Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 15:00

 
 
اکثريت مردم نورستان ميگويند که در پنج سال گذشته در زندگى شان هيچ تغيير مثبت نيامده؛ اما بخاطرى راى ميدهند تا که رئيس جمهور آينده به مشکلات و خواسته هاى شان رسيدگى کند.
نورستان ولايت سرحدى کشور است که در شرق افغانستان واقعيست و مرز مشترک با پاکستان نيز دارد.
نورستان حاوى ٧ ولسوالى و ٩ کرسى شوراى ولايتى است که سه کرسى آن مختص به وکلاى اناث مى باشد.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با ٨ تن از باشندگان  ٥ ولسوالى نورستان ترتيب شده که دو مصاحبه شونده آن اناث استند.
معلم: به زندگى معلمين توجه شود
معلم عين الله شرف باشندۀ قريه لوى کلى ولسوالى وايگل که ٦٠ سال دارد ميگويد که  پدر١٠ فرزند است و در زندگى شان هيچ تغيير مثبت بوجود نيامده است.
وى ميگويد که سابق هم معلم بود و اکنون هم معلم است اما زندگيش در تهيدستى سپرى ميشود.
آقاى شرف مى افزايد که در انتخابات سهم ميگيرد؛ اما بر شفافيت انتخابات مطمئن نيست زيرا که امنيت وجود ندارد.
شرف ميگويد، در صورت دستيابى  روبرو شدن  با رئس جمهور، از وى ميخواهد که فساد ادارى را محو کند.
به باور شرف اگر فساد ادارى از بين برود از پول هاى کمک شده  براى رفاه مردم کار گرفته خواهد شد و زندگى مردم مرفوع ميشود.
زارع: به زارعين کمک شود
غلام محمد باشندۀ ولسوالى وايگل نورستان ٦١ سال دارد و پدر ٥ فرزند و مشغول کشاورزى  در زمينهايش است، ميگويد که در پنج سال گذشته در زندگى شان هيچ تغيير ديده نشده.
وى ميگويد سابق هم اشتغال به زراعت داشت و اکنون هم مصروف زراعت است و شب و روز کار مينمايد؛ اما زندگى شان خوب پيش نميرود.
وى دولت را به باد انتقاد گرفت که زارعين نورستان، زمينهاى اندک براى زرع دارند؛ اما دولت با ايشان در حصه تهيه تخم هاى اصلاح  شده و کود کيمياوى هيچ کمک نمى کنند.
اين شخص زارع که تنها سه کانديداى رياست جمهورى را مى شناسد ميگويد که از رئيس جمهور آينده تقاضايش اينست که حکومتى را بسازد که مسوولين اداره ولايتى کسانى باشند که باشندۀ ولايت مربوطه باشند تا که غم مردم را بخورند.
بگفتۀ او اکنون مسوولين بلند پايه ولايت، دور از ساحه در ولايت هاى ننگرهار و کنر زندگى ميکنند و هيچ پلان براى بهبود زندگى مردم ندارند.
زن دهاتى: براى ما برق دهيد
سلما که ٤٠ سال دارد و باشندۀ ولسوالى نورگرام اين ولايت است، ميگويد که به پشت از کوه چوب به قريه مى آورد و در زندگى شان هيچ تغيير نيامده، اما يک سرک براى شان ساخته شده که ولسوالى را به ولايت لغمان وصل ميکند و در رفت وامد مردم سهولت بميان آورده است.
وى ميگويد استلزاماً که سرنوشت شانرا خود شان تعيين کنند زيرا که  راى ميدهند.
سلما گفت که راجع به شفافيت انتخابات چيزى نميداند.
وى از جمله کانديداها تنها حامد کرزى را ميشناسد.
سلما مى افزايد اگر با رئيس جمهور روبرو شود؛ از همه اولتر از او برق ميخواهد.
اين خانم که در گذشته در شهر پشاور پاکستان مصروف گلدوزى بود و از اينطريق استمرار حيات ميکرد، ميگويد که در قريه شان  برق نيست ، حرفه اش را پيش برده نميتواند و اقتصاد شان روز بروز  ضعيف ميشود.
ژورنالست : سرکها را بسازيد
وکيل زاده باشندۀ پارون است  و با راديو محلى کله گوش  کار ميکند... وى ميگويد: تا حال ازدواج نکرده، مصروف تعليم است و در راديو کار ميکند. معاش ميگيرد  و تغيير در زندگيش آمده است.
وى گفت در انتخابات سهم ميگيرد تا سرنوشت خودرا خود تعين کند.
وکيل زاده ميگويد اگر با رئيس جمهور روبرو شود خواستش از  او ساختن سرکها است، زيرا ازين ناحيه مردم نورستان زياد دچار مشکلات استند و مجبور مى  شوند که از طريق ولايت هاى کنر و لغمان به مرکز ولايت نورستان بروند.
دکاندار: امنيت تامين شود
نجم الدين که ٢٢ سال دارد، دولت را تحت انتقاد قرار ميدهد و ميگويد جز اينکه مردم را بمبارد نموده دگر تغيير در زندگى شان نياورده است.
وى مى افزايد که شرکت در انتخابات ضروريست و مردم بايد براى شخصى راى دهد که اينان را از بمبارد رها سازند و امنيت را تامين نمايد.
وى ميگويد که از کانديداهاى رياست جمهورى سه نفر را مى شناسد و از رئيس جمهور آينده ميخواهد امنيت را تامين نمايد.
نجم الدين ميگويد که در هر سه ماه يکبار از کنر سودا مياورد و تا حال دو مرتبه در مسير راه مالش  را
بسرقت برده اند.
يک راننده سابقه کار: به مردم کار پيدا شود
محمديوسف که ٤٣ سال دارد و باشندۀ قريه نيک موک ولسوالى برگمتال نورستان است ميگويد که در پنج سال گذشته ،زندگى شان بدتر شده است.
وى ميگويد: پنج سال قبل در شهر پشاور رانندگى ميکرد و زندگى شان نسبتاً مرفه بود؛ اما از وقتى که بکشور برگشته است در اينجا نه کارى است و نه کدام وسيلۀ دگر. ..
وى مصمم است که اين بار راى ندهد و ميگويد: رئيس جمهور به راى مردم نورستان تعيين ميشود؛ اما وقتيکه رئيس جمهور شد دگر به زندگى مردم توجه نمى کند و اينان را رعيت خود نميداند.
وى مى افزايد تا وقتيکه مردم نورستان را رعيت ندانند و به زندگى شان توجه نشود؛ راى نميدهد.
وى همچنان در مورد تاثير گذارى راى خود نيز ترديد دارد و ميگويد که شخص رئيس جمهور خواهد شد که آمريکا بخواهد.
وى که تنها چهار کانديدا را مى شناسد ميگويد که از رئيس جمهور آينده ميخواهد که به مردم کار پيدا کند.
يک خانم: امنيت ميخواهيم
شهلا که باشندۀ ولسوالى دواب است و ٣٤ سال عمر  دارد ميگويد که در ديار هجرت  تعليم نموده و کارکن صحى بود. اما به کشور خود که برگشته به خانه نشسته ، از خانه بيرون برآمده نمى تواند و آموخته هاى خودرا آهسته آهسته از دست ميدهد.
بگفته او در پنج سال زندگى شان، هيچ تغيير نکرده است.
شهلا ميگويد، راى بخاطر ميدهد  که امانت الهى است و خود سرنوشت خودرا تعيين ميکند، اما برشفافيت انتخابات مطمئن نيست.
وى ميگويد اگر با رئيس جمهور روبرو شود، چادر خودرا در پيشش  هموار کرده  و برايش ميگويد که امنيت را تامين نمايد.
مسوول جامعه  مدنى: رئيس جمهور مردم  نورستان را رعيت خود دانند
قدرت الله باشنده ولسوالى مندول و مسوول  مجتمع جوانان نورستان که ٢٥ سال عمر  دارد ميگويد: در پنج سال گذشته در ولسوالى هيچ پيشرفت نشده است.
وى بگونه مثال ميگويد که در پنج سال گذشته هم در ولسوالى مندول مکاتب وجود نداشت  و اکنون هم وجود ندارند.
وى  ميگويد که به شمول خودش به تمام مردم  ولسوالى کارت هاى راهى توزيع نشده و از راى دهى محروم هستند.
موصوف مى افزايد که رئيس جمهور برحال براى شان خدمت نکرده و کانديدا هاى  دگر را وى نمى شناسد.
قدرت الله در مورد شفافيت انتخابات نيز متردد است و ميگويد: در جاى که امنيت نباشد، شفافيت چگونه آمده ميتواند؟
قدرت الله ميگويد، در صورت روبرو شدن با رئيس جمهور، از وى ميخواهد که مردم نورستان را نيز رعيت خود بدانند و مانند مردم دگر ولايات  براى شان نگاه کنند.