لشکرگاه(پژواک، ١١ سرطان ٩٢):مسوولين ولايت هلمند مى گويند که اقتصاد مردم اين ولايت با زراعت استوار است و افزايش قابل ملاحظه نسبت به قبل  در محصولات زراعتى اين ولايت آمده است.
روح الله روان رييس زراعت مى گويد که ولايت هلمند يک ولايت زراعتى است که اقتصاد ٨٥ در صد مردم آن به زراعت متکى ميباشد .
وى گفت که حاصلات گندم درچند سال گذشته از اثر کشت کوکنار در اين ولايت کم بود؛ اما برعکس حاصلات گندم افزايش يافته است .
موصوف افزود که در دو سال گذشته برنامه هاى آگاهى عامه براى زارعين ولسوالى هاى مختلف و نمايندگان آنها آغاز کرده که زارعين مذکور طى آن مسلکى شدند .
روان به آژانس پژواک گفت که توزيع تخم هاى اصلاح شده ، کود کيمياوى و کاهش کشت کوکنار با افزايش حاصلات گندم اثرات مثبت گذاشته است .
وى افزود که کشت و قاچاق کوکنار از اثر فشار زياد نيروهاى امنيتى اکنون در اين ولسوالى کمتر گرديده ، مارکيت خود از دست داده و قميت هاى آن خيلى پايين آمده است که باعث افزايش کشت کوکنار گرديده است .
 موصوف گفت که اکنون ولايت هلمند بجاى وارد کننده گندم به يک ولايت صادر کننده گندم مبدل گرديده است .
به گفتۀ وى، زمين هاى هلمند دو فصله است که ماش سبز و سياه ، جوار ، ممپلى و پنبه در فصل دوم آن کاشته و با اقتصاد مردم کمک مى کند .
 وى مى افزايد که ولايت هلمند در مجموع ١١ صد هزار هکتار زمين زراعتى دارد که پنج صد پنج هزار هکتار آن آبى و متباقى للم ميباشد .
موصوف گفت که تقريباً تمامى زمين آبى هلمند به هر نوع درخت ميوه مساعد است که با توجه و فراهم نمودن امکانات لازم دولتى با درخت هاى ميوه دار پوشيده خواهد شد .
 مشکلات و پيشرفت ها :
رييس زراعت هلمند مى گويد که اين ولايت علاوه بر آب هاى زياد و هوا مناسب با يک سلسله مشکلات بزرگ چون عدم آبيارى دشت هاى بزرگ ، نبود تخم هاى اصلاح شده ، آگاهى عامه ، اتاق هاى سرد، پروسس ، فابريکات و بازار يابى  مواجه است .
روح الله روان افزود که نياز به تشخيص و امکانات شناخت امراض طبيعى، اعمار فابريکات پروسس  پنبه، انتقال محصولات زراعتى به وقت معين به بازار ، اعمار سرک ها و همچو کارهاى ديگر لازمى  محسوس ميشود .
به گفتۀ وى، اکنون از فارم هاى زيادى تحقيقاتى زراعت هلمند ، تنها دو آن فعال است که همه ساله نهال ها و تخم ها را  تحت بررسى ميگيرد .
وى مى گويد که بخش اعظم فارم هاى متباقى غصب گرديده و يکتعداد ديگر آن  از سوى مردم به اجاره گرفته شده است .
 رييس زراعت هلمند افزود که فارم هاى حيوانى سابق به سطح کشور نامدار بود؛ اما اکنون از بين رفته و تخريب گرديده است .
موصوف گفت، علاوه بر آن تلاش هاى مشترک رياست زراعت و مالداران نتيجه خوب داده و صد مرکز محصولات حيوانى ( لبنيات ) در شهر لشکرگاه ايجاد کرده است .
 وى مى گويد که اکنون فارم هاى پرورش مرغ ها در لشکرگاه نيز فعال کرده که امور آن توسط سکتور خصوصى به پيش برده ميشود .
 داکتر محب الله معاون فارم مرغدارى در لشکرگاه به آژانس پژواک گفت که در جريان هر دو روز سه و نيم هزار چوچه مرغ توليد مى نمايد .
به گفتۀ وى، علاوه بر توليد مرغ ها، توليدات پرورش مرغ ها و تهيۀ مواد غذايى آنها نيز دارد که علاوه بر فارم خود به فارم هاى ديگر نيز داده ميشود .
 موصوف گفت که نسل مرغ هاى که براى تخم ها در فارم خود نگهداشته ‎، بعد از سپرى نمودن شش ماه براى انداختن تخم آماده ميشود، بعدا تخم هاى آن براى توليد چوچه ها در ماشين جابجا ميشود .
موصوف افزود که آنها شمارى از چوچه ها علاوه بر ولايت هلمند به ولايت هاى نيمروز و ساير ولايات نيز ميدهند .
 به گفتۀ داکترمحب، اکنون تنها در مناطق مختلف ولايت هلمند دو صد شعبه فروش مرغ ها دارد و زمينه کار براى صدها تن مساعد گرديده و مشکلات اقتصادى شان از اين طريق مرفوع ميسازند .
 
موصوف مى گويد که اين فارم که در فارم سابقه بولان ايجاد شده، اکنون پنج هزار و پنجاه مرغ دارد که روزانه سه ونيم هزار تخم از آن به دست ميارند .
 
موصوف گفت که نسل مرغ ها از کشورهاى هالند و پاکستان آورده که با افغانستان به ويژه با آب هوا هلمند تطابق دارد و تا ٤٥ روز دو کيلو گوشت ميدهد .
وى افزود که اگر سرمايه گذاران ، سرمايه گذارى خود در اين بخش بيشتر نمايند، پس نياز به آوردن مرغ ها از کشورهاى خارجى نخواهد داشت .
 
حاجى عتيق الله باشندۀ ولسوالى ناوى که خود وى نيز زمين دارد و متنفد قوم است مى گويد که دولت در ظرف چند سال گذشته نتوانست که يک ميکانيزم خوب براى رشد اقتصادى مردم ايجاد و عملى نمايد .
 
به گفتۀ وى، زارعين ، پنبه ، جوار، گندم و محصولات ديگر زراعتى دارند؛ اما حکومت براى آن يک مارکيت و بازار مناسب ايجاد نکرده و نهم زمينه پروسس براى آنها مساعد ساخته است .
 
حاجى عتيق الله گفت که اگر دولت يک میکانيزم خوب ايجاد و زمينه آگاهى عامه براى مردم در بخش  پروسس محصولات و ميوه جات زراعتى و بازار  مساعد مى ساخت ، پس همچو يک کار، کمک بزرگ با رشد اقتصادى مردم هلمند خواهد بود .
 
موصوف از دولت خواست تا براى بخش زراعت و مالدارى هلمند توجه بيشتر و سرمايه گذاران ملى و منطقوى تشويق نمايد که سرمايه گذارى خود در اين بخش بيشتر نمايند .
 
 تجارت :
 حاجى على احمد ناصرى رييس اتحاديۀ تجاران ملى هلمند مى گويد که تا هنوز هم زمينه سرمايه گذارى در اين ولايت مساعد نشده و اگر مشکلات موجود در اين بخش از بين برده شود، پس تجاران زياد در هلمند سرمايه گذارى خواهد کرد.
به گفتۀ وى، نا امنى، عدم عملى شدن تعهدات حکومت درمورد سرمايه گذارى، نبود شهرک هاى صنعتى  از مشکلات بزرگ فرا راه سرمايه گذارى ميباشد .
 
موصوف گفت، تجار علاوه بر مشکلات ياد شده، تاکنون ١٥ فابريکه کوچک و بزرگ به شکل شخصى ايجاد کرده که از ناحيه نبود امنيت و برق رنج ميبرند .
ناصرى افزود که اکثراً افراد مالدار از سوى بعضى حلقات تهديد و اعضاى خانواده هاى آنان اختطاف ميشود و اين کار باعث شد که تجار و سرمايه گذاران در خانه هاى خود بنشينند .
 
 وى مى گويد که وزارت تجارت همچنان در راستاى ايجاد مارکيت براى مواد اموال تجاران ناکام مانده و نتواسته که زمينه انتقال براى آن مساعد سازد .
رييس اتحاديه تجاران هلمند گفت که ميوه و غله جات در ولايت هلمند موجود است که بازار آن در خارج از کشور خوب و قيمت بلند دارد ؛ اما از اثر مشکلات نمى توانند ، آنرا به کشور هاى خارجى صادر نمايند که کار تجارت افغانستان شديداً متضرر ساخته است .
 
 عبدالودود يکى از دکانداران شهرلشکرگاه مى گويد که تجار سرمايه گذارى خود به اندازه سرمايه هاى خود در هلمند آغاز کرده، اما از سوى مسوولين مورد اذيت قرار گرفته ، برايشان مشکلات ايجاد ميشود و يا هم اعضاى خانواده هاى آنان از سوى افراد مسلح اختطاف و بعداً در بدل پول رها ميشود.
 
موصوف گفت که امنيت قدم نخست براى جلب سرمايه گذارى است و افزود که چند روز قبل يکى از پسران تجار از راه مکتب توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف و بعداً دربدل پنج صد هزار دالر رها گرديد .
 
 صنايع دستى :
 اکنون در ولايت هلمند نسبت به مردان برخى بيشتر زنان مصروف صنايع دستى ميباشند و صنايع دستى مختلف ميسازد .
خانم نورزى رييس اتحاديۀ صنايع دستى گرشک مى گويد که در اين ولسوالى درحدود پنج صد تن زن مصروف صنايع دستى ميباشند .
وى مى گويد که آنها وقت نا وقت نمايشگاه هاى صنايع دستى زنان تدوير کرده؛ اما حکومت تاکنون نيز با آنها کمک نکرده است .
وى افزود که کارمندان صنايع دستى با مشکلات زياد مواجه است که مشکل عمده آنها سردى مارکيت و بازار مواد است .
موصوف مى افزايد، آگر دولت با آنها همکارى نمايد، مشکلات آنها ختم و براى مواد آنها بازار يابى ميشود و اين کار باعث حل مشکلات اقتصادى خانواده هاى بيشتر خواهد شد .
گلالى شيرزاد باشنده لشکرگاه گفت، تاکنون ده ها زن به صنايع دستى تشويق کرده است؛ اما صنايع دستى ساخته خود آنها به قيمت پايين عرضه ميشود .