ولايت خوست؛ ١٢ ولسوالى و به شمول مرکز سه واحد ادارى دارد که به نام هاى متون، لکن، و شمل ياد ميشوند.
 
صبرى: صبرى، يکى از ولسوالى هاى خوست است که در ٢٥ کيلومترى شمال شهر خوست موقعيت دارد. در شمال با ولسوالى جانيخيل ولايت پکتيا، در غرب با ولسوالى موسى خيل خوست، درشرق باولسوالى على شير همين ولايت، و در جنوب با شهر خوست همسرحد است و مردم آن، به کار تجارت و پيشه هاى ديگر مصروف اند.
 
باک: اين ولسوالى نيز در ٣٠ کيلومترى شمال شهر خوست موقعيت دارد که با ولسوالى هاى صبرى و ځاځى ميدان همسرحد است و گفته ميشود که يک بند بزرگ آب در اين ولسوالى ساخته ميشود، که سهولت برق را به تمامى شهر خوست فراهم کرده و قسمت بيشتر زمين ها نيز توسط آن آبيارى خواهد شد.
 
ځاځى ميدان: اين ولسوالى، در ٤٥ کيلومترى شمال شرق شهر خوست موقعيت دارد، که با منطقۀ کرم ايجنسى پاکستان ٨١ کيلومتر سرحد مشترک دارد. مردم آن با دولت همکاراند و از همه ولسوالى هاى خوست، يک ولسوالى امن محسوب ميشود. مقدار زيادى سنگ کرومايت، در کوه هاى اين ولسوالى وجود دارد.
 
على شير: اين ولسوالى، در ٣٥ کيلومترى شرق شهر خوست و در سرحد با خط ديورند موقعيت دارد. علاوه بر کاشتن چيزهاى ديگر در اين ولسوالى، برنج به مقدار زياد در آن کشت ميشود.
 
گربز: اين ولسوالى، در ٢٠ کيلومترى جنوبشرق شهر خوست موقعيت داشته و با ميرانشاه وزيرستان شمالى پاکستان، مرز طولانى دارد. مردم آن مصروف تجارت بوده و در انتقال اموال بين افغانستان و پاکستان نقش مهم دارند.
 
تنى: اين ولسوالى، در ١٨ کيلومترى جنوب شهر خوست موقعيت دارد؛ در غرب با ولسوالى نکى پکتيکا و در جنوب با وزيرستان جنوبى، سرحد مشترک دارد. در اين ولسوالى، معادن سنگ کرومايت زياد بوده و کوه هاى آن از جنگلات پوشيده است.
 
سپيره: اين ولسوالى، در ٥٥ کيلومترى جنوبشرق شهر خوست موقعيت داشته و با سه ولسوالى پکتيکا (نکه، زيروک و گيان) سرحد مشترک دارد؛ اين ولسوالى نيز در سرحد با وزيرستان جنوبى پاکستان واقع شده است.
 
دومنده: اين ولسوالى، درغرب شهر خوست و در امتداد شاهراه خوست - گربز موقعيت دارد. کوه هاى آن از جنگلات وسيع پوشيده شده، که از اين جهت حاصلات زياد جلغوزه نيز دارد.
 
موسى خيل: اين ولسوالى نيز يک ولسوالى کوهستانى است که در ٣٧کيلومترى سمت شمالشرق شهر خوست موقعيت دارد و باولسوالى جانى خيل ولايت پکتيا همجوار است. کوه هاى  آن، جنگل زار بوده و علاوه بر سنگ کرومايت، حاصلات چهارمغز و جلغوزه نيز دارد.
 
قلندر: اين ولسوالى، در ٤٠ کيلومترى شرق شهر خوست موقعيت دارد. ولسوالى موسى خيل در شمال و و ولسوالى نادرشاه کوت درجنوب اين ولسوالى واقع شده است.
 
نادرشاه کوت: اين ولسوالى، در شرق شهر خوست و در امتداد شاهراه خوست- گرديز موقعيت دارد. يک منطقه کوهستانى بوده وکوه هاى آن از درخت هاى جلغوزه و چهارمغز پوشيده است.
 
 اسمعيل خيل و مندوزى: اين ولسوالى، در نزديکى خوست موقعيت دارد، که در جنوب آن تنى و در شرق آن ولسوالى نادرشاه کوت واقع بوده و اکنون، کارهاى ساخت يک ميدان هوايى بين المللى نيز در آن جريان دارد.