ولايت ارزگان به شمول مرکز هشت واحد اداری دارد، در گذشته دارای شش واحد اداری بود، اما در این اواخر دو ولسوالی دیگر نیز برایش منظور شده است.
 ولسوالی های آن عبارت از دهراوود، چوره، گیزاب، چارچینو وخاص ارزگان میباشد ومرکز آن ترینکوت است، اما در این اواخر ولسوالی های سراب وچنارتو نیز ساخته شده است، که تا حال امور رسمی آن به شکل منظم آغاز نشده است.
 ١-ترينکوت:
 ترینکوت مرکز ولایت ارزگان میباشد، که در قلب ولایت موقعیت دارد، با ولایات کندهار ودایکندی سرحد مشترک دارد، در آنجا در پهلوی میدان هوایی ملکی ونظامی تمام ادارات دولتی فعالیت دارند. ترينکوت زمین های وسیع زراعتی  دارد و اکثر باشندگان این ولایت در همین شهر زندگی میکنند.
٢- دهراوود:
 اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى غرب ترينکوت موقعيت دارد، اين ولسوالى داراى زمین های وسیع زراعتی وباغ های سبز میباشد، دریا هلمند نیز از این ولسوالی عبور کرده و زمین های زراعتی این ولسوالى را آبیاری میکند.باشندگان این ولسوالی با تعلیم علاقه خاص دارند شماری از باشندگان این ولسوالی در کشورهای خارجی زندگی میکنند، در این ولسوالی گندم، جواری و برنج  زیاد کشت میشود.
 ۳- چوره:
 ولسوالی چوره در ٣٥ کيلومترى شمال شرق ترينکوت موقعيت دارد، باشندگان این ولسوالی نیز مصروف زراعت ومالداری اند وشماری اندک باشندگان این ولسوالی امور زندگی شانرا در شهر ترینکوت به پیش میبرد.این ولسوالی به جنگلات وسیع پوشانده شده است، که زیبایی زيادی را نیز برایش بخشیده است، در این ولسوالی شماری زیادی مناطق تاریخی نیز وجود دارد،که از آن جمله توره چینی، کاروان غوندی و نیکه جان زیارت  قابل یاد آوری است.
 ۴- چارچينو ( شهيد حساس) :
 این ولسوالی درحدود ٦٠ کيلومترى شمال غرب ترینکوت موقعيت دارد.باشندگان این ولسوالی نیز مثل ولسوالی های دیگر مصروف زراعت است ومهمترین حاصلات آن گندم وجواری میباشد.
 ٥-گيزاب:
 ولسوالى ياد شده در حدود ٧٠ کيلومترى شمال ترينکوت موقعيت دارد، دارای باغ های میوه تازه میباشد ودریا هلمند از قلب آن عبور میکند، اکثر مردم آن مصروف زراعت ومالدای میباشد.
 ٦-ارزگان خاص:
اين ولسوالى در ٩٠ کيلومترى شمال شرق ترينکوت موقعيت دارد، هوای آن نسبت به دیگر ولسوالی های سرد میباشد. در این ولسوالی در پهلوی پشتون ها هزاره ها نیز زندگی میکنند. در این ولسوالی بخش تعلیم وتربیه بسیار رشد کرده است ودر پهلوی بچه ها دخترها نیز به مکاتب میروند.