درروز۱۶ حمل ۱۳۹۳ اسد چه باید کرد؟
هرکس که کارت رای دهی را اخذنموده ،   ۱۶ حمل  ۱۳۹۳ هجری شمسی مطابق ۵ اپريل ۲۰۱۴ ميلادی  به مرکزرای دهی میرود ورای خودرا به کاندیدمورد نظرخودمی دهد.
درآن روز به خاطرسهولت به رای دهندگان وجلوگیری ازضیاع وقت ، ٦٩٦٩ مرکزرای دهی که شامل ٢٨٦٦٣ محل رایدهی میباشد  ایجادگردیده که ازساعت ٧ صبح الی ٤ عصربازبوده درصورت انتظار مردم که قبل از ساعت ٤ عصر مراجعه کرده باشند وقت کارادامه می یابد.
درصورت که در روزرای دهی ازمرکزرای دهی که درآن جا ثبت نام کرده ام دورباشم چه کنم؟
شما می توانید برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی به هرمرکزکه خواهش شما بوده ونزدیک شما باشد رفته رای بدهید.
اگر رای دهنده کارت رایدهی خود را از ولایت لوگر گرفته باشد ولی در روز انتخابات در کابل است میتواند که رای بدهد؟
بلی این رای دهنده میتواندکه به یکی از محلات رایدهی در کابل برود و رای بدهد ، اما برای او فقط ورق رایدهی ریاست جمهوری داده میشود نه از شورای ولایتی کابل .
در روز رای دهی کسی که مریض ویا بندی باشد چه کند؟
 اگر مریض در خانه است و میخواهد رای بدهد یکتن از اعضای فامیل مریض همرای اوکمک کند واورابه مرکزرای دهی ببرد تاوی دررای دهی شرکت نماید،  اگر مریض در شفاخانه بستر است در محل رایدهی که درشفاخانه ایجاد میشود میتواند رای دهد ، برای زندانیان در زندان محل رایدهی  ایجاد میشود و میتوانند رای دهند ، اما زندانیانی که جرم شان سنگین باشد نمی  تواند درپروسه رای دهی شرکت نمایند.
آیا شوهربه جای زن خود وباالعکس ویا یک عضو فامیل بجای دیگرآن رای داده می تواند؟
نظربه حکم قانون انتخابات افغانستان ، رای دادن بشکل مستقیم صورت می گیرد. یعنی هرکس خودش رای می دهد وشخص دیگراز وی نمایندگی کرده نمی تواند وبرای زنان محلات جداگانه رای دهی ترتیب گردیده است .
مراکز رای دهی چگونه می باشد؟
زنان ومردان بطورجداگانه رای می دهندوامنیت مراکزرای دهی توسط پولیس موظف تامین می گردد. به هیج کس اجازه داده نمی شود که به مراکزرای دهی با سلاح داخل شود، درهرمرکزرای دهی چند محل یا نقطه رای دهی موجوداست .
رای دهنده زمانی که به محل  راى دهی می رود چه باید کند؟
کارت رای دهی خودرا  با خود داشته باشد و آنرا به کارمند موظف انتخابات نشان دهد و به وی اجازه بدهد که انگشت اشرا رنگ کند، وقتیکه ورق رایدهی را گرفت به غرفه رایدهی برود و کاندید مورد نظر خود را در ورق رایدهی نشانی کند و بعداً آنرا در صندوق مربوط بیاندازد.
وظایف کارمندان انتخابات چیست؟
کارت رایدهی رای دهنده را میگیرد و چهره رای دهنده را باعکس سرمی دهند و میبیند که رای دهنده از همین ولایت است  بعداً انگشت شهادت دست راست رای دهنده را  با رنگ مخصوص ،رنگ  می کنند.
بایدگفت که این رنگ برای چند روز  آینده باقی می ماند( پاک نمی شود) این کاربخاطراین است که هیج کس نتوانداضافه ازیک باررای بدهد، هرچند دو ویا چندکارت رای دهی راگرفته باشد.
متعاقباً شماره کارت رای دهنده را یادداشت و کارت وی نشانی ( سوراخ) شده ودوباره برایش داده می شودتادرآنتخابات پارلمانی که بعدهادایرمی گرددازآن استفاده گردد.
دراخیربرای رای دهنده دو ورق جداگانه رای دهی داده می شود یک برای ریاست جمهوری و یکی برای شورای ولایتی که آنرادریک غرفه جداگانه که جزخوداوکسی درآن نیست نشانی نماید.
این ورق رای دهی چگونه ساخته شده ومن چطورآنرانشانی نمایم؟
 ورق رایدهی ریاست جمهوری رنگ سبز و ورق شوراهای ولایتی رنگ نصوارى دارد ، ورق ریاست جمهوری یک صفحه بوده واز شورای ولایتی  نظر به ولایت از یک الی چند صفحه میباشد،  دراین ورق ( رای دهی ) لست تمام کاندیدان موجود میباشد که شامل شماره کاندیدان ، اسم ، حرب مربوط ،عکس ها ونشان های انتخاباتی آنان موجوداست .
درپهلوی نشان انتخاباتی هرکاندیدیک مربع می باشد که رای دهنده باید در همین مربع ،کاندیدموردنظرش را نشانی  نماید.
بعداً رای دهنده به غرفه مخصوص می رود که درآن هیج کسی اورا نمی بیندودرآنجا با قلم مخصوص مربع یادشده را نشانی ( ) نماید.
آیا رای دهنده می تواند اضافه ازیک مربع را نشانی کند؟
نظربه قانون ، هررای دهنده حق یک انتخاب را دارد ازاین خاطرصرف یک مربع را نشانی می کند نه اضافه ازآن را ، درغیرآن ورق رایدهی  او باطل می شود ورای او حساب نمی شود وزحمت او هدرمی رود.
باز چه می شود؟
زمانی که رای دهنده ورق رای دهی خود رانشانی کرد، آنرا قات نموده به به طرف صندوق های رایدهی که درهمانجا است میرود  وبعداً ورق رایدهی ریاست جمهوری را در صندوق خودش و از شورای ولایتی را درصندوق مربوط خودش میاندازد و بعداً محل رایدهی را ترک میکند.
هموطنان بی سواد که خوانده ونوشته نتوانند چه خواهندکرد؟
 آنها میتوانند یکتن از اعضای فامیل خود را بیاورند که همرای شان کمک کند و یا اینکه به ایشان ازطرف مسوولین انتخابات رهنمایی می شود؟
 کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات عکس ها ونشان های انتخاباتی کاندیدان را به شخص بی سواد معرفی می کنندکه کدام اسم با کدام کاندید مطابقت دارد.
افرادی که بیشترازیک کارت دارند باایشان چه معامله صورت می گیرد؟
یک شخص می تواند یک دفعه رای بدهد ، اخذکارت های زیاد فایده نداردبه خاطری که  انگشت  رای دهنده با رنگ مخصوص نشانی می شودکه تا چند روز رنگ آن پاک نمی شود.
برای جلوگیری ازتخلفات ازرای دهی چه کسی نظارت می کند؟
 مسوولین وکارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ، نمایندگان کاندیدان انتخابات ، نمایندگان احزاب سیاسی ، ،مشاهدین ملی وبین المللی ، نمایندگان رسانه ها که به ایشان اجازه ورود به مراکزداده می شودتاازجریان رای دهی نظارت کنند.
کی ها به تخلفات انتخاباتی رسیدگی می کنند؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی با 3 عضو معرفی شده ازجانب ملل متحد ، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشرویک عضو ستره محکمه که جمله 5 تن میشوند مطابق پیش بینی قانون انتخابات به این مقصد ایجادگردیده  اند وموظف اند به عموم اعتراضات وشکایات جوانب رسیدگی قانونی نمایند.
می توانم برای حفاظت جان خود ازبیم مخالفین سلاح خودرابا خود به مرکزرای دهی بیاورم ؟
نه هرگز،برای اینکه نیروهای امنیتی داخلی وخارجی مسوولیت امنیت انتخابات را بدوش دارند مگرخارج ازمراکزمستقرمی شوند که غیرازآنان آنهم درحالت ناامنی هیج کس مسلح  اجازه ورود به مراکزرای دهی را ندارد.
مهاجرین افغانی درخارج کشورچگونه رای خواهند داد؟
مهاجرین افغان اگرکارت های رای دهی راگرفته باشند ودرروز رای دهی درکشورشان باشند رای داده می توانند سایرمهاجرین افغان درهرکجا که هستند نمی توانندرای بدهند.
آیا مردان در محلات رای دهی زنان موجوداند؟
برای مردان اجازه ورود به محل رای دهی زنان داده نمی شود، تنها موظفین امنیتی درصورت بروزمشکلات ناامنی وحل مشکل می توانند داخل مراکزومحلات رای شوند وبس .
درصورت که انتخابات درساعات معینه ختم نشود چه خواهدشد؟
رایدهی به ساعت ٤  عصر خاتمه میابد ، اگر رایدهندگان قبل از ساعت ٤ عصر در محلات حضور میابند حق دارند که رای بدهند و کارمندان انتخابات موظف اند که الی زمان ختم رایدهی وظایف شانرا انجام دهند.  
بعدازختم کارمراکزرای دهی چه واقع خواهدشد ؟
ختم پروسه رای دهی اعلام شده ، شروع پروسه شمارش آرا اعلام می گردد.
شمارش آرا چه وقت ختم وبرنده انتخابات اعلام می گردد؟
شمارش آراء بعد از ختم رایدهی در محلات رایدهی صورت میگیرد ،ورق نتایج ( هر کاندید چقدر رای گرفته است) هر محل بعداً همراه با اوراق رایدهی حساب شده به دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات انتفال میابد ، بعداً اوراق نتایج تمام محلات از دفتر ولایتی به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل انتقال میگردد که این اوراق نتایج در کابل به صورت کمپیوتری بررسی شده ونتایج تمام محلات از سراسر کشور جمع گردیده و بعداً نتایج اعلان میگردد
نتایج نهایی چه زمانی اعلام می گردد چون منتظرآن  هستم ؟
 نتایج نهایی بعد از دوره شکایات واعتراضات در ٢٦ سنبله اعلان میگردد.
نامزد ریاست جمهوری چقدر رای باید بگیرد تا برنده شود؟
درختم شمارش هرنامزدې که بیشتراز50 فیصد آرای انداخته شده مردم  را بدست آورد برنده می گرددواگرهیج کس نتوانست بیشتراز50 آرا را بدست آورد درآنصورت قانون اساسی دوردوم انتخابات را پیش بین شده که درآن دوکاندید دارای رای بیشتررقابت می کنند وهریک که رای اکثریت را بدست آورد ، برنده است .
آیا چگونه مطمین گردم که ورق نتایج در جریان انتقال از محل رایدهی به دفتر ولایتی انتخابات وبعداً الی دفتر مرکزی کمیسیون تغیر داده نمیشود؟
کمیسیون انتخابات قبل از انتقال نتایج از محلات یک کاپی آنرا در محل مربوط نصب میکند ، دو کاپی آنرا به نمایندگان کاندیدان واحزاب که درمحل موجود هستند میدهند ( این دو کاپی به اساس قرعه داده میشود).
آیا یک نفر کوچی برای انتخابات شورای ولایتی رای داده میتواند؟
نخیر کوچی ها تنها برای انتخابات ریاست جمهوری رای داده میتوانند و از همین خاطر وقتیکه به محلات رایدهی میروند برای آنها یک ورق رای (ریاست جمهوری ) داده میشود.
اگرکسی ازقانون انتخابات تخلف کرد من چه کنم ؟
به موظفین کمیسیون مستقل انتخابات  که درمحل حاضراند خبردهید و همچنان شما میتوانید که بر علیه وی اعتراض کرده و یا شکایت درج کنید.