١-الينگار فرهنگى يون :
اين انجمن درسال ١٣٧٢ در ولسوالى الينگار ولايت لغمان فعال گرديده و تا کنون نيز فعاليت دارد. مسووليت کنوني اين انجمن به دوش محمدنادر مخور است ، ده ها تن عضو دارد و تاکنون ده ها نشست فرهنگى تدوير کرده است .
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٣٠٩١٦
 ٢-لغمان ادبى بهير :
لغمان ادبى بهير درسال ١٣٧٩ ه ش در مرکز لغمان تاسيس شد و تاکنون ده ها نشست ادبى را تدوير کرده ، ده ها تن عضو دارد و مسووليت آن بدوش بشيراحمد ساحل ميباشد .
شماره تماس: ٠٧٩٨٤٨٣٨٣٢
 ٣- اتحاديه خبرنگاران و نويسندگان زون شرق :
دفتر مرکزى اين اتحاديه در جلال آباد است ، خبرنگاران و نوسيندگان ولايات کنر ، ننگرهار، لغمان و نورستان در اين اتحاديه عضويت دارد و  در سال ١٣٨٢ ه ش به رهبرى استاد لال پاچا ازمون تاسيس شده و هنوز هم مسووليت اين اتحاديه را بر عهده دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٨٦٥٠٠٥١٧
ايميل :lalpachaazmoon@gmail.com
 mmahbobshah@gmail.com
 ٤- اتحاديه ادبى پتان :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٣ه ش در شهر مهترلام مرکز ولايت لغمان از سوى داکترحضرت على حامد تاسيس و رهبرى آن فيضان الله پتان  رييس اطلاعات و فرهنگ لغمان را بر عهده دارد . تاکنون پنج عنوان کتاب نيز چاپ کرده و قبلاً امور چاپ مجله الينگار نيز پيش ميبرد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٨٣٠٩١٦
٥- اتحاديه همبستگى جوانان لغمان :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٨ ه ش توسط شيرزاد ساپى تاسيس شد و صدها تن از جوانان مرکز و ولسوالى ها در آن عضويت دارد و دربخش حمايت از حقوق جوانان کار مى نمايد .
شماره تماس : ٠٧٨٧٩٨٠٤٦٢
  ٦- اتحاديه ادبى ځوان ځواک:
اين اتحاديه درسال ١٣٩١ ه ش در ولايت لغمان تاسيس و در بخش امور فرهنگى فعاليت دارد .مسوول آن جاويد مسرور است، ده ها تن عضو دارد و تاکنون چند شماره مجله بورا را به نشر رسانده ، علاوه بر آن نشست هاى ديگر ادبى نيز دارد .
شماره تماس : ۰۷۸۸۱۰۹۷۶۶
 ٧-  اتحاديه حقوق زنان مهترلام :
اين اتحاديه در سال ١٣٩٢ ه ش تاسيس و رهبرى آن به دوش شيلا محمدى است .اين اتحاديه مصروف کار در بخش حمايت حقوق زنان است و براى بلند بردن سطح اگاهى عامه از دونرهاى مختلف پروژه ها ميگيرد.
شماره تماس : ٠٧٨٧٣٨٠٢٧٧
٨ ـ فدراسيون جوانان لغمان :
اين فدراسيون درسال ١٣٨٩ه ش در ولايت لغمان تاسيس شد ، علاوه بر مرکز ده ها تن از جوانان ولسوالى هاى مختلف در آن عضويت دارد. مسوول اين فدراسيون صميم الله محمدى و در بخش حمايت حقوق جوان فعاليت مى کند .