١-انجن آزاد نوسيندگان بلخ :
اين نهاد از سال ١٣٥٦ هجرى شمسى بدينسو مصروف فعاليت هاى ادبى در اين ولايت ميباشد، که در شهرمزار شريف نشست هاى هفته وار برگزارمى نمايد. اکنون رياست اين انجمن صالح محمدخليق رييس اطلاعات  و فرهنگ اين ولايت را برعهده دارد .
٢-کانون فرهنگى مولانا جلال الدين محمدبلخى :
فعاليت هاى فرهنگى واجتماعى اين کانون از سال ١٣٦٠ ه ش بدينسو در ولايت بلخ ادامه دارد که تاکنون ده ها عضو دارد و رهبرى فعلى آن به دوش محمدعمرفرزاد  ميباشد.
٣-خانه مولانا :
  خانه مولانا در سال ١٣٨٥ ه ش توسط عطامحمد نور تاسيس شد .اين مرکز فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى دارد که مرکز آن در شهر مزارشريف ميباشد .
 ٤-دشمال دخلکو عنعنوى اصلاحى جرگه :
اين جرگه درسال ١٣٨٣ ه ش توسط حاجى عبدالستار اسحق زى تاسيس شد که علاوه بر فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى، جرگه هاى کوچک نيز به هدف حل منازعات قومى ايجاد مى نمايد. جلسات شوراى رهبرى اين جرگه در هر پانزده روز يک بار برگزار ميشود .
 ٥-اتحاديۀ خبرنگاران شمال افغانستان :
اين اتحاديه ازيک سال بدينسو توسط خبرنگاران زون شمال در شهر مزار شريف تاسيس شده است. اکنون سميع الله غوښتون مسووليت اين اتحاديه رابعهد دارد و بيشتر از ٦٠ تن خبرنگار عضويت آن را گرفته است .
 ٦-دبلخ رسنيز کور :
دبلخ رسنيزکور، به کمک مرکز ميديوتيک به هدف عرضه خدمامت ژورنالستيکى به مسووليت رحيمى  ايجاد شده است. اين مرکز وقت نا وقت کورس هاى آموزشى ژورناليزم براى خبرنگاران مزار شريف  ايجاد مى نمايد.
 ٧-موسسه فلم سازى آريانا افغان :
موسسه فلم سازى آريانا از سال ١٣٨٣ ه ش بدينسو مصروف فعاليت هاى هنرى و فلمى در مزار شريف است . اين موسسه يک گروهى برنامه هاى هنرى ستيج نيز دارد و محمدصادق سرمست زاده مسوول اين موسسه ميباشد.
 ٨-موسسۀ فلم سازى توريا وانا :
اين موسسه درسال ١٣٨٦ ه ش توسط حبيب مصطفى در شهر مزار شريف تاسيس شده است که فعاليت هاى هنرى و فرهنگى در اين ولايت را به پيش ميبرد .
 ٩-موسسۀ فلم سازى نگين :
موسسه فلم سازى نگين درسال ١٣٨٦ توسط محمدقيوم رسولى درمزار شريف تاسيس گرديده و مصروف فعاليت هاى هنرى در اين ولايت ميباشد.موسسه نگين از موسسه هاى فعال شهر مزار شريف ميباشد.
 ١٠-موسسۀ فلم سازى هما :
موسسه فلم سازى هما درسال ١٣٨٦ ه ش از سوى احمد ذکى  در شهر مزار شريف مرکز ولايت  ايجاد گرديده و مصروف فعاليتهاى هنرى ميباشد.
 ١١-نهاد فرهنگى نور :
اين نهاد از هشت سال گذشته بدينسو مصروف فعاليت هاى فرهنگى واجتماعى در مزارشريف ميباشد و غلام على رضيايى مسووليت آن را بعهده  دارد. دفتر اين نهاد در کوچه مارمل شهر مزار شريف ميباشد و نشست هاى هفته وار برگزار مى نمايد.
 ١٢-بلخ ادبى خوځښت:
بلخ ادبى خوځښت درسال ١٣٨٨ ه ش از سوى ذبيح الله احساس در شهر مزار شريف تاسيس و فعاليت هاى فرهنگى ، ادبى واجتماعى را پيش ميبرد .اين نهاد علاوه بر مجله پسرلى و کتابخانه خوشحال بابا در شمارى از ولسوالى ها نيز شعبات دارد .
 ١٣-مومندبابا ادبى بهير :
اين نهاد به هدف رشد و پرورش زبان پشتو در مزار شريف در سال ١٣٨٤ توسط جوانان پشتون  ايجاد شده است .نشست هاى  ادبى هفته وار دارد و ده ها تن از جوانان عضويت اين نهاد ادبى را به دست آورده و غلام رسول ملکزى مسووليت آن را بر عهده دارد .
 ١٤-بلخ ميرمن ادبى او ټولنيز بهير :
اين نهاد يک جريان ادبى و اجتماعى دختران پشتون است که از ١٣٨٧ه ش بدينسو نشست هاى هفته وار به هدف رشد و پروش زبان خود برگزار مى نمايد .اين جريان ١٥ عضو دارى و مسوليت آن به دوش ثانيا ساپى ميباشد.
 ١٥-ام البلاد ادبى بهير :
ام البلاد يک جريان ادبى جوانان پشتون در ولايت بلخ ميباشد که درسال ١٣٨٦ه ش تاسيس و نشست هاى ادبى و فرهنگى هفته وار برگزار مى نمايد. استاد غلام بشيرملکزى مسووليت اين نهاد را بعهده دارد و يک گاهنامه به نام پل اين نهاد نيزبه نشر ميرسد.
 ١٦-چهار بولک ادبى بهير :
چهاربولک ادبى بهير در سال ١٣٩٢ ه ش توسط جوانان پشتون ولسوالى چهاربولک بلخ به هدف رشد   زبان پشتو ايجاد گرديده است .اين نهاد نشست هاى هفته وار دارد که ده ها جوان اين ولسوالى در آن اشتراک مى نمايند.
 ١٧-خانه داستان بلخ :
اين مرکز ادبى از چهارسال گذشته بدينسو در ولايت بلخ فعاليت دارد و تاحدى بيشتر در بخش داستان کار مى نمايد و براى برخى ازجوانان سهولت ها در بخش آموزش داستان نويسى فراهم کرده است .سلسله آموزشى داستان نويسى نيز دو سال قبل توسط اين مرکز ايجاد شده بود .
 ١٨-مرکز فرهنگى ميرزا الغبيک :
اين مرکز ازشش سال بدينسو مصروف فعاليت هاى فرهنگى در مزار شريف ميباشد و مسووليت آن هديت الله هدايت را به عهده دارد .
 ١٩-انجمن علمى و فرهنگى ظهرالدين بابر:
اين مرکز از هشت سال گذشته بديسنو مصروف فعاليت هاى علمى و فرهنگى در مزار شريف ميباشد و رهبرى آن محمدعظيم شاداب را بر عهده دارد.
٢٠-بيناد فرهنگى علم و عرفان :
بنيادفرهنگى علم و عرفان پنج سال قبل به رهبرى مولوى عبدالرحمان رحمانى در شهر مزار شريف تاسيس شد. برخى بيشتر فعاليت هاى اين بنياد علاوه بر امور فرهنگى در بخس اسلامى ميباشد.
 ٢١-هنرستان نقشبندى :
مرکز هنرى نقشبندى، ده سال قبل به رهبرى محمدصابر نقشبندى در شهر مزار شريف تاسيس شده است. اين مرکز په ويژه در بخش نقاشى فعاليت و تاکنون ده ها جوان در بخش نقاشى تربيه کرده است .