ولايت لغمان په شمول مرکز شش واحد ادارى دارد که شهر مهترلام مرکز و اليشنگ، الينگار، دولت شاه، قرغه يى و بادپښ ولسوالى هاى اين ولايت ميباشد .
 ١-مهترلام :
مهترلام مرکز اين ولايت است که علاون بر مقام ولايت ، تمامى دواير دولتى در اين شهر موقعيت دارد و زيارت مهترلام بابا ، اهميت اين شهر را بيشتر کرده است .
در اين شهر زمين هاى وسيع زراعتى وجود دارد و باشندگان آن مصروف زراعت ميباشند ، مهترلام ٥١قريه دارد که چهاردهى ، تکرى ، حيدرخانى ، عمرزى ، پشه يى ، اليشنگ ، ده زيارت ، شمنگل، تاجگرى ، چندول ، اندروړ و بصرام از قريه هاى مهم مهترلام محسوب ميشود .
 ٢-الينگار :
دره تند و تنگ الينگار در ٢٥ کيلومترى مهترلام موقعيت دارد که در شمال شرق با کنر ، ننگرهار و نورستان همسرحد است ، برخى بيشتر از ساحات اين ولسوالى کوهستانى است . جنگلات و چهارمغز در آن زياد دريافت ميشود . جوار، گندم و سبزيجات ديگر در اين ولسوالى کشت ميشود و درياى الينگار نيز از آن ميگذرد .
 ٣-اليشنگ :
ولسوالى اليشنگ در حدود ٢٠ کيلومترى شمال غرب مهترلام موقعيت دارد و نفوس باشندگان آن ٦٨،١٥٣تن تخمين شده که برخى بيشتر آنها مصروف زراعت و مالدارى ميباشند .
 ٤-دولت شاه :
ولسوالى دولت شاه در ٤٠ کيلومترى شمال مهترلام درهمسايگى ولايت پنجشنير موقعيت دارد و نفوس باشندگان آن ٤٠،٨٨٧تن تخمين ميشود .
مردم اين ولسوالى نياز هاى زنده گى خود از طريق زراعت و مالدارى فراهم ميسازند .
 ٥-قرغه يى :
ولسوالى قرغه يى در ٢٠کيلومترى جنوب شرق مهترلام موقعيت دارد و نفوس باشندگان اين ولسوالى در حدود ٧٠،٦٨٨تخمين شده .اين ولسوالى داراى زمين هاى وسيع زراعتى ميباشد و برخى بيشتر باشندگان آن زراعت پيشه اند ، سبزيجات از محصولات اين ولسوالى است که به کابل انتقال ميشود .
درياى کابل و شاهراه کابل – جلال آباد نيز از اين ولسوالى ميگذرد .
٦-بادپښ :
اين ولسوالى در ٧٠ کيلومترى غرب مهترلام بابا ولسوالى سروبى ولايت کابل همسرحد است، قبلاً مربوط مرکز بود ؛ اما درسال ١٣٩١ هجرى شمسى از مرکز جدا و بحيث ولسوالى ويژه تاسيس شد .برخى بيشتر مناطق اين ولسوالى کوهى و زمين هاى زراعتى در آن کم است .