ولايت هلمند علاوه بر شهرلشکرگاه ( مرکز ) ١٤ واحد ادارى دارد.
١- لشکرگاه :
لشکرگاه مرکز ولايت هلمند و يک منطقۀ پُرنفوس کشور است. در اينجا ميدان هاى هوايى نظامى و ملکى، تعدادى از فابريکات ،زمين هاى وسيع زراعتى و بازارهاى مختلف وجود دارد و مردم آن مصروف کارهاى روزمره خود هستند .
٢- نادعلى :
نادعلى يک ولسوالى پرنفوس هلمند است که در ١٧ کيلومترى غرب شهر لشکرگاه موقعيت دارد .زمين هاى آن از کانال آبيارى ميشود و برخى بيشتر باشندگان آن ناقلين و از مناطق مختلفت کشور است .مساحت اين ولسوالى ٤٦٩٢کيلومتر مربع و نفوس تخمينى آن ٩٠١٠٠ تن است و ١٦٤ قريه دارد .
٣- مارجه :
مارجه در ٣٥ کيلومترى شهر لشکرگاه موقعيت دارد و زمين هاى آن از کانال بغرا آبيارى ميشود . باشندگان مارجه ناقلين و نفوس آن ٢٦٦٠٠ تن تخمين شده .
 
٤- ناوه بارکزاى :
اين ولسوالى در٢٤ کيلومترى جنوب مرکز ولايت در پهلوى درياى هلمند موقعيت دارد و همچنان يک ولسوالى پرنفوس هلمند است . برخى بيشتر باشندگان آن در اصل  اقوام بارکزى و در حدود ٩١٢٠٠تن در آن زندگى دارد .مساحت اين ولسوالى ٦٥٧ کيلومتر است و ١٢٩ قريه دارد .
٥- گرمسير :
اين ولسوالى در ٧٦کيلومترى جنوب شهر لشکرگاه موقعيت دارد. زمين هاى آن در حومه درياى هلمند آباد شده و توسط کانال جدا شده از دريا آبيارى ميشود .١٥٠ قريه دارد وداراى مساحت ٢٠٢٥٧ کيلومتر مربع است . نفوس اين ولسوالى ٨٦٩٠٠ تن تخمين شده ، برخى بيشتر از باشندگان آن ناقلين و تعدادى کمى آن باشندگان اصلى منطقه هستند .
 ٦-خانشين :
اين ولسوالى در١٦٠کيلومترى جنوب شهر لشکرگاه موقعيت دارد و با کشور پاکستان همسرحد است ، برخى بيشتر زمين هاى خانشين ريگستان ها تشکيل کرده است .٩٦ قريه و ١٦٠ کيلومتر مربع مساحت دارد . مردم اين ولسوالى ناقلين و باشندگان منطقه هستند که نفوس آنها ٢٦١٠٠ تن تخمين شده است .
٧- ديشو:
اين ولسوالى در ٢١٥ کيلومترى جنوب شهر لشکرگاه موقعيت دارد . زمين هاى ديشو از درياى هلمند آبيارى ميشود ، ٧٥قريه و ٩٧٩٢کيلومتر مربع مساحت دارد . مردم آن باشندگان محلى و ناقلين است که نفوس آنها ٢٠٢٠٠تن تخمين شده است .
 ٨-واشير :
اين ولسوالى در ١٤٣ کيلومترى شمالغرب شهرلشکرگاه موقعيت دارد.زمين هاى آن از کاريزها وچشمه ها آبيارى ميشود ، ٦٤قريه و ٤١٠٥کيلومتر مربع مساحت دارد ، برخى بيشتر باشندگان اين ولسوالى مردم محلى و نفوس آنها ١٥٤٠٠ تن تخمين شده است .
٩- نوزاد :
ولسوالى نوزاد در ١٢٨کيلومترى شمال شهر لشکرگاه موقعيت دارد . زمين هاى آن توسط کاريز و چشمه ها آبيارى ميشود .١٧٣ قريه و ٤٥٦٠ کيلومتر مربع مساحت دارد .نفوس اين ولسوالى ٥٠٣٠٠ تن تخمين شده است .
١٠- موسى قلعه :
ولسوالى موسى قلعه در ١١٠کيلومترى شهر لشکرگاه موقعيت دارد . زمين هاى آن توسط کاريز و چشمه ها آبيارى ميشود .١٠٧قريه دارد ، برخى بيشتر باشندگان آن مردم محلى و نفوس آنها ٥٨٤٠٠ تخمين شده است .
١١- باغران :
ولسوالى باغران در٢١٠ کيلومترى شمال شهر لشکرگاه موقعيت دارد .زمين هاى آن از کاريزها و چشمه ها آبيارى ميشود . ٢٩٥قريه و ٣٥٨٧ کيلومتر مربع مساحت دارد .باشندگان آن مردم محل ونفوس آنها ٨٠٦٠٠ تن تخمين شده است .
 ١٢-کجکى :
ولسوالى کجکى در ١٣٣ کيلومترى شمال شرق  شهر لشکرگاه موقعيت دارد . برخى از زمين هاى آن از درياى هلمند و زمين مرتفع آن از کاريزها آبيارى ميشود .ولسوالى کجکى ٣٦٠ کاريز دارد و نفوس آن ٧٠٥٠٠ تخمين شده است .همچنان ١٧٠ قريه و ١٩٣٩ کيلومتر مربع مساحت دارد .در اين ولسوالى يک بند برق نيز وجود دارد که اکنون برق آن علاوه بر چند ولسوالى هلمند به شهرهاى لشکرگاه و کندهار نيز انتقال ميشود .
١٣-سنگين :
ولسوالى سنگين در ٩٠ کيلومترى شمال شرق شهر لشکرگاه موقعيت دارد ، زمين هاى آن از درياى هلمند آبيارى ميشود . ٥٦قريه و ٢٩١ کيلومتر مربع مساحت دارد و همچنان نفوس آن ٥٩١٠٠ تن تخمين شده است .
١٤- گرشک ( نهرسراج ) :
ولسوالى نهرسراج در ٤٨ کيلومترى شمال شهر لشکر گاه موقعيت دارد . زمين هاى آن از درياى هلمند آبيارى ميشود .٢٠٧ قريه و ١٦٦٢کيلومتر مربع مساحت دارد ، باشندگان آن از مردم محل و ناقلين تشکيل شده که نفوس آنها ١١٦١٠٠ تن تخمين شده است.