo.com
 
۱۰- انجمن خدمات اجتماعی زنان و اطفال نیازمند:
 
انجمن خدمات اجتماعی زنان و اطفال نیازمند  در ماه قوس ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده و در راستای رسیده گی به امور زنان و کودکان آسیب پذیر کار می کند و مسئول آن حبیب الله یعقوبی است.
شماره تماس: 0799187667
 
۱۱- بنیاد اجتماعی فرهنگی اسوه:
 
بنیاد اجتماعی فرهنگی اسوه  در ماه جدی ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده و مسئول آن  سهیل هما است.
 
شماره تماس: 0797242728
ایمیل: soheil_javadi@yahoo.com
 
۱۲- شورای اجتماعی زنان هرات:
 
 شورای اجتماعی زنان هرات در ماه جدی ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده و مسئول آن جمیله خسروی بوده است.
 
شماره تماس: 0798210608
ایمیل: jamila_khosravi2@yahoo.com
 
۱۳- مرکز انکشاف مهارتهای زندگی ( مام ):
 
مرکز انکشاف مهارتهای زندگی ( مام ) در ماه حمل ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و مسئول آن  لینا شفیق هاشمی بوده است.
 
شماره تماس: 0799424750
ایمیل: shafaqlina@yahoo.com
 
۱۴- مرکز تعلیمی زنان افغان:
 
مرکز تعلیمی زنان افغان در ماه ثور ۱۳۸۴ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه آموزش و ارتقای حرفه ای زنان کار می کند و مسئول آن  کریم نیازی است.
 
شماره تماس: 0798415891
ایمیل: jan_fasihi@yahoo.com
 
۱۵- موسسه IRHDAO:
 
 موسسه IRHDAO در ماه حوت ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارتقاء و توسعه فعالیت های کاری زنان فعالیت دارد و مسئول آن  فرزانه منصوری است.
 
شماره تماس: 0798017106
ایمیل: anoshe_asa@yahoo.com
 
۱۶- موسسه انکشاف جامعه نوین:
 
موسسه انکشاف جامعه نوین در ماه قوس ۱۳۸۷ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در راستای مسائل اجتماعی فعالیت دارد و مسئول آن عاطفه منصوری است.
 
شماره تماس: 798685343 0
ایمیل: ncd_org@yahoo.com
 
۱۷- مؤسسه انکشافی و اجتماعی رازی:
 
مؤسسه انکشافی و اجتماعی رازی  در حمل ۱۳۸۷ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و مسئول آن  محمد قاسم عرب است.
 
شماره تماس: 0797368672
ایمیل: q_arabzada@yahoo.com
 
۱۸- مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر:
 
مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر در زمینه فعالیت های حقوق بشری فعالیت می کند و مسئول آن عزیزه خیراندیش است.
 
شماره تماس: 0700402261
ایمیل: akh_cshrn@yahoo.com
 
۱۹- مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان:
 
مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان در حمل ۱۳۹۱ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و مسئول آن  حمید ظاهر است.
 
شماره تماس: 0799541840
ایمیل: soacs.af@gmail.com
 
۲۰- مؤسسه خدماتی اجتماعی نخبگان:
 
مؤسسه خدماتی اجتماعی نخبگان در حمل ۱۳۹۰  ه ش در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و مسئول آن  لطیفه جعفری است.
 
شماره تماس: 0799619406
ایمیل: nahed_1366@yahoo.com
 
۲۱- مؤسسه خدمات حقوقی، اجتماعی و انکشافی افغانستان:
 
مؤسسه خدمات حقوقی، اجتماعی و انکشافی افغانستان در ماه حوت ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقیف  اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن  بی نظیر مرادی است.
 
شماره تماس: 0796830858
ایمیل: binazirmoradi@yahoo.com
 
۲۲- مؤسسه زنان حقوقدان افغانستان:
 
مؤسسه زنان حقوقدان افغانستان  در ماه جوزا ۱۳۸۸ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقی به زنان کار می کند و مسئول آن  کلثوم صدیقی است.
 
شماره تماس: 0799561702
ایمیل: afg.wif@gmail.com
 
۲۳- نهضت ملی جوانان افغانستان:
 
نهضت ملی جوانان افغانستان در ماه حمل ۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی فعالیت می کند و مسئول آن علی جان فصیحی است.
 
شماره تماس: 0798415891
ایمیل: khallil_parsa@yahoo.com
 
۲۴- مؤسسه حقوقی اجتماعی استحاله:
 
 مؤسسه حقوقی اجتماعی استحاله  در ماه حوت ۱۳۸۹ ه ش در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و مسئول آن سویتا درانی است.
 
شماره تماس: 0799065389
ایمیل: swita_2010@yahoo.com
 
۲۵- انجمن فرهنگی و اجتماعی خواهران ابن سینا:
 
انجمن فرهنگی و اجتماعی خواهران ابن سینا  در ماه حمل ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی به زنان فعالیت می کند و مسئول آن  شکریه رحیمی است.
 
شماره تماس: 07948781328
ایمیل: cenarahimy@yahoo.com
 
۲۶- مؤسسه تولد اندیشه های نو:
 
مؤسسه تولد اندیشه های نو در ماه حمل ۱۳۸۸ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در امور اجتماعی فعالیت می کند و مسئول آن  لیلا سامانی است.
 
شماره تماس: 0799153511
ایمیل: lailasamani@yahoo.com
 
۲۷- مؤسسه رفاه و انكشاف برای افغانستان:
 
مؤسسه رفاه و انكشاف برای افغانستان در ماه عقرب ۱۳۸۱ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی فعالیت می کند و مسئول آن  قاری عبدالودود است.
 
 شماره تماس: 0799432079
ایمیل: wdoa03@yahoo.com
 
۲۸- انجمن توليدكنندگان ابريشم:
 
انجمن توليدكنندگان ابريشم در وزارت تجارت ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات کار در زمینه تولید ابریشم فعالیت می کند و  مسئول آن صدیقه تمسکی است.
 
شماره تماس: 0799242456
 
۲۹- مؤسسه خدمات اجتماعی آشیانه سبز:
 
مؤسسه خدمات اجتماعی آشیانه سبز در ماه حوت ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن  عزیرالرحمن مشتاق است.
 
شماره تماس: 0799185281
ایمیل: teacherherat@yahoo.com
 
۳۰- بنیاد حمایت از عدالت اجتماعی:
 
 بنیاد حمایت از عدالت اجتماعی در ماه دلو ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه تامین عدالت اجتماعی کار می کند و مسئول آن  ضیاء الدین بزرگمهر است.
 
شماره تماس: 0799030820
ایمیل: keyhanworld@yahoo.com
 
۳۱- مؤسسه خدمات انکشافی برای جامعه:
 
مؤسسه خدمات انکشافی برای جامعه در ماه میزان ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن  ماری بارکزی است.
 
شماره تماس: 0795593406
ایمیل: mary_walibarack@yahoo.com
 
۳۲- انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان جوان ولسوالی شیندند:
 
 انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان جوان ولسوالی شیندند در ماه حمل ۱۳۹۱ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات فرهنگی-اجتماعی و توسعه ای کار می کند و مسئول آن عبدالولی   اکبرزاده است.
 
شماره تماس: 0799107735
 
۳۳- خانه خبرنگار:
 
خانه خبرنگار در ماه سرطان ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت گریده و در زمینه دفاع و حمایت از آزادی رسانه ها در ولایت هرات فعالیت دارد و مسئول آن عمر نصیر مجددی است.
 
شماره تماس: 0799666800
 
 
۳۴- شورای اجتماعی و همگرایی مردم افغانستان:
 
شورای اجتماعی و همگرایی مردم افغانستان در ماه جدی ۱۳۹۰ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن عبدالغفار کاکر غازی زاده است.
 
شماره تماس: 0793540500
ایمیل: kakar.ghafar@yahoo.com
 
۳۵- انجمن فرهنگی اجتماعی بهاره:
 
انجمن فرهنگی اجتماعی بهاره در ماه جوزا ۱۳۹۰ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقیف  فرهنگی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن  حمیرا محمدی است.
 
شماره تماس: 0795498242
۳۶- شورای انسجام ملی مردم هرات:
 
شورای انسجام ملی مردم هرات در ماه حوت ۱۳۸۹ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی کار می کند و مسئول آن  احمد شعیب یوسف زی است.
 
شماره تماس: 0786194758
ایمیل: shoeibgarhang@yahoo.com
 
۳۷- انجمن خواهران طلوع خورشید:
 
انجمن خواهران طلوع خورشید  در ماه دلو ۱۳۹۱ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقیف  اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن نظیفه شیرزی است.
 
شماره تماس: 0798911925
 
۳۸- مؤسسه انکشاف نسل فردای افغانستان:
 
مؤسسه انکشاف نسل فردای افغانستان  در ماه حوت ۱۳۹۱ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقیف  اجتماعی و توسعه ای فعالیت می کند و مسئول آن ویس احمد حکمت است.
 
شماره تماس: 0798034911
ایمیل: rafamagazine.wais@gmail.com
 
۳۹- مؤسسه خدمات اجتماعی بانوان مهر:
 
 مؤسسه خدمات اجتماعی بانوان مهر در ماه حوت ۱۳۹۱ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و توسعه ای برای زنان کار می کند و مسئول آن کامله عزیزی است.
 
شماره تماس: 0799351920
ایمیل: kamelaazezi@yahoo.af
 
۴۰- مؤسسه انکشاف اقتصادی، اجتماعی و ورزشی بانوان:
 
مؤسسه انکشاف اقتصادی، اجتماعی و ورزشی بانوان  در زمینه توسعه ورزش بانوان فعالیت می کند و مسئول آن  فیروزه احمدی است.
 
شماره تماس: 0799401960
ایمیل: wessdo.hrt@gmail.com
 
۴۱- شورای انکشافی اجتماعی زنان جوان افغانستان:
 
 شورای انکشافی اجتماعی زنان جوان افغانستان در ماه جوزا ۱۳۸۸ ه ش  در وزارت عدلیه ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی برای زنان کار می کند و مسئول آن  نجیبه رحیمی نوریان است.
 
شماره تماس: 0796830858
 
 
۴۲- مؤسسه خدمات اجتماعی و فرهنگی مهرگان:
 
مؤسسه خدمات اجتماعی و فرهنگی مهرگان  در ماه ثور ۱۳۸۶ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات فرهنگی-اجتماعی فعالیت می کند و مسئول آن  حسنیه حیدری است.
 
شماره تماس: 0799038583
 
 
۴۳- مؤسسه حمایت از زنان و اطفال افغان:
 
 مؤسسه حمایت از زنان و اطفال افغان  در ماه قوس ۱۳۸۴ ه ش  در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است و در زمینه ارایه خدمات حقوقی-اجتماعی فعالیت می کند و مسئول آن عزیزه محاکی است.
 
شماره تماس: 0799161845