١-اتحاديه ادبى و فرهنگى رسا:
 
اين اتحاديه درزمان حاکميت طالبان آغاز به فعاليت کرد و درسال ١٣٨٠ه ش به رهبرى  داکتر نظام الدين مليار در اسعدآباد مرکز ولايت کنر تاسيس شد که فعاليت هاى ادبى و فرهنگى دارد .
 
 ٢-اتحاديه مدنى سيدجمال الدين :
 
اين اتحاديه مدنى درسال ١٣٨٦ه ش از سوى جوانان ، فرهنگيان و صاحب نظران ولسوالى هاى مختلف کنر به هدف هماهنگى بين جوانان تاسيس شد که رهبرى آن به دوش داکتر نظام الدين ماليار ميباشد .
 
٣-اتحاديه علمى و فرهنگى جوانان:
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٢  ه ش توسط استاد فريدالله حسام به هدف تشويق جوانان به آموزس سالم و بلند بردن سطح علمى آنها ايجاد شد .
 
 ٤-اتحاديه جوانان باسواد:
 
اين اتحاديه در سال ١٣٨٢ ه ش از سوى محمد طيب عطا به هدف بلند بردن سطح علمى جوانان باسواد ، ايجاد کورس هاى رايگان، نجات دادن به جوانان از مواد مخدر و مسابقات سپورتى تاسيس شد که بيشتر از هزار تن عضو دارد .
 
٥- اتحاديه حرکت فکرى جوان :
 
اين اتحاديه درسال ١٣٩١ از سوى يکتعداد جوانان ولسوالى مروره  به هدف کار در بخش امور خيريه ، تشويق و پيشرفت جوانان به تعليم تاسيس شد که رهبرى آن به دوش محمد سيعد ماموند ميباشد .
 
٦-انجمن ادبى شپول :
 
اين انجمن درسال ١٣٨٣ ه ش از سوى شاعران و نويسندگان ولسوالى خاص کنر به هدف فعاليت هاى ادبى تاسيس شد و مسووليت آن به دوش مرسلام مجاور ميباشد .
 
 
٧-اتحاديه ادبى و فرهنگى خاص کنر :
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٥ ه ش به هدف تقويت و رشد زبان مادرى ايجاد گرديده و مسوول آن عرفان الله کوتوال است .
 
٨-اتحاديه ادبى و فرهنگى اخلاص:
 
ان اتحاديه در ولسوالى وته پور کنر مصروف فعالىت هاى ادبى و فرهنگى است که در سال ١٣٨٨ تاسيس و مسووليت آن به دوش حضرولى ميباشد .
 
٩-اتحاديه اصلاحي جوانان :
 
اين اتحاديه از سوى جوانان آسعداباد درسال ١٣٨١ ه ش تاسيس شده است. مسووليت آن به دوش مولوى فرمان الله است و به هدف بلند بردن سطح علمى جوانان ايجاد شده است.
 
١٠-اتحاديه حرکت جوان فکرى :
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٨ ه ش تاسيس  شده ، مصروف فعاليت ها در بخش جوانان است و مسووليت آن محمد سفر ساپى را برعهده دارد .
 
 ١١-فدراسيون منتخب جوانان کنر :
 
اين فدارسيون درسال ١٣٨٨ ه ش از سوى جوانان کنرتاسيس شد که تمام نهادهاى ادبى ، فرهنگى و مدنې کنر شامل آن است . رهبرى آن به دوش عاشق الله چکرى و دربخش مشکلات جوانان فعاليت دارد.
 
۱۲- اتحاديه فرهنگى و اجتماعى جوانان کنر :
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٧ ه ش از سوى حياالدين احساس در ولسوالى غازى آباد تاسيس شد که اکثراً دربخش پيشرفت جوانان کار مى  کند  .
 
 ١٣-اتحاديه فرهنگى ارمان هاى ملى :
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش از سوى داکتر نواز حقيقت سانين در ولسوالى ناړۍ کنر تاسيس شد که در بخش تعليم و تربيه ، تقويت اقتصادى و فرهنگى جوانان فعاليت دارد .
 
١٤-اتحاديه ادبى پيوند:
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش در لسوالى شيگل تاسيس شد که مصروف فعاليت هاى ادبى ميباشد و رهبرى آن بدوش امين الله سايل ميباشد.
 
 
١٥-اتحاديه ادبى اسمار:
 
اين اتحاديه درسال ١٣٨٤ ه ش در ولسوالى اسمار تاسيس شده است که رهبرى آن به دوش اختر محمد مومند ميباشد و از اتحاديه هاى فعال اين ولايت شمرده ميشود .
 
 ١٦-اتحاديه فرهنگى جوانان:
 
اين اتحاديه به مسووليت اجمل حسين محبوبزى در ولسوالى وته پور تاسيس شده که مصروف فعاليت در بخش جوانان است .
 
١٧-اتحاديه ادبى بهير:
 
اين اتحاديه نيز در ولسوالى څوکى ولايت کنر فعاليت دارد، وقت ناوقت مشاعره ها و محافل ادبى تدوير مى نمايد، درسال ١٣٨٤ ه ش تاسيس شده و مسوول آن آصف مياخيل است .
 
١٨-حرکت ادبى جوان :
 
رهبرى اين حرکت بدوش عبدالله نظامى و همواره محافل ادبى تدويرميکرد.
 
١٩-اتحاديه اصلاحى جوانان سرکانو:
 
اين اتحاديه نيز يکى از اتحاديه هاى فعال ادبى است که درسال ١٣٨٨ ه ش در ولسوالى سرکانو تاسيس شده است .
 
 ٢٠-اتحاديه اصلاحى جوانان نورگل :
 
اتحاديه اصلاح درسال ١٣٨٧ه ش در ولسوالى نورگل ايجاد شد ، مسوول آن خان رحمان و تاکنون نيز در اين بخش فعاليت دارد .