ترينکوت (پژواک،٢٤ سرطان ٩٢): مسوولين و باشندگان ولايت ارزگان مى گويند که ٩٨ درصد اقتصاد مردم اين ولايت، بر زراعت و مالدارى استوار است؛ اما مى افزايند که وضعيت اقتصادى مردم بخاطر بى توجهى دولت خراب شده است.
سردار محمدالکو رييس زراعت و مالدارى ارزگان مى گويد که هرچند اين ولايت، از زمين هاى وسيع و اکثراً زراعتى برخورداراست و باشندگان آن، مصروف زراعت و مالدارى اند؛ اما محصولات زراعتى آنها هنوزهم بازار و مارکيت ندارد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که حل مشکلات و کمک به زارعين، از وظايف اين رياست شمرده ميشود، که درين راستا در حد توان خود اقدام کرده اند.
به گفتۀ الکو، علاوه بر رياست زراعت ارزگان، شمارى از انجيوها نيز فعاليت دارند و تا حد بيشتر تلاش دارند که تخم هاى اصلاح شده را براى زارعين اين ولايت تهيه نمايند.
به گفتۀ منبع، هر چند ولايت ازرگان از جمله ولايات مرکزى کشور شمرده ميشود؛ اما از مرکز در فاصلۀ دورتر موقعيت دارد، که اين کار مشکلات زيادى براى اين ولايت ايجاد کرده است.
موصوف گفت که ارزگان علاوه بر درياى هلمند، يکتعداد درياهاى ديگر نيز دارد؛ اما در بخش زراعت استفادۀ لازم از آن صورت نگرفته و نه هم بندها روى آن اعمار شده است.
رييس زراعت افزود که عدم اعمار راه ها يک مشکل ديگر در مقابل زارعين است که محصولات آنها از اثر اين مشکل، در وقت مناسب به بازار نميرسد.
وى گفت که يک دهقان نمى تواند محصولات زراعتى و يا هم ميوۀ باغ خود را از ولسوالى به ترينکوت انتقال دهد؛ زيراکه تمامى آن از اثر خرابى راه ها از بين ميرود.
الکو افزود که اتاق هاى سرد، جهت نگهدارى محصولات زراعتى زارعين در ترينکوت و ولسوالى ها وجود ندارد و مردم نمى توانند که از ميوه جات و محصولات زراعتى خود نگهدارى نمايند.
موصوف علاوه کرد که تنها ميوه و غله جات، به کندهار و مناطق ديگر فرستاده ميشود.
به گفتۀ وى، تلاش نموده اند تا براى محصولات بادام ارزگان، يک بازار در داخل و يا هم خارج از کشور دريافت نمايند؛ در مورد با موسسات مختلف کمک دهنده صحبت کرده؛ اما تاکنون تنها وعده صورت گرفته است.
 به نظر وى، هنوزهم بادام ازرگان در اين ولايت ذخيره مانده و به هيچ کشور خارجى صادر نگرديده است.
محمد اسلم باشنده منطقۀ کوتوال از مربوطات شهر ترينکوت و يکى از زارعين اين ولايت گفت که دولت، تاکنون در بخش تخم هاى اصلاح شده و بازاريابى براى محصولات زراعتى اش، هيچ کمکى نکرده است.
وى افزود که زارعين و زمينداران، به کمک هاى اساسى و بنيادى نياز دارند، که نياز اولى آنها مشکل کمبود آب و همچنان ايجاد مارکيت نگهدارى محصولات ميباشد.
سيد رسول باشندۀ دهراوود گفت که آنها فقط آب هاى فصلى دارند؛ اما در آن زمان آنها نياز کم به آب دارند و در زمان نياز، آب و جود ندارد.
همچنان تورجان باشندۀ چوره گفت که اگر دولت براى آنها زمينۀ بازار را مساعد نمايد، محصولات خود را به قيمت مناسب در ساير ولايات کشور و کشورهاى خارجى به فروش خواهند رساند.
به گفتۀ وى، زمين هاى ارزگان دو فصله است؛ اما براى حاصلات خود بازار ندارد.
امان الله هوتکى رييس شوراى ولايتى، دولت را دربخش زراعت و مالدارى اين ولايت، متهم به کم کارى کرد و گفت که در جريان چند سال گذشته، درين راستا کدام کار اساسى را انجام نداده است.
وى افزود که درپهلوى رياست زراعت، تعداد زيادى انجيوها و موسسات وجود دارند؛ اما نه با زارعين کمک کرد و نه هم بازار براى فروش محصولات آنها مساعد کرده اند.
به گفتۀ وى، اگر دولت براى زارعين کار اساسى مى کرد، اکنون وضعيت اقتصادى زارعين ارزگان مثبت مى بود.
تجارت و سرمايه گذارى:
تاجران و دکانداران ارزگان مى گويند که بدون کندهار، کدام بازار ديگرى براى فروش ندارند.
حاجى خان تاجر سراى بادام اين ولايت، به پژواک گفت که آنان تنها ميوۀ خشک چون بادام، کشته و غيره را به کندهار ميبرند؛ اما درآنجا نيز مواد آنها از اثر نبود بازار ويژه و وسيع، به وقت فروخته نميشود و هفته ها را در بر ميگيرد.
نيازمحمد باشندۀ شهر ترينکوت و دکاندار گفت که محصولات زراعتى در اين ولايت، به قيمت خيلى پايين فروخته ميشود؛ اما اگر همچو بازارها براى شان در مناطق ديگر ايجاد گردد، پس مفاد آنها نيز بيشتر ميشود؛ زيرا که ارزگان ظرفيت مصرف تمام مواد را ندارد و اکثر ميوه ها و سبزى ها گنده ميشود.
در ارزگان کدام اتحاديۀ ويژۀ تجار وجود ندارد و نه هم تاکنون سرمايه گذارى درآن صورت گرفته و  اگر صورت گرفته باشد، پس خيلى کم و ياهم صفر است.
 
صنايع دستى :
اکثر خانم ها در ارزگان، مصروف صنايع دستى چون يخن هاى کندهارى، قالين بافى، گليم بافى، "غمیو گند" و اشياى ديگر میباشند.  
صنعت کاران دستى مى گويند که دولت، به صنايع دستى هيچ نوع توجه ندارد و نه هم براى آن بازاريابى کرده است.
 وى افزود که صنايع دستى، در صورت بازاريابى رشد خواهد کرد و به قيمت خوب فروخته خواهد شد.
صنايع دستى، يگانه منبع اقتصادى اکثر خانواده ها در ترينکوت ميباشد.