ولايت ميدان وردک علاوه بر مرکز( ميدان شهر )هشت واحد ادارى دارد که عبارت است از سيدآباد، جغتو، چک ، دايميرداد ، جلريز، حصه اول بهسود و بهسود مرکزى .
 ١-ميدان شهر :
ميدان شهر مرکز ولايت ميدان وردک در ٣٥کيلومترى غرب کابل موقعيت دارد که مساحت آن ٣٤٥ کيلومتر مربع و  ارتفاع آن از سطح بحر ٢٢٢٥متر ميباشد . ميدان شهر از ٥٩قريۀ اصلى و فرعى تشکيل شده وگنبدشاه که مربوط جغتاى است از مناطق تاريخى آن محسوب ميشود ، باشندگان آن مصروف زراعت ، باغدارى ، مالدارى و تجارت هستند و وضعيت اقتصادى شان بهتر نيست .
 ٢-سيدآباد:
ولسوالى سيدآباد از ولسوالى هاى درجۀ اول اين ولايت محسوب ميشود که در ٣٥کيلومترى ميدان شهر و در مسير شاهراه کابل کندهارموقعيت دارد ، مساحت اين ولسوالى ١٠٢٩ کيلومتر مربع و ١١٧ قريۀ اصلی و ٧٣ قريۀ فرعى دارد ، مردم آن مصروف زراعت ، باغدارى و مالدارى مى باشند وعلاقمند معارف هستند .
 ٣-جغتو :
ولسوالى جغتو از ولسوالى هاى درجۀ دوم اين ولايت محسوب ميشود که در ١٢٤کيلومترى ميدان شهر در  جوار ولايت غزنى موقعيت دارد . زمين هاى اين ولسوالى از نيمه دشت هاى وسيع تشکيل شده که ٢.٥ بخش آن قابل کشت است و برخى بيشتر باشندگان آن مصروف زراعت ، مالدارى و باغدارى ميباشند.
 ٤-ولسوالى چک :
ولسوالى چک از ولسوالى هاى درجۀ سوم  اين ولايت است که در ٤٠ کيلومترى ميدان شهر موقعيت دارد و داراى ١٩٣ قريۀ است .اين ولسوالى از سطح بحر٢٢٠٠متر  ارتفاع دارد ،مساحت آن ١١٧٧کيلومتر مربع ميباشد .بند برق چک در اين ولسوالى موقعيت دارد و درياى لوگر از مناطق اين ولسوالى سرچشمه گرفته است . مردم اين ولسوالى مصروف زراعت ، باغدارى و مالدارى هستند .
 ٥-نرخ :
 نرخ ولسوالى درجۀ سوم اين ولايت است که در ٨ کيلومترى جنوب و جنوب غرب ميدان شعر موقعيت دارد ، مساحت اين ولسوالى ٤٨٠ کيلومتر مربع و از ١٢٩ قريۀ اصلى و ٤٣ قريۀ فرعى تشکيل گرديده است . ارتفاغ آن از سطح بحر ٢٢٠٠متر ميباشد .مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و مالدارى ميباشند و وضعيت اقتصادى آنها نسبت به ولسوالى هاى ديگر بسيار ضعيف است ، سيب هاى اين ولسوالى از شهرت خوب برخور دارد و يک معدن بزرگ گروميت نيز در ولسوالى نرخ وجود دارد .
٦-جلريز :
جلريزاز ولسوالى هاى درجۀ دوم اين ولايت محسوب ميشود که در ٣٠ کيلومترى ميدان شهر موقعيت دارد. اين ولسوالى از ١٢٤ قريۀ اصلى تشکيل شده وبا مساحت ١١٣٩ کيلومتر مربع و ازسطح بحر ٢٣٧٥متر ارتفاع دارد .مزار پوشته و کشک تپه از مناطق باستانى اين ولايت محسوب مشود و باشندگان آن به طور عموم مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
 ٧-حصه اول بهسود :
اين ولسوالى از ولسوالى هاى درجۀ دوم ميدان وردک محسوب ميشود که با مساحت١٣٢٥ کيلومتر مربع در ٥٥ کيلومترى غرب ميدان شهر موقعيت دارد و از ٢٣٢ قريۀ اصلى و ١٥١فرعى تشکيل شده است . از سطح بحر ٢٩٩٥ متر ارتفاع دارد.  شينيه از مناطق تاريخى اين ولسوالى است و درياى هلمند که از اين منطقه ميگذرد زيبايى اين ولسوالى را افزوده است ، مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و مالدارى ميباشند؛ اما در بخش صنايع دستى نيز مهارت دارند .
 ٨-بهسود مرکزى :
 بهسود مرکزى ولسوالى درجۀ اول ميدان وردک است که با داشتتن مساحت ٢١٨٦  کيلومتر مربع و ٦٧٨ قريۀ اصلى و ١٩٢ فرغى در١١٣ کيلومترى ميدان شهر موقعيت دارد و ارتفاع آن از سطح بحر ٢٩٥٠متر ميباشد . باشندگان اين ولسوالى مصروف صنايع دستى ، زراعت و مالدارى ميباشند . قوقرون از مناطق تاريخى اين ولسوالى است و معدن مشهور آهن ( حاجى گک ) نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد.
٩-دايمرداد ( جلگه ) :
دايميرداد ولسوالى درجۀ سه اين ولايت است باداشتن ١١٢ قريۀ اصلى و مساحت  ١٣٤٢ کيلومتر در ٩٠ کيلومترى ميدان شهر موقعيت دارد  و ارتفاع آن از سطح بحر ٢٤٥٠متر ميباشد .قلعۀ ارگ ، کافر قلعه ، کتب تپه  ، قلعۀ بودک ، تپه چتو و لوى بودک از مناطق تاريخى اين ولايت محسوب ميشود  و مردم آن مصروف زراعت و مادارى ميباشند، معدن گچ اين ولسوالى در اقتصاد باشندگان نقش خوب ايفا کرده است.