اسعدآباد(پژواک، ۲٧سرطان ٩٢): مسوولين و باشندگان مى گويند که اقتصاد مردم کنر تا حدى بيشتر با زراعت ، مالدارى و تجارت استوار است .
 
جنگلات وسيع کنر نيز در اقتصادى مردم سهم مهم دارد؛ اما قطع جنگلات ،عدم توجه دولت به زراعت ومالدارى مردم را با مشکلات مواجه ساخته و مى گويند که براى کشت زمين هاى کم دارند؛ اما هنوز هم کمک هاى لازم در بخش مربوط با آنان صورت نگرفته است .
 
 زراعت :
انجنيرعبدالغياث رييس زراعت ومالدارى کنر مى گويد که ٧٥ درصد اقتصاد مردم کنر با زراعت و مالدارى استوار است .
وى مى گويد، کنر يک ولايت کوهستانى است که ٣ ٣٣ هزار هکتار زمين آن کوها احتوا کرده و با جنگلات طبيعى چون نشتر، گورگور، صبر، کاسى و درخت هاى ديگر پوشيده است.
 
موصوف مى افزايد که مزارع گندم، جو، جوار و لوبيا در اين ولايت از حاصلات خوب بررخوردار است .
رييس زراعت افزود ، ٧٥هزار هکتار زمين علفچر و ٢٤هزار هکتار زمين زراعتى در کنر وجود دارد که ١٨ هزار هکتار آن  آبى و ٦ هزار هکتار ديگر للمى است .
 
وى گفت که حاصلات گندم کنر نسبت به سال گذشته ٢٠ درصد افزايش يافته و زمين هاى ولسوالى هاى څوکى ، خاص کنر، نورگل ، شيگل ، نرنگ و وته پور نسب به ساير ولسوالى ها از حاصلات خوب برخوردار است .
 
انجينر عبدالغياث بدين باور است، هر چند آب ولايت کنر بيشتر است؛ اما براى آبيارى زمين هاى زراعتى مورد استفاده لازم قرار نگرفته است .
 
 به گفتۀ وى، برخى بيشتر حاصلات زراعتى کنر با باران ها ارتباط دارد ؛ اما اگر زمنيه آبيارى از آب درياى مساعد شود ، روى حاصلات زراعتى تاثيرات مثبت خواهد داشت .
 
موصوف مى افزايد که ٤٠ فيصد جنگلات کنر قطع گرديده؛ اما مى گويد که اخيراً ١٧٠٠ هکتار زمين کنر باغات چون نارنج ، آلوچه ، انار ، شفتالو و ساير  ميوه ها احتوا کرده است .
 
به گفتۀ وى، علاوه بر درخت هاى مذکور، جنگلات مرخنى ،گورگور و درخت هاى چهارمغز نيز در مناطق کوهستانى کنر وجود دارد که با اقتصاد مردم کمک بيشتر کرده است.
 
وى مى گويد که مالدارى در کنر نسبت به سابق کمتر شده و علت عمده آن  اين است که مردم نمى توانند ، تا مال هاى خود براى چراگاه ها به منطق کوهستانى ببرند.
 
 مجيب الرحمن يک از زارعين ولسوالى څوکى مى گويد که حصلاتش نسبت به سال هاى گذشته افزوده و از يک زمين دو فصل ميگيرد .
 
وى مى گويد، علاوه بر شمارى از موسسات براى يکتعداد خانواده ها باغات اعمار کرده و در کاهش مشکلات اقتصادى مردم کمک کرده است و علت ديگر کمک تخم هاى اصلاح شده از سوى رياست زراعت ميباشد .
  
اخترمحمد باشندۀ ولسوالى مروره مى گويد که درياى بزرگ کنر که از ولسوالى مروره ميگذرد ، هيچ خيرش به اهالى اين ولسوالى نرسيده است .
 
وى مى گويد ، تمامى زمين هاى آنان از آب باران آبيارى ميشود ، يک زمان کاريزها نيز وجود داشت؛ اما اکنون  زمين ها به علت کمبودى آب آبيارى کرده نمى تواند .
 
عزت الله باشنده قريۀ تيشه اسعدآباد ميگويد، هر چند کشت ترکارى و سبزى از سوى مردم دراين ولايت مروج نبود؛ اما اخيراً تخم هاى اصلاح شده آن از سوى رياست زراعت به مردم داده شده و اکنون حاصلات آن در بازار ميفروشند.
وى مى گويد که مفاد سبزى نسبت به گندم ده چند بيشتر است و مارکيت خوب نيز دارد.
 
تجارت و سرمايه گذارى :
 
حاجى سيد عظم رييس اتحاديۀ تجاران کنر مى گويد که امور تجارى از اثر نا امنى هاى موجود در اين ولايت هشتاد درصد کاهش يافته و تجاران نمى توانند که امور خود با دستان باز به بيش ببرند.
 
وى مى گويد، اگر وضعيت همچو ادامه يابد، پس دور نيست که تجار از تجارت در کنر خود دارى نمايند .
 
موصوف مى افزايد ، فابريکات در کنر وجود ندارد، تجاران اين ولايت اموال خود را از ننگرهار ، کابل و ساير کشورهاى خارجى به ويژه از پاکستان وارد نمايند.
 
نعمت الله يکى از تجاران کنر که در اين ولايت سکونت دارد مى گويد که کنر يک ولايت کوچک و کوهستانى است ، قابليت اين را ندارد ، تا تجار در آن سرمايه گذارى وسيع نمايند .
 
وى مى گويد ، اگر تجار و سرمايه گذار بخواهند ، تا شمارى از فابريکات و کارخانه ها در هرات اعمار نمايند ، پس با مشکلات روبرو ميشوند، زيراکه در قدم اول زمين به قميت مناست براى ايجاد فابريکه ها پيدا نميشود.
 
موصوف مى گويد ، قبلاً اعمار مواد مختلف چوبى ( چارتراش )در کنر مروج بود؛ اما اکنون کار و بار آن ضعيف و چوب ها از کنر به خارج قاچاق ميشود و باعث افزايش آبيارى گرديده است .
 
 
صنايع دستى :
 
صنايع دستى از زمان هاى قديم در ولايت کنر مروج است ؛ اما در هنگام جنگ ها اين رواج کمرنگ شده بود و اکنون باشندگان اين ولايت مى گويند در اواخير اين عنعنه باکمک موسسات احيا شده؛ اما بازار يابى آن هنوز هم وجود ندارد .
 
نسيمه شفق سادات رييس امور زنان کنر مى گويد که  کورس هاى کوتاه مدت در مناطق و ولسوالى هاى بيشتر به هدف تقويت اقتصاد مردم ايجاد شده بود که شامل خياطى، خامک دوزى ، قالين بافى و همچو چيزى هاى ديگر مى بود.
 
خانم نسيمه مى گويد که مقام ولايت چهار جريب زمين براى پارک زنانه اختصاص داده؛ اما تاکنون به رياست زنان تسليم نشده است .
 
موصوف مى گويد، اگر اسناد و صلاحيت اين زمين به رياست زنان داده شود ، پس وزارت امور زنان تعهد سپرده که کار اعمار اين مارکيت انجام خواهد داد.
 
 فرشته باشندۀ اسعدآباد مى گويد که براى مدت شش ماه در يک کورس خياطى که از سوى يک موسسه داير شده بود، آموزش ديده و دربخش خاک و چرم سازى نيز با وى کمک کرده است .