ولايت کنر به شمول مرکز، ١٥واحد ادارى دارد
١-اسعدآباد:
شهر اسعدآباد مرکز ولايت کنر است که ٤٨٠ کيلومتر مربع مساحت داشته و با ١٣٣٤٤٥ تن باشنده، داراى ٥٢ قريۀ کوچک و بزرگ است. اسعدآباد به نام چغسراى نيز مسمى است و يک تپۀ تاريخى به نام چغان نيز در شمال شهر اسعدآباد وجود دارد، که حکمرانى چغانى ها را پشت سر گذاشته و دارى ارزش تاريخى ميباشد. اين شهر از نگاه طبيعت بسيار زيبا است؛ درياى درۀ پيچ، در بين شهر جريان دارد و همچنان درياى بزرگ کنر، از حومۀ اين شهر ميگذرد.
٢-ولسوالى نرنگ:
اين ولسوالى، در جنوب شهر اسعدآباد در امتداد شاهراه اسعدآباد – جلال آباد موقعيت دارد و باداشتن مساحت  ١٦٤ کيلومتر مربع ، ٦٨قريۀ بزرگ و کوچک دارد که به اساس معلومات اخير، تعداد جمعيت اين ولسوالى به ٤٨٧٠٠تن ميرسد و اکثر آنها مصروف زراعت و مالدارى هستند.
٣-ولسوالى څوکى:
اين ولسوالى که از مناطق کوهستانى و جنگلات تشکيل شده، در جنوب اسعدآباد و در امتداد شاهراه جلال آباد موقعيت دارد و با داشتن ١٢٢ قريۀ کوچک و بزرگ، داراى مساحت ٢٤٩کيلومتر مربع است. نفوس اين ولسوالى، به اساس معلومات اخير ۵۴۷۲۵ تن خوانده شده، که بخش اعظم آنها مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
٤-ولسوالى نورگل:
اين ولسوالى نيز در جنوب شهر اسعدآباد در امتداد شاهراه جلال آباد موقعيت دارد و باداشتن مساحت ٣٦٧ کيلومتر مربع و ٨٧قريۀ  بزرگ و کوچک، با ولسوالى هاى ښيوه و درۀ نور ننگرهار همسرحد است. نفوس اين ولسوالى ٥٣١٧٠تن خوانده شده و اکثر مردم آن، مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
٥-ولسوالى خاص کنر:
اين ولسوالى در جنوبشرق اسعدآباد موقعيت داشته و با داشتن مساحت ٣٣٧کيلومتر مربع، از ٦٦ قريه تشکيل يافته و نفوس آن ۴۷۸۹۰ تن تخمين شده است. باشندگان اين ولسوالى، مصروف زراعت و مالدارى هستند و با خط ديورند و ولسوالى ښيوۀ نگرهار همسرحد است. سيد جمال الدين افغانى نابغۀ بزرگ شرق نيز در اين ولسوالى چشم به جهان گشوده است.
٦-ولسوالى سرکانو:
    اين ولسوالى نيز درجنوبشرق اسعد آباد موقعيت دارد، مساحت آن ٢٩٧ کيلومتر مربع بوده و ٨٣ قريه دارد. نفوس اين ولسوالى ۴۵۹۳۰ تن تخمين شده، که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
٧-ولسوالى مروره:
اين ولسوالى؛ در شرق اسعدآباد موقعيت دارد و باداشتن مساحت ١٥٩ کيلومتر مربع، از ٤٣ قريه تشکيل شده است. نفوس ولسوالى سرحدى مروره ۲۶۸۵۰ تن تخمين شده و با خط ديورند، ولسوالى هاى سرکانو، شيگل و همچنان مرکز اين ولايت همسرحد است.
٨- شيگل:
اين ولسوالى؛ در شرق اسعدآباد مرکز اين ولايت موقعيت دارد که از  ٩٥قريۀ کوچک و بزرگ و مناطق جنگلزار تشکيل شده است. درحدود ۵۷۳۷۰ تن نفوس دارد که مصروف زراعت و مالدارى هستند؛ همچنان کشيمرخان يکى از قوماندانان مشهور جهادى، باشندۀ اين ولسوالى ميباشد.
٩-ولسوالى اسمار:
اين ولسوالى؛ در شرق شهر اسعدآباد موقعيت دارد و باداشتن مساحت ٩١٠ کيلومتر مربع، از ٤٧ قريه تشکيل شده است. نفوس اين ولسوالى به اساس معلومات اخير در حدود ۲۹۵۴۵تن تخمين شده، که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
اگر بند برق سره تاق که در زمان حاکميت سردار محمد داوود خان سروې شده و در امتداد درياى بزرگ کنر موقعيت دارد، ساخته شود، توليد ظرفيت ٢٥٠٠ ميگاوات برق را خواهد داشت.
١٠-ولسوالى دانگام:
ولسوالى دانگام؛ يک ولسوالى کوهستانى اين ولايت است که در حومۀ خط ديورند موقعيت دارد. مساحت اين ولسوالى ٣٣٤کيلومتر مربع است و در حدود ۲۴۶۳۰ تن در ٣٦ قريۀ اين ولسوالى سکونت دارند، که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
  ١١-ولسوالى غازى آباد:
اين ولسوالى در شرق شهر اسعدآباد موقعيت دارد و بامساحت ٣٧٧ کيلومتر مربع، از ٥٥ قريۀ کوچک و بزرگ تشکيل شده است. نفوس غازى آباد، درحدود ۳۷۲۹۰ تن تخمين شده و اکثر آنها مصروف زراعت و مالدارى ميباشند. اقوام گجر، سالارزى و مشوانى در اين ولسوالى سکونت دارند و در ساحات کوهستانى جنگلات نيز دارد.
١٢-ولسوالى ناړۍ:
اين ولسوالى نيز در شرق شهر اسعدآباد موقعيت دارد و بامساحت ٣٧٧کيلومتر مربع، از ٨١ قريۀ کوچک و بزرگ تشکيل شده است. نفوس ولسوالى مذکور درحدود ۴۷۷۶۵ تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند. کوه هاى اين ولسوالى، با درخت هاى ناجو پوشيده شده و با چترال خط ديورند، ولسوالى کامديش در شرق نورستان و ولسوالى غازى آباد همسرحد است. اقوام ساکنين اين ولسوالى، عبارت از گجر، سالارزى، مشوانى و کوهستانى ميباشند.
١٣- ولسوالى وته پور:
اين ولسوالى؛ در شمال اسعدآباد مرکز اين ولايت موقعيت دارد که توسط درياى پيچ، به دو قمست تقسيم و از ٤٩ قريۀ کوچک و بزرگ تشکيل شده است. نفوس اين ولسوالى، در حدود ۲۸۵۹۵ تن تخمين شده و با ولسوالى مانوگى، وانت وايگل (ولسوالى مرکزى نورستان) و شهر اسعدآباد همسرحد است. بند برق مناگى اکنون منظور شده که بر فراز درياى دره پيچ، در همين ولسوالى اعمار ميشود و ظرفيت توليد دونيم ميگاوات برق را دارد. باشندگان اين ولسوالى مصروف زراعت و مالدراى هستند.
 ١٤-ولسوالى مانوگى:
اين ولسوالى نيز در شمال شهر اسعدآباد موقعيت دارد و از نگاه نفوس و مساحت، بزرگترين ولسوالى اين ولايت شمرده ميشود. مساحت اين ولسوالى کوهستانى، ٥٣١کيلومتر مربع و نفوس آن درحدود ۷۶۷۸۵ تن تخمين شده است. معادن قيمتى سنگ هاى(بيروچ، کونزيت و کمرين) در کوه هاى اين ولسوالى وجود دارد، اکثر باشندگان اين ولسوالى، از قبيلۀ ساپى تشکيل شده و علاوه بر استخراج معادن، مصروف زراعت و مالدارى هستند.
 ١٥-ولسوالى چپه دره:
اين ولسوالى نيز در شمال شهر اسعدآباد مرکز ولايت کنر موقعيت دارد و با مساحت ٢٢٩ کيلومتر مربع، از ١١٠ قريۀ کوچک و بزرگ تشکيل شده است. اين ولسوالى با واما (ولسوالى مرکزى نورستان) و ولايت لغمان همسرحد است و نفوس آن درحدود  ۴۷۶۰۵ تن تخمين شده، که اکثر آنان از قبيلۀ ساپى تشکيل شده است. معادن  سنگ هاى قيمتى (بيروچ ، کونزيت و کمرينو) در اين ولسوالى موجود است. به گفتۀ مقامات محلى، کار ١١٠٠ معدن اکنون در اين ولسوالى عملاً جريان دارد، که به شکل غيرفنى استخراج و به پاکستان قاچاق ميشود. اکثر باشندگان اين ولسوالى، مصروف استخراج معادن هستند.