غزنى ١٩ واحد ادارى دارد که شامل مرکز و ١٨ ولسوالى ميباشد.
مرکز: شهر غزنى که شهر اولياء نيز خوانده ميشود، از لحاظ تاريخى شهرت بين المللى دارد. شهرکهنۀ غزنى و بالاحصار، سمبول تاريخ گذشتۀ غزنى است. تجارت در اين شهر به خاطرى رشد کرده که اين شهر، در يک چهار راه قرار دارد.
اندر: اين ولسوالى، در ٣٠ کيلومترى جنوبشرق غزنى قرار دارد، از جمله ولسوالى هاى درجه اول و پُرنفوس است و "بند سرده" و پروژه بزرگ "چهارديوال"، در همين ولسوالى موقعيت دارد.
ده يک: اين ولسوالى، در ١٨کيلومترى شرق شهرغزنى موقعيت داشته و در شرق با ولسوالى زرمت پکتيا سرحد مشترک دارد. يک معدن بزرگ سنگ کرومايت نيز در اين ولسوالى وجود دارد، که تا کنون همچنان دست نخورده مانده است.
زنخان : ولسوالى زنخان، در ٢١ کيلومترى شرق مرکز موقعيت دارد. در شرق با لوگر و در شمال با ولايت ميدان وردک همسرحد است، يک بند بزرگ آب به نام "زنخان" در اين ولسوالى موجود است و تاريخچۀ باستانی نيز دارد.
خواجه عمرى: اين ولسوالى، در ١٦ کيلومترى شمال غرنى موقعيت دارد و به اثر باغ ها و سرسبزى بيشتر، به پغمان غزنى نيز مشهوراست و زمين هاى زراعتى آن، از بند سلطان آبيارى ميشود.
واغز: اين ولسوالى، در ١٤ کيلومترى شرق شهرغزنى موقعيت دارد. اکثر مناطق اين ولسوالى، از کوه ها و تپه ها تشکيل شده و اقتصاد مردم اين ولسوالى، بر زراعت و مالدارى استوار است.
قره باغ: ولسوالى قره باغ در ٥٥ کيلومترى جنوب غزنى و در مسير شاهرا غزنى- کندهار واقع است. اين ولسوالى در شرق با ولسوالى گيرو، درغرب با ولسوالى جاغورى، در شمال با ولسوالى واغز، و در جنوب با ولسوالى مقر، سرحد دارد و بندهاى زردسنگ و زردالو و همچنان معدن طلاى زرکشان به کوهى درغرب اين ولسوالى موقعيت دارد. وضعيت فرهنگى و تعليمى اين ولسوالى نسبتا خوب بوده و مکاتب در هر منطقۀ آن فعال است. آب و هواى قره باغ، معتدل و به جز برخى قسمت هاى سردسير، بقيه مناطق آن براى کشت و زراعت مناسب است و انواع ميوه جات و سبزيجات ازآن به دست مى آيد. از خدمات صحى کماکان برخورداربوده و برخى کلينيک ها در مرکز و اطراف اين ولسوالى فعال است.
گيرو: اين ولسوالى، در حدود ٦٠ کيلومترى مرکز موقعيت دارد و در شرق با ولسوالى يوسف خيل پکتيکا هم سرحد است.
آب بند: اين ولسوالى، در ٧٠ کيلومترى مرکز در امتداد شاهراه کابل – کندهار موقعيت دارد و در جنوب با ولايت پکتيکا هم سرحد است.
مقر: اين ولسوالى، در ١٠٠ کيلومترى مرکز غزنى، در جنوب امتداد شاهراه کابل – کندهار موقعيت دارد و از جمله ولسوالى هاى درجه اول و پُرنفوس غزنى محسوب ميشود.
گيلان: گيلان، در فاصله ١٢٠ کيلومترى مرکز در امتداد شاهراه کابل – کندهار واقع است و در جنوب، با ولسوالى شاجوى زابل هم سرحد است.
ناوه : ناوه در ١٥٥ کيلومترى جنوبشرق مرکز موقعيت دارد. آب ايستاده نيز در همين ولسوالى واقع است و در شرق با ولسوالى هاى خوشامند و وازيخواه پکتيکا سرحد دارد. از اينکه ولسوالى ناوه از ازدحام خالى بوده و داراى محيط آرام است؛ پرنده هاى نادر(کمياب) نيز در اين ولسوالى سکونت اختيار مى کنند.
ناور: ولسوالی ناور، در يک منطقۀ کوهستانى و در ٩٠کيلومترى شمالشرق شهرغزنى موقعيت دارد. اين ولسوالى، در شرق با ولسوالى هاى بهرام شهيد و رشيدان،  در غرب با ولسوالى اجرستان و ميرامور دايکندى، در شمال با بهسود و دايميرداد ولايت ميدان وردگ و در جنوب با مالستان و جاغورى، همسرحد است. دشت ناور، چراگاه بزرگ براى کوچى ها است. زمستان پربرف و طولانى، تابستان معتدل و زمين هاى وسيع دارد؛ حاصلات درختی و زراعتى در اين ولسوالى، به نسبت سردى هوا خوب نيست و نفوس آن، در مقايسه با مساحت آن کم است. سطح فرهنگى و تعليمى در اين ولسوالى، نسبتاً پايين است و از خدمات صحى نيز نسبتاً محروم است.
جاغورى: اين ولسوالى در ٧٥ کيلومترى مرکز ولايت و در سمت غرب شهرغزنى واقع است. مرکزآن سنگماشه بوده و اين ولسوالى، در شرق با قره باغ و مقر، در غرب با مالستان، در شمال با ناور، و در جنوب با گيلان و شاتوى ولايت زابل همسرحداست. جاغورى پرنفوس ترين ولسوالى غزنى ميباشد. کوه ها و تپه ها، دوسوم مساحت اين ولسوالى را تشکيل داده، طبيعت ملايم و زمين هاى کم اما حاصلخيز دارد و ميوه جات گوناگون در اکثر نقاط آن، به وفور يافت ميشود. وضعيت فرهنگى در اين ولسوالي رشد چشمگير دارد؛ اخيراً تعليم و تربيه در آن بسيار انکشاف يافته و داراى يک دارالمعلمين نيز ميباشد. تجارت در جاغورى رشد روزافزون دارد و از خدمات صحى مناسب نيز بهره مند بوده و ده ها کلينيک و يک شفاخانۀ بزرگ در مرکز اين ولسوالى فعال است.
مالستان : قسمت هاى بيشتر اين ولسوالى، از کوه ها تشکيل شده و در حدود ١١٠ کيلومترى غرب مرکز (شهرغزنى) واقع است. اين ولسوالى در شرق با ولسوالى جاغورى، در غرب با اجرستان و ارزگان خاص، در شمال با ناور و اجرستان، و در جنوب با ارزگان خاص همسرحد است. مالستان از طبيعت نيمه معتدل و ساحات اکثراً کوهستانى برخوردار است؛ محصولات درختى و زراعتى، در برخى نًقاط آن مناسب و در برخى نقاط نامناسب است و در آبيارى، اکثراً از کاريزهاى طبيعى و آب برف استفاده ميکند. وضع تعليمى و فرهنگى آن اخيرا بهتر شده و وضع ترانسپورتى و خدمات صحى، به دليل دورى از مرکز و کوهستانى بودن ساحات، چندان مناسب نيست.
اجرستان: اين ولسوالى نيز در ١٦٠کيلومترى غرب شهر غزنى موقعيت دارد، با ولايت ارزگان هم سرحد است و مردم آن، هرسال حاصلات بيشترى از برکت آب ها و کاريزهاى زياد آن به دست مى آورند.
رشيدان: اين ولسوالى، در ٢١ کيلومترى شمال شهر غزنى موقعيت دارد. در شرق با ولسوالى جغتوى ميدان وردک همسرحد است.
جغتو : اين ولسوالى، در ١٨ کيلومترى غرب مرکز واقع است و بند آب "سرآب" نيز در همين ولسوالى موقعيت دارد، که اکثر زمين هاى جغتو از اين بند آبيارى ميشوند.
خوگيانى: ولسوالى خوگيانى، در ١٢ کيلومترى غرب شهرغزنى موقعيت دارد و مردم آن، مصروف زميندارى و مالدارى هستند.