هرات يکى از ولايات بزرگ افغانستان است که باداشتن کاخ ها و منارهاى تاريخى و زبيا از شهرت والا برخوردار است. اين ولايت ١٦ واحد ادارى دارد که يک مرکز و ١٥ ولسوالى ميباشد. شهر هرات به هدف کنترول امور و دست رسى به مشکلات باشندگان آن به ١٢ ناحيه تقسيم شده است .
 ١-ادرسکن :
اين ولسوالى در ٤٥کيلومترى شرق هرات در امتداد شاهراه کندهار موقعيت دارد . پشتون ها ، تاجک و ايماق از باشندگان اصلى اين ولسوالى ميباشند و امور زراعتى را پيش مبيرند. ولسوالى ادرسکن در شمال و غرب با ولسوالى پشتون زرغون، در جنوب با شيندند، در شرق بافارسى ودرغرب با ولسوالى گذره همسرحد ميباشد.تاکنون معادن طلا ، تيل و مس در آن کشف گرديده است .
 ٢-انجيل :
اين ولسوالى در نزديکى و سرحد جنوب شهرهرات موقعيت دارد. برخى بيشتر زمين هاى آن از اثر اعمار ساختمان ها و شهرک ها از بين رفته است .
 ٣-اوبه :
اين ولسوالى در صد کيلومترى شمال شهر هرات موقعيت دارد که با داشتن محيط خوب و موقعيت زيبا از مناطق تفريحى اين ولايت محسوب ميشود . اين ولسوالى در شرق با پشتون زرغون در جنوب با ولسوالى کرخ، در شمال با ولايت بادغيس و در شمال شرق با ولسوالى چشت شريف همسرحد ميباشد .
 ٤-پشتون زرغون :
ولسوالى پشتون زرغون  در ١٠٠ کيلومترى شمال شرق شهر هرات موقعيت دارد که اکثريت باشندگان آن پشتون، تاجک ، تايمنى و ايماق مباشند .اين ولسوالى در جنوب با گذره ، درشمال با چشت شريف و در غرب با ولسوالى کرخ همسرحد است .
 ٥-چشت شريف :
اين ولسوالى در ١٥٠ کيلومترى شمال شرق شهر هرات  موقعيت دارد و نام آن به چشت شريف صوفى بزرگ اسلام بخاطرى منسوب است که زيارت وى در اين ولسوالى موقعيت دارد . ولسوالى کوهستانى چشت شريف در شمال با ولايت غور، در جنوب با پشتون زرغون ، در غرب با اوبه  و در شرق با ولسوالى فارسى همسرحد ميباشد .معادن بزرگ  طلا ، مرمر  و زغال سنگ نيز در اين ولسوالى وجود دارد.
 ٦-زنده جان :
اين ولسوالى در تاريخ باستانى هرات به نام فوشنگ نيز مسمى گرديده است و مرکز آن اکنون نيز به نام فوشنگ ياد ميشود . در شمال با کهسان ، در شمال شرق با شهر هرات و ولسوالى انجيل هم سرحد است و پروژه ناتکميل سمنت از منطه مشهور اين ولسوالى است .
 ٧-شيندند:
ولسوالى شيندند از ولسوالى هاى درجه اول و مشهور هرات است. مرکز نظامى شيندند و ميدان هوايى نظامى شيندند نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد. باشندگان اين ولسوالى مصروف زراعت ميباشند ، در شمال با ادرسکن، در جنوب با کشور ايران، در شرق با ولايت فراه و در غرب به ولسوالى غوريان همسرحد ميباشد .
٨-غوريان :
ولسوالى غوريان در صد کيلومترى غرب شهر هرات موقعيت دارد که در حدود ١١٢ قريه دارد و با کشور ايران همسرحد است .درياى هريرود از همين ولسوالى به سوى ايران جريان دارد ، معدن بزرگ آهن در کشور نيز در اين ولسوالى کشف  شده و معادن سمنت و نمک نيز دارد .ولسوالى غوريان در شمال با کهسان، در جنوب و شرق با زنده جان و شيندند و در غرب با کشور ايران همسرحد ميباشد .
 ٩-فارسى :
اين ولسوالى در ٣٠٠ کيلومترى شرق هرات موقعيت دارد که مردم آن غريب و زنده گى عادى دارند.علاوه بر راه هاى مواصلاتى ، سرک هاى ديگر اين ولسوالى نيز خام و هنوز هم از خدمات تيليفونى محروم است .اين ولسوالى در شمال با هلمند ، درجنوب با نيمروز و فراه ، در شرق با هلمند و در غرب با ولسوالى ادرسکن هرات همسرحد ميباشد .
 ١٠-کرخ :
اين ولسوالى در ٤٥ کيلومترى شهر هرات موقعيت دارد و از ولسوالى هاى زيبا و سرسبز اين ولايت محسوب ميشود، تعدادى زيادى ازباشندگان هرات براى ميله ها از اين ولسوالى ديدار مى نمايند و همچنان از امنيت کامل برخوردار است .
 ١١-کشک رباط سنگى :
اين ولسوالى در ١٥٠کيلومترى شمال غرب  شهر هرات موقعيت دارد و از ولسوالى هاى پر نفوس اين ولايت محسوب ميشود .در شمال با کشک کهنه ، در جنوب با کهسان ، درشرق با ولسوالى اوبه ، در غرب با کشور ترکمنستان همسرحد است. بندر تجارتى تورغندى نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد .
 ١٢-کشک کهنه :
اين ولسوالى در ١٥٠ کيلومترى شهر هرات موقعيت دارد که باشندگان آن تا حدى بيشتر از خدمات عامه محروم اند.اين ولسوالى در شمال با ولايت بادغيس، در جنوب با رباط سنگى کشک، در شرق با ولسوالى اوبه و در غرب با کشور ترکمنستان هم سرحد ميباشد .
 ١٣-کهسان :
ولسوالى کهسان در ١١٦کيلومترى شمال غرب هرات موقعيت دارد . اينکه ولسوالى کهسان با کشورهاى ايران و ترکمنستان همسرحد است ، زمينه هاى بيشتر کارى براى باشندگان آن مساعد گرديده است .حوزه تيل هرات و بندر اسلام قلعه نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد .اين ولسوالى در شمال با رباط سنگى کشک ، در جنوب با غوريان ، در شرق با زنده جان و در غرب با کشور ايران همسرحد است .
 ١٤-گذره :
گذره از ولسوالى هاى نزديک به شهر هرات اين ولايت محسوب ميشود که در حدود ٢٥ کيلومترى مرکز موقعيت دارد و به نام دروازه هرات نيز مسمى است .شهرک صنعتى و ميدان هوايى ملکى هرات نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد .
 ١٥-گلران:
ولسوالى هرات در ١٢٠ کيلومترى غرب هرات موقعيت دارد . در شمال غرب با کشور ترکمنستان، در شرق با کشک در جنوب با زنده جان و  ولسوالى کهسان همسرحد است .